Uchwała Nr XV/141/2012

Rady Gminy Augustów

z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publiczny oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 27.599.590 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 19.350.874zł,

- majątkowe w wysokości 8.248.716.zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 27.590.029 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 17.802.115zł,

- majątkowe w wysokości 9.787.914 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 111.732 zł,

2) celową w wysokości - 42.557 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe

§ 4

1) Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 5

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 9.561 zł z przeznaczeniem na:

-planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 9.561 zł,

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 835.933 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 845.494 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 500.000zł.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 58.275 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 52.275 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 500 zł na realizacje zadań związanych z edukacja ekologiczną.

4. Ustala się dochody w kwocie 13.000 zł i wydatki w kwocie 8.754.549zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska

5. Ustala się wydatki w kwocie 1.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

6. Ustala się wydatki w kwocie 10.000zł na realizację zadań określonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

7. Ustala się dochody w kwocie 300.000zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 300.000zł dotyczące systemu gospodarowania odpadami określone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 r. zgodnie z załącznikiem.6.

§ 10

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 343.341zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Białobrzegi kwotę 14.723 zł;

2. sołectwa Biernatki kwotę 9.789zł

3. sołectwa Bór kwotę 7.602zł

4. sołectwa Chomontowo kwotę 7.148zł

5. sołectwa Czarnucha 7.628zł

6. sołectwa Gabowe Grądy kwotę 7.868zł

7. sołectwa Gliniski kwotę 8.162 zł

8. sołectwa Grabowo kwotę 7.362zł

9. sołectwa Grabowo Kolonie kwotę 8.829zł

10. sołectwa Jabłońskie kwotę 12.242zł

11. sołectwa Janówka kwotę 17.869zł

12. sołectwa Kolnica BDS kwotę 8.800zł

13. sołectwa Mazurki kwotę 9.248zł

14. sołectwa Mikołajówek kwotę 7.468zł

15. sołectwa Netta Druga kwotę 12.056zł

16. sołectwa Netta Pierwsza kwotę 14.349zł

17. sołectwa Netta Folwark kwotę 10.349zl

18. sołectwa Osowy Grąd kwotę 10.535zł

19. sołectwa Ponizie kwotę 11.282zł

20. sołectwa Posielanie kwotę 7.122zł

21. sołectwa Promiski kwotę 7.735zł

22. sołectwa Pruska Mała kwotę 9.335zł

23. sołectwa Pruska Wielka kwotę 13.549zł

24. sołectwa Rutki Nowe kwotę 15.283zł

25. sołectwa Rutki Stare kwotę 11.602 zł

26. sołectwa Rzepiski kwotę 7.815zł

27. sołectwa Świderek kwotę 6.935zł

28. sołectwa Topiłówka kwotę 15.203zł

29. sołectwa Turówka kwotę 8.589zł

30. sołectwa Komaszówka kwotę 7.415 zł

31. sołectwa Uścianki kwotę 7.628 zł

32. sołectwa Żarnowo Drugie kwotę 11.629zł

33. sołectwa Żarnowo Pierwsze kwotę 11.096zł

34. sołectwa Żarnowo Trzecie kwotę 9.096zł.

§ 11

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 12

Upoważnia się Wójta do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie1.000.000 zł,

b. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

- w kwocie 500.000 zł.

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 57.500 zł,

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Chmielewski

 

 

Wykaz aktów prawnych nowelizujących budżet na 2013 rok.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Zalewska

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Klepacki

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Data wprowadzenia: 2013-01-09

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2013-01-09

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2013-01-09