Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina Augustów w ramach zadań gminy udostępnia informacje o:

 

a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Augustów.

Od dnia 1 stycznia 2012 r. przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamiast zezwolenia winien uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej.

Wykaz rejestrów prowadzonych w Urzędzie Gminy Augustów

W drodze przetargu został wyłoniony przedsiębiorca – MPO Sp. z o.o., z którym Gmina podpisała na okres od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. umowę na odbiór odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych.

b) miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Augustów zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Zgodnie z Uchwałą Nr XXII/252/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 października 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania ,,Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017”, podmioty odbierające od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, zobowiązane są do ich przekazywania do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Koszarówce ze Stacją Przeładunkową w Augustowie. Operatorem RIPOK-u,  jest BIOM sp. z o.o z siedzibą w Dolistowie Starym I 144, 19-124 Jaświły, Biuro Zarządu: Zabiele 37, 19-124 Jaświły,

c) osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust.1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Poziomy recyklingu, jakie do dnia 31 grudnia 2020 r. musi osiągnąć gmina w odniesieniu do poszczególnych rodzajów odpadów zostały określone w art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.):

1) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo

2) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645) do poziomów określonych w Ustawie gminy będą dochodziły stopniowo, osiągając w kolejnych latach następujące wartości:

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia (%)

 

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

10

12

14

16

18

20

30

40

50

 W 2013 r. Gmina Augustów osiągnęła poziom12,85%

 

 

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami (%)

 

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Inne niż niebezieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

30

36

38

40

42

45

50

60

70

 W 2012 r. na terenie Gminy Augustów nie wykazano w/w odpadów

 

Zgodnie z art. 3c ust. 1 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) Gminy są obowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

1) do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

2) do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

- w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676) do poziomów określonych w Ustawie gminy będą dochodziły stopniowo, osiągając w kolejnych latach następujące wartości:

 

 

2012 r.

16 lipca 2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

16 lipca 2020 r.

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. (%)

75

50

50

50

45

45

40

40

35

 W 2013  r. Gmina Augustów osiągnęła poziom 20,32 %

 

d) Punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

W 2013 r. na terenie Gminy Augustów nie funkcjonował punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów.

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, szkło, papier i tworzywa sztuczne można przekazać w następujący sposób:

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Osoby posiadające odpady wielkogabarytowe tj. meble, dywany, łóżka, stoły, krzesła (nie dotyczy sprzętu elektrycznego i elektronicznego) mogą telefonicznie pod nr tel. 87 643 70 22 zgłaszać do MPO Oddział w Augustowie, ul 3-go Maja 53, ilość posiadanych przedmiotów i ustalić termin ich odbioru.

W 2013 r. MPO Sp. z o.o. odebrała z terenu Gminy 1,38 Mg odpadów wielkogabarytowych

 

Przeterminowane leki

Przeterminowane leki mieszkańcy Gminy Augustów  mogą wrzucać do specjalnych pojemników ustawionych w Ośrodkach Zdrowia w Janówce i Żarnowie Drugim.

W 2013 r. nie było odbioru przeterminowanych leków.

 

Papier, szkło, tworzywa sztuczne

W miejscowościach: Białobrzegi (przy przepompowni), Janówce (pomiędzy szkołą podstawową a gimnazjum), Kolnicy (przy remizie OSP), Netcie Drugiej (przy remizie OSP), Topiłówce (przy remizie OSP) i Żarnowie Drugim (przy GOK-u), Prusce Wielkiej (obok sklepu) ustawione zostały pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. Wszyscy Mieszkańcy (zarówno segregujący jak  i niesegregujący śmieci)  mogą wrzucać papier, szkło i tworzywa sztuczne.

W 2013 r. u źródła zebrano tylko 1,76 Mg szkła, 1,27 Mg tworzyw sztucznych, 0,57 Mg papieru i tektury oraz 0,03 Mg metali.  Razem selektywna zbiórka ,,u źródła” wyniosła 3,63 Mg.

 

e) Zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Osoby posiadające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (tj. pralki, lodówki, zamrażarki, telewizory, komputery, mikrofalówki, urządzenia kuchenne, sprzęt RTV i AGD) mogą zgłaszać do Urzędu Gminy Augustów ilość posiadanego sprzętu w celu sprawnego przeprowadzenia zbiórki ,,elektrośmieci”. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod nr tel. 87 643 30 56 w. 34 lub osobiście Urząd Gminy Augustów ul. Wojska Polskiego 51, pokój nr 11.

Drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny można wrzucać do specjalnego kontenera, który jest ustawiony w miejscowości Białobrzegi, obok przepompowni.

Sprzęt ten odbiera Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami MB Recycling Sp. z o.o. ul. Bartosza Głowackiego 4A/15, 25-368 Kielce

W 2013 r. zebrano 11,31 Mg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Metryka strony

Udostępniający: Anna Raczyńska-Pycz

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Klepacki

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Data wprowadzenia: 2013-02-08

Data modyfikacji: 2014-12-12

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2013-02-08