ROK 2018

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina Augustów w ramach zadań gminy udostępnia informacje o:
a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Augustów.

Od dnia 1 stycznia 2012 r. przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamiast zezwolenia winien uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej. Rejestr jest dostępny pod adresem:
http://bip.ug.augustow.wrotapodlasia.pl/urz_gminy/56a7bd36ad5/rej_odbior_odpadow.html
Podmiotem odbierającym w okresie od 01-01-2018 r. do 31-12-2020 r. zmieszane odpady komunalne oraz w okresie od 01-01-2018 do 31-12-2018 segregowane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne, na terenie gminy Augustów jest firma MPO Sp. z o.o. ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok, Oddział w Augustowie: ul. 3-go Maja 53, 16-300 Augustów.

Przedsiębiorstwo zostało wyłonione w drodze przetargu.
b) miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Augustów zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania, przekazywane są do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Koszarówce ze Stacją Przeładunkową w Augustowie. Operatorem RIPOK-u, jest BIOM sp. z o.o z siedzibą w Dolistowie Starym I
144, 19-124 Jaświły, Biuro Zarządu: Zabiele 37, 19-124 Jaświły.
Niesegregowane odpady komunalne są poddawane procesowi mechaniczno – biologicznego przetworzenia w sortowni i kompostowni. W ZZO są również przetwarzane odpady zebrane selektywnie tym wielkogabarytowe oraz budowlane. Od stycznia 2016 r. przyjmowany jest popiół.
c) osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
Poziomy recyklingu, jakie do dnia 31 grudnia 2020 r. musi osiągnąć gmina w odniesieniu do poszczególnych rodzajów odpadów zostały określone w art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.):
1) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo;
2) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167) do poziomów
określonych w Ustawie gminy będą dochodziły stopniowo, osiągając w kolejnych latach następujące wartości:

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia (%)

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

10

12

14

16

18

20

30

40

50

W 2018 r. Gmina Augustów osiągnęła poziom 40,1625 %

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami (%)

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

30

36

38

40

42

45

50

60

70

 

W 2018 r. wskaźnik nie był liczony, mieszkańcy nie przekazali żadnych odpadów budowlanych czy rozbiórkowych.
Zgodnie z art. 3c ust. 1 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) Gminy są obowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412) do poziomów określonych w Ustawie gminy będą dochodziły stopniowo, osiągając w kolejnych latach następujące wartości:

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 – do dnia 16 lipca

Pr  (%)

45

40

40

35

 

W 2018 r. Gmina Augustów osiągnęła poziom 0 %
d) Punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Odpady problematyczne takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady poremontowe i budowlane, wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, opony, odpady niebezpieczne mieszkańcy mogą przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK) prowadzonego przez MPO Sp. z o.o. Augustów, Al. Kard. S. Wyszyńskiego 2. Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-16.00.
e) Zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688).
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny mieszkańcy mogą dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych w Augustowie, Al. Kard. S. Wyszyńskiego 2.

Uzupełnienie informacji zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010):
f) Adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.
Odpady z folii i sznurka powstające w gospodarstwach rolnych mieszkańcy mogą dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych w Augustowie, Al. Kard. S. Wyszyńskiego 2 lub przekazać Panu Edwardowi Siwickiemu prowadzącemu działalność pod nazwą RECYKLING Edward Siwicki, Kopiec 38, 16-310 Sztabin.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Anna Raczyńska-Pycz

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Raczyńska-Pycz

Data wytworzenia: 2013-02-08

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Data wprowadzenia: 2013-02-08

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2019-12-17

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2013-02-08