UCHWAŁA NR XII/115/2019
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 20 grudnia 2019 roku
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Augustów, w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz.1571, poz.1696, poz.1815), w związku z art. 39 a ust 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148, poz.1680, poz. 1681, poz. 1818, poz. 2197, poz. 2245, poz. 2248) Rada Gminy Augustów uchwala, co następuje:

§ 1. Średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Augustów, w roku szkolnym 2019/2020:
1) w przypadku oleju napędowego określa się na : 5,14 zł za litr;
2) w przypadku benzyny określa się na : 5,00 zł za litr
3) w przypadku autogazu określa się na: 2,40 zł za litr
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Frąckiewicz


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XII/115/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 20 grudnia 2019 r.


Z dniem 3.12.2019 r. wszedł w życie przepis art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, określający zasady dokonywania zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych, w sytuacji gdy przewóz ten dokonują rodzice.
Zgodnie z zapisem art. 39a ust. 3 w/w ustawy, średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.
Do wyliczenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Augustów na rok szkolny 2019/2020, przyjęto średnie ceny paliw z miasta Augustów: autogazu, oleju napędowego i benzyny z dnia 29.11. 2019 r.
Średnią cenę benzyny wyliczono ze średnich cen benzyny: Pb95 i Pb98.
Mając na uwadze powyższe, konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Augustów, w roku szkolnym 2019/2020.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Zdzisław Chmielewski

Data wytworzenia: 2019-12-23

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2019-12-23

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2019-12-23