Znak sprawy :PGK.6721.1.2018 Augustów, 17 stycznia 2018 roku

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Specjalna Strefa Ekonomiczna” w gminie Augustów i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Łąki wsi Kamień” w gminie Augustów oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektów tych planów


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073, ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Augustów następujących uchwał o przystąpieniu do  sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
1) Nr XXIII/168/2017 z dnia 12 października 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Specjalna Strefa Ekonomiczna” w gminie Augustów wraz ze zmianą Nr XXIII/175/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku;
2) Nr XXIII/176/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Łąki wsi Kamień” w gminie Augustów obejmującego obszar „Łąki wsi Kamień” w gminie Augustów)
obejmujących następujące obszary:
1) działka nr ew. 46/16 wraz z fragmentem drogi publicznej we wsi Mazurki – wg załącznika nr 1 do uchwały Nr XXIII/168/2017 Rady Gminy Augustów z dnia 12 października 2017 roku;
2) działki nr ew.: 41/9, 72/2 i 72/5 wraz z fragmentem drogi publicznej we wsi Janówka – wg załącznika nr 2 do uchwały jak w pkt 1;
3) działki nr ew.: 574, 575/9, 575/10, 575/7, 627/1, 637, 640, 641wraz z fragmentami dróg publicznych we wsi Żarnowo Pierwsze – wg załącznika nr 3 do uchwały jak w pkt 1;
4) działka nr ew. 4 wraz z fragmentem drogi publicznej we wsi Rutki Nowe – wg załącznika nr 4 do uchwały jak w pkt 1 i uchwałą Nr XXIII/175/2017 Rady Gminy Augustów z dnia 18 grudnia 2017 roku;
5) działki nr ew.: 152/1, 152/2, 205/1, 205/2, 206/1, cz. działki nr ew. 206/2 wraz z przyległym fragmentem drogi krajowej S8 w obrębie Łąki wsi Kamień, w gminie Augustów – wg załącznika nr 1 uchwały Nr XXIII/176/2017 Rady Gminy Augustów z dnia 18 grudnia 2017 roku.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie URZĘDU GMINY AUGUSTÓW, 16-300 Augustów, ul. Wojska Polskiego 51 w terminie do dnia 28 lutego 2018.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (nr ewidencyjny działki i nazwę miejscowości), której dotyczy.
Stosownie do art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/wym. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w ramach której sporządzane będą prognozy oddziaływania na środowisko projektów planów miejscowych.
Zgodnie z art. 54 ust. 2 w/wym. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w siedzibie URZĘDU GMINY AUGUSTÓW, 16-300 Augustów, ul. Wojska Polskiego 51, pokój 2 i można zapoznać się z nią w godzinach pracy urzędu od godz. 7:00 do 15:00 .
Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.
Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w terminie jednego miesiąca od ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wnioski i uwagi złożone po upływie wskazanego wyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Zgodnie z art. 40 w/wym. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie: pisemnej na adres Urzędu Gminy, 16-300 Augustów, ul. Wojska Polskiego 51, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r., poz. 262 ze zm.) na adres: gmina-augustow@home.pl.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (nr ewidencyjny działki i nazwę miejscowości), której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Augustów.

Zbigniew Buksiński
Wójt Gminy Augustów

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Ireneusz Kukliński

Data wytworzenia: 2018-01-17

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2018-01-17

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2018-01-17