Uchwała Nr XII/123/2019
Rady Gminy Augustów
z dnia 20 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Augustów na lata 2020 – 2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.), Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Augustów na lata 2020 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Traci moc uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy Augustów z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Augustów na lata 2019 – 2027 z późniejszymi zmianami.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r.

Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Frąckiewicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Zalewska

Data wytworzenia: 2019-12-23

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2019-12-23

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2019-12-23