UCHWAŁA NR XXVII/224/2014

RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia 21 sierpnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Augustów na lata 2014 –2017 z perspektywą na lata 2018 – 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz.1318), art. 18 ust. 1 w związku z art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu w Augustowie, uchwala się co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Program Ochrony Środowiska dla gminy Augustów na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018 – 2021, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XXX/248/06 Rady Gminy Augustów z dnia 23 października 2006r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska Gminy Augustów do 2014 r.” którego częścią jest Plan gospodarki odpadami dla gmin członków Związku Komunalnego „Biebrza” do 2014 r.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Chmielewski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Elżbieta Marcińczyk

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Klepacki

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Data wprowadzenia: 2014-08-25

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2014-08-28

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2014-08-25