Informacja o srodkach efektywności energetycznej ROK 2019

Netta Pierwsza. 22.01.2019r.

Do Urzędu Gminy Augustów

Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej

za rok 2019 w SP Netta

I. Działania inwestycyjne:

Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Netcie, Netta Pierwsza 14 Zadanie 1

1. Ogrzewanie szkoły peletem drzewnym i korzystanie z regulacji wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania

2. Roboty budowlane polegające na dociepleniu przestrzeni poddasza nieużytkowego w budynku Szkoły Podstawowej w Netcie

3. Koszt: 20 000,00 zł

4. Termin realizacji styczeń - luty 2019

5. Finansowanie: Gmina Augustów, fundusz sołecki, budżet szkoły Zadanie2

1. Wymiana lamp oświetleniowych na energooszczędne na holu szkoły i 5 salach lekcyjnych

2. Koszt: 4000 zł

3. Termin realizacji: okres wakacji lipiec- listopad 2019r.

4. Finansowanie: budżet szkoły i fundusz sołecki

II. Inne przedsięwzięcia - działania informacyjno - edukacyjne w 2019 roku Zadanie:

1. Podnoszenie świadomości uczniów dotyczących efektywności energetycznej na godzinach wychowawczych - realizowane przez cały rok szkolny.

2. Rozmowy oraz akcje promujące oszczędzanie energii na lekcjach przyrody, biologii, geografii, matematyki. Zwracanie uwagi na wyłączanie światła w klasach podczas przerw, w czasie wychodzenia na w.f, po skończonych zajęciach, w szatni i korytarzach w czasie lekcji.

3. Działania promujące korzyści z wykorzystywania energii słonecznej solary, ogniwa fotovoltaiczne.

Szkoła prowadzi działania informacyjne w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

W budynku szkoły są pojemniki do selekcji odpadów jak też na zewnątrz, uczestniczymy w akcji zbiórki makulatury „ Jestem Eko”organizowanej w zakresie edukacji prawnej zachęcamy rodziców do korzystania z na terenie Gminy Augustów, bierzemy udział i zdobywamy nagrody i wyróżnienia w konkursach ekologicznych.usług Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowej Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej, organizujemy spotkania dla rodziców z pedagogiem i psychologiem w ramach współpracy z PPP w Augustowie. W grudniu 2019r. odbyło się spotkanie edukacyjne z psychologiem skierowane do rodziców i nauczycieli na temat bezpiecznego i celowego wykorzystywania technologii informacyjno - komunikacyjnej w procesie nauczania.Zachęcamy do skorzystania z usług i pomocy GOPS i GKRPA w Augustowie.

 

Przeprowadzone działania informacyjno- edukacyjne prowadzone w 2019 r. w Szkole Podstawowej w Jabłońskich dotyczące:

 1. Podnoszenie świadomości uczniów dotyczące efektywności energetycznej na godzinach wychowawczych-realizowane przez cały rok szkolny

Realizacjo programu profilaktycznego „ Warzywa i owoce w szkole" w ramach którego sq wygłaszane pogadanki na temat niemarnowania żywności (produkcja żywności wiąże się z nakładami energii), właściwego jej przechowywania - sprawna lodówka, zamrażarka (klasy energetyczne sprzętu używanego w gospodarstwie domowym), racjonalne jakościowo i ilościowo zakupy.

 1. Rozmowy oraz akcje promujące oszczędzanie energii na lekcjach:

Realizacja tematów na lekcjach techniki:

„Instalacje i opłaty domowe. Zasady oszczędnego gospodarowania zasobami i energią". „Domowe urządzenia elektryczne"", „Nowoczesny sprzęt na co dzień"(zasady racjonalnego użytkowania, w tym oszczędzanie energii, klasy energooszczędności, itp.)"

 1. Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Działania w jednostce:

systematycznie prowadzona selektywna zbiórka odpadów (odpowiednie pojemniki na terenie szkoły), w tym zbiórka baterii -współpraca z przedsiębiorstwem REBA - odpowiednio oznaczone pojemniki, odbiór odpadów przez przedsiębiorstwo. Nagradzanie uczniów wykazujących się dużą aktywnością podczas zbiórki. Pogadanki, prezentacje oraz filmy edukacyjne dotyczące segregacji śmieci, kolory koszy do segregacji odpadów, eliminowanie opakowań (toreb) plastikowych. Segregowanie aktywne podczas zajęć, śniadań i zabaw na terenie placówki.

Zbiórko plastikowych nakrętek z przeznaczeniem na akcje charytatywne.

Wypracowanie z języka angielskiego w ki. VIII na temat „Czy recykling powinien być obowigzkowy". Czytanie i omówienie tekstu dotyczącego segregacji śmieci „ Rubbish it's the name ofthe gamę".

Przygotowanie referatów popartych prezentacjami multimedialnymi na temat dbałości o środowisko naturalne, recyklingu, umiejętności robienia zakupów (wybór opakowań)- ki VIII - zajęcia z wychowawcą.

 1. Edukacja prawna:

Działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej:

Udział w kampanii „Biała wstążka" - profilaktyka przemocy, podanie informacji, o tym, gdzie szukać pomocy, w jaki sposób prawo chroni dziecko przed przemocą w rodzinie i w szkole. Pogadanki na lekcjach wychowania dożycia w rodzinie, gdzie szukać pomocy w przypadkach molestowania i innych form przemocy seksualnej, fizycznej, psychicznej. Lekcje informatyki, zajęcia kółka informatycznego - pogadanki, filmy na temat przepisów prawnych chroniących użytkownika w sieci.

Spotkanie z policjantami z Komendy Powiatowej w Augustowie - wykład dla uczniów na temat obowiązujących przepisów prawnych dotyczących nieletnich.

Lekcje wychowawcze - analiza praw i obowiązków ucznia zapisanych w Statucie Szkoły, regulaminy obowiązujące na terenie szkoły i ich zgodność z obowiązującym prawem. Zagrożenia związane z przemocą w Internecie, podczas używania telefonów komórkowych, rozprowadzaniem dopalaczy i narkotyków - przepisy prawne („Jak się bronić, gdzie szukać pomocy?").


Białobrzegi 12.02.2020r.

ZSz. 0711 - 1/19/20


Urząd Gminy w Augustowie

W Szkole Podstawowej im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białobrzegach w 2019r. prowadzono następujące przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej:

1) Promowanie oszczędzania energii wśród uczniów i pracowników szkoły poprzez wyłączanie zbędnego oświetlenia oraz niewykorzystywanych urządzeń elektrycznych.

2) Podnoszenie świadomości uczniów dotyczącej efektywności energetycznej na godzinach wychowawczych, lekcjach fizyki, techniki i biologii.

3) Realizacja bloków tematycznych dotyczących oszczędzania energii w kl. I-III.

Podejmowane przez szkolę działania podnoszą świadomość dzieci i młodzieży dotyczącą efektywności energetycznej.

 

Dyrektor

Szkoły Podstawowej

Gen. I. Prądzyńskiego w Białobrzegach

mgr Katarzyna Korąklewlcz


Centrum Kultury i Biblioteka

Gminy Augustów w Żarnowie

Żarnowo Drugie 16,16-300 Augustów
tel./fox 87 643 69 50
NIP 846 166 39 32, REGON 366216512

Żarnowo Drugie. 04.02.2020

Urząd Gminy w Augustowie

Dotyczy:

Przedstawienia informacji o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej za 2019 r. oraz w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Centrum Kultury i Bibliotece Gminy Augustów w Żarnowie

    1.W zakresie poprawy efektywności energetycznej w CKiB stosowano:

 • używanie termostatów przy ogrzewaniu pomieszczeń w zależności od temperatury otoczenia
 • dostosowanie ogrzewania pomieszczeń do faktycznych potrzeb
 • używanie żarówek energooszczędnych
 1. W zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi w CKiB stosowano:
 • prowadzona jest segregacja odpadów komunalnych
 • włączono się w akcję zbierania baterii

DYREKTOR

Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Augustów w Żarnowie

mgr Elżbieta Sierzputowska


 1. Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej przez Szkołę Podstawową im. Obrońców Westerplatte w Rutkach w roku 2019

Nasza szkoła w roku 2019 podjęła działania przede wszystkim informacyjno - edukacyjne, które spowodują większą świadomość uczniów i dzieci dotyczącą efektywności energetycznej poprzez:

 • w klasach IV - VIII - rozmowy na godzinach wychowawczych dotyczące oszczędzania energii i innych zasobów nieodnawialnych;
 • poprzez tematykę lekcji przyrody, fizyki, techniki, zajęć informatycznych, na których omawiane są w/w zagadnienia;
 • w klasach młodszych i oddziale przedszkolnym prowadzone są zajęcia i lekcje dotyczące oszczędzania energii;
 • wprowadzenie przez Samorząd Uczniowski dyżurów uczniów, którzy po dzwonku na lekcję dbają min: o wyłączanie niepotrzebnych punktów świetlnych na korytarzach, w toaletach

W miarę możliwości finansowych i potrzeb - instalowanie żarówek energooszczędnych.

 1. Informacja o prowadzonych działaniach edukacyjno - informacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.
 • w klasach IV-VIII - rozmowy na planowanych godzinach wychowawczych, lekcjach przyrody, techniki, dotyczące segregowania odpadów, zarówno w domu, jak i w szkole. Okolicznościowe gazetki.
 • w klasach młodszych i oddziale przedszkolnym prowadzone są zajęcia dotyczące segregowania odpadów;
 • na korytarzach oraz przy budynku szkoły wystawione są oznakowane pojemniki do segregacji odpadów;
 • corocznie wszyscy uczniowie i dzieci przedszkola biorą udział w akcji „Sprzątania Świata", porządkując pobocza i przystanki we wsiach Rutki Nowe i Stare;
 • w ogólnopolskiej akcji „Dzień Ziemi"
 • bierzemy udział w akcji „Baterie zbieramy wspólnie o środowisko dbamy";
 • od kilku lat wszyscy uczniowie, mieszkańcy wsi i zaprzyjaźnione z nami instytucje uczestniczą w akcji zbierania plastikowych nakrętek, pomagając w ten sposób dziecku niepełnosprawnemu ;
 • wraz z mieszkańcami wsi uczniowie szkoły zbierali makulaturę, uczestnicząc w Gminnym konkursie „Jestem EKO".
 1. Informacja o prowadzonych działaniach edukacyjno - informacyjnych w zakresie zwiększenia świadomości prawnej
 • w klasach I - VIII - rozmowy wychowawcze i na godzinach wychowawczych, lekcjach WOS (kl. VIII) dotyczących praw człowieka, dziecka, ucznia, rozwiązywania sporów, czy problemów uczniowskich;

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowie

 

Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej w 2019r.

 1. Szkoła wymienia żarówki wyłącznie na oświetlenie LED oraz świetlówki energooszczędne
 2. Szkoła dokłada wszelkich starań aby wszystkie drukarki, monitory oraz pozostały sprzęt elektroniczny posiadał certyfikat Energy star międzynarodowy program mający na celu promowanie produktów energooszczędnych i zmniejszenie wydzielania gazów będących przyczyną efektu cieplarnianego.

Działania informacyjno - edukacyjne prowadzone w 2019r

W klasach 0-YIII program nauczania na zawiera elementy edukacji ekologicznej. Nauczyciele na zajęciach do dyspozycji wychowawcy, przyrody, biologii, geografii, chemii, fizyki i techniki przekazują uczniom wiedzę z zakresu segregacji śmieci, oszczędzania energii poprzez zakup urządzeń energooszczędnych, energii odnawialnej, efektu cieplarnianego, recyklingu czy wyrabiania dobrych nawyków np. wyłączania zbędnego oświetlenia. Uczniowie wykonywali plakaty, ulotki oraz prezentacje multimedialne do określonego zagadnienia. Poznali również zasady bezpiecznego obchodzenia się ze sprzętem elektrycznym, który jest w domach oraz zasady oszczędzania energii elektrycznej.

Nauczyciele na lekcjach przekazują wiedzę z zakresu segregacji śmieci. Na szkolnych korytarzach i na zewnątrz budynku stoją pojemniki do segregacji śmieci.

W szkole nauczyciele i pracownicy obsługi systematycznie przypominają uczniom o konieczności wyłączania oświetlenia na korytarzach, łazienkach czy klasach; by od najmłodszych lat wpoić nawyk oszczędzania energii elektrycznej.

20 września 2019r została przeprowadzona akcja Sprzątania Świata w której brali udział uczniowie kl. VI i IV. Akcję rozpoczęto pogadanką na temat zasad bezpieczeństwa. Uczniowie otrzymali worki i jednorazowe rękawice i razem z nauczycielem przyrody udali się na sprzątanie terenu wokół szkoły oraz pobliskiej okolicy.

25 kwietnia 2019r w naszej szkole odbyły się obchody Światowego Dnia Ziemi. Tego dnia nastąpiło podsumowanie Gminnego Konkursu z okazji Dnia Ziemi „Jan Paw'eł II - miłośnik przyrody”. Inspiracją do prac tegorocznej edycji konkursu było kultywowanie pamięci o papieżu który kochał przyrodę oraz wspomnienie VII pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Ojciec Święty podkreślał, że poprzez kontakt z przyrodą kształtuje się wrażliwość młodych ludzi, a obcowanie z przyrodą jest wręcz sposobem zdobywania mądrości. Klasa VII przedstawiła krótki montaż słowny połączony z prezentacją multimedialną. Każda klasa wykonała ciekawe plakaty związane z Dniem Ziemi.

Uczniowie biorą udział w konkursach dotyczących ochrony środowiska, uczestniczą w akcjach mających na celu zbiórkę surowców wlórnych (makulatury), zużytych baterii oraz plastikowych nakrętek.

 

Przeprowadzone działania informacyjno- edukacyjne prowadzone w 2019 r. w Szkole Podstawowej w Jabłońskich dotyczące:

 1. Podnoszenie świadomości uczniów dotyczące efektywności energetycznej na godzinach wychowawczych-realizowane przez cały rok szkolny

Realizacjo programu profilaktycznego „ Warzywa i owoce w szkole" w ramach którego sq wygłaszane pogadanki na temat niemarnowania żywności (produkcja żywności wiąże się z nakładami energii), właściwego jej przechowywania - sprawna lodówka, zamrażarka (klasy energetyczne sprzętu używanego w gospodarstwie domowym), racjonalne jakościowo i ilościowo zakupy.

 1. Rozmowy oraz akcje promujące oszczędzanie energii na lekcjach:

Realizacja tematów na lekcjach techniki:

„Instalacje i opłaty domowe. Zasady oszczędnego gospodarowania zasobami i energią". „Domowe urządzenia elektryczne"", „Nowoczesny sprzęt na co dzień"(zasady racjonalnego użytkowania, w tym oszczędzanie energii, klasy energooszczędności, itp.)"

 1. Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Działania w jednostce:

systematycznie prowadzona selektywna zbiórka odpadów (odpowiednie pojemniki na terenie szkoły), w tym zbiórka baterii -współpraca z przedsiębiorstwem REBA - odpowiednio oznaczone pojemniki, odbiór odpadów przez przedsiębiorstwo. Nagradzanie uczniów wykazujących się dużą aktywnością podczas zbiórki. Pogadanki, prezentacje oraz filmy edukacyjne dotyczące segregacji śmieci, kolory koszy do segregacji odpadów, eliminowanie opakowań (toreb) plastikowych. Segregowanie aktywne podczas zajęć, śniadań i zabaw na terenie placówki.

Zbiórka plastikowych nakrętek z przeznaczeniem na akcje charytatywne.

Wypracowanie z języka angielskiego w ki VIII na temat „Czy recykling powinien być obowiązkowy". Czytanie i omówienie tekstu dotyczącego segregacji śmieci „ Rubbish it's the na me ofthe gamę".

Przygotowanie referatów popartych prezentacjami multimedialnymi na temat dbałości o środowisko naturalne, recyklingu, umiejętności robienia zakupów (wybór opakowań)- ki VIII - zajęcia z wychowawcą.

 1. Edukacja prawna:

Działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej:

Udział w kampanii „Biała wstążka" - profilaktyka przemocy, podanie informacji, o tym, gdzie szukać pomocy, w jaki sposób prawo chroni dziecko przed przemocą w rodzinie i w szkole. Pogadanki na lekcjach wychowania dożycia w rodzinie, gdzie szukać pomocy w przypadkach molestowania i innych form przemocy seksualnej, fizycznej, psychicznej. Lekcje informatyki, zajęcia kółka informatycznego - pogadanki, filmy na temat przepisów prawnych chroniących użytkownika w sieci.

Spotkanie z policjantami z Komendy Powiatowej w Augustowie - wykład dla uczniów na temat obowiązujących przepisów prawnych dotyczących nieletnich.

Lekcje wychowawcze - analiza praw i obowiązków ucznia zapisanych w Statucie Szkoły, regulaminy obowiązujące na terenie szkoły i ich zgodność z obowiązującym prawem. Zagrożenia związane z przemocą w Internecie, podczas używania telefonów komórkowych, rozprowadzaniem dopalaczy i narkotyków - przepisy prawne („Jak się bronić, gdzie szukać pomocy?").

 

Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej w 2019r.

 1. Szkoła wymienia żarówki wyłącznie na oświetlenie LED oraz świetlówki energooszczędne
 2. Szkoła dokłada wszelkich starań aby wszystkie drukarki, monitory oraz pozostały sprzęt elektroniczny posiadał certyfikat Energy star międzynarodowy program mający na celu promowanie produktów energooszczędnych i zmniejszenie wydzielania gazów będących przyczyną efektu cieplarnianego.

Działania informacyjno - edukacyjne prowadzone w 2019r

W klasach O-YIII program nauczania na zawiera elementy edukacji ekologicznej. Nauczyciele na zajęciach do dyspozycji wychowawcy, przyrody, biologii, geografii, chemii, fizyki i techniki przekazują uczniom wiedzę z zakresu segregacji śmieci, oszczędzania energii poprzez zakup urządzeń energooszczędnych, energii odnawialnej, efektu cieplarnianego, recyklingu czy wyrabiania dobrych nawyków np. wyłączania zbędnego oświetlenia. Uczniowie wykonywali plakaty, ulotki oraz prezentacje multimedialne do określonego zagadnienia. Poznali również zasady bezpiecznego obchodzenia się ze sprzętem elektrycznym, który jest w domach oraz zasady oszczędzania energii elektrycznej.

Nauczyciele na lekcjach przekazują wiedzę z zakresu segregacji śmieci. Na szkolnych korytarzach i na zewnątrz budynku stoją pojemniki do segregacji śmieci.

W szkole nauczyciele i pracownicy obsługi systematycznie przypominają uczniom o konieczności wyłączania oświetlenia na korytarzach, łazienkach czy klasach; by od najmłodszych lat wpoić nawyk oszczędzania energii elektrycznej.

20 września 2019r została przeprowadzona akcja Sprzątania Świata w której brali udział uczniowie kl. VI i IV. Akcję rozpoczęto pogadanką na temat zasad bezpieczeństwa. Uczniowie otrzymali worki i jednorazowe rękawice i razem z nauczycielem przyrody udali się na sprzątanie terenu wokół szkoły oraz pobliskiej okolicy.

25 kwietnia 2019r w naszej szkole odbyły się obchody Światowego Dnia Ziemi. Tego dnia nastąpiło podsumowanie Gminnego Konkursu z okazji Dnia Ziemi ,.Jan Paweł II - miłośnik przyrody”. Inspiracją do prac tegorocznej edycji konkursu było kultywowanie pamięci o papieżu który kochał przyrodę oraz wspomnienie VII pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Ojciec Święty podkreślał, że poprzez kontakt z przyrodą kształtuje się wrażliwość młodych ludzi, a obcowanie z przyrodą jest wręcz sposobem zdobywania mądrości. Klasa VII przedstawiła krótki montaż słowny połączony z prezentacją multimedialną. Każda klasa wykonała ciekawe plakaty związane z Dniem Ziemi.

Uczniowie biorą udział w konkursach dotyczących ochrony środowiska, uczestniczą w akcjach mających na celu zbiórkę surowców wtórnych (makulatury), zużytych baterii oraz plastikowych nakrętek.


 

 

Temat: Odp: pismo

Nadawca: sphubal <sphubal@o2.pl>

Data: 12.02.2020, 12:02

Adresat: Urząd Gminy Augustów <gmina-augustow@home.pl>

 

 

Dzień dobry.

Przekazujemy informacje w odpowiedzi na pismo z dnia 20 stycznia 2020r.

Szkoła Podstawowa im mjr H. Dobrzańskiego " Hubala" w Kolnicy.

Ad. II. Podstawowe informacje dotyczące innych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej- działania informacyjno - edukacyjne prowadzone w 2019r.

 1. Podnoszenie świadomości uczniów dotycząca efektywności energetycznej na godzinach wychowawczych.

Tematyka oszczędzania energii, racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody jest realizowana na lekcjach przyrody w klasie IV, biologii i geografii w klasach V-VIII. Pogadanki, rozmowy na temat ekologii, oszczędzania zasobów przyrody są poruszane na zajęciach w zerówce, przedszkolu, na godzinach wychowawczych.

Wiesława Okrągła

Dyrektor Szkoły

Dnia 21 stycznia 2020 12:14 Urząd Gminy Augustów <gmina-augustow@home.pl> napisał(a):

Gmina Augustów

ul.Mazurska 1C

16-300 Augustów

NIP: 846-15-95-610

REGON: 790670929

tel.(+48 87)643 30 56

gmina-augustow@gmina-augustow.eu

www.gmina-augustow.eu

Numer konta Bankowego:

PKO Bank Polski SA II Regionalne Centrum Korporacyjne w Białymstoku, nr: 74 1020 1332 0000 1502 1049 0235

KLAUZULA POUFNOCI (CONFIDENTIAL CLAUSE)

Ta wiadomoć pocztowa i wszelkie załśczone do niej pliki sś poufne i podlegajś ochronie prawnej. Jęli nie jeste jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie,

reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, sś cile zabronione. Jęli otrzymał Pan/i niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: UG Augustów

Data wytworzenia: 2020-10-20

Wprowadzający: Janusz Kondracki

Modyfikujący: Janusz Kondracki

Data modyfikacji: 2020-10-22

Opublikował: Janusz Kondracki

Data publikacji: 2020-10-22