Augustów, 03 grudnia 2018 roku Znak sprawy :PGK.6721.2.2018

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego pn. „Specjalna Strefa Ekonomiczna” w gminie Augustów wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2018 r. poz. 1945), art. 30 i 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm.) oraz na podstawie uchwały nr XXII/168/2017 Rady Gminy Augustów z dnia 12 października 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Specjalna Strefa Ekonomiczna” w gminie Augustów i zmianami wprowadzonymi uchwałami: nr XXIII/175/2017 Rady Gminy Augustów z dnia 18 grudnia 2017 roku i nr XXVI/217/2018 Rady Gminy Augustów z dnia 18 czerwca 2018 roku

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Specjalna Strefa Ekonomiczna” w gminie Augustów wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 12 grudnia 2018 roku do 10 stycznia 2019 roku w siedzibie Urzędu Gminy Augustów, 16-300 Augustów, ul. Wojska Polskiego 51 pokój nr 2 w godzinach pracy urzędu od godz. 7:00 do 15:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Specjalna Strefa Ekonomiczna” w gminie Augustów odbędzie się w Urzędzie Gminy w Augustowie, w sali 13 w dniu 10 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 10:00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu (osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), może wnieść uwagi do tego projektu.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Augustów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 stycznia 2019 roku (włącznie).
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.) lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2017 r. poz. 570, ze zm.) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Równocześnie na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że w/wym. projekt miejscowego planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wyżej.
Zgodnie z art. 40 w/wym. ustawy uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone do Wójta Gminy Augustów w formie: pisemnej na adres Urzędu Gminy Augustów, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: gmina-augustow@home.pl. – z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 30 stycznia 2019 roku (włącznie).
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Augustów.

(-) WÓJT GMINY AUGUSTÓW

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Leplawy

Data wytworzenia: 2018-12-06

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2018-12-06

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2018-12-06