UCHWAŁA NR XV/139/08

RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.156; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337 ; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381;Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560; z 2008 r. Nr 180, poz.1112 ) uchwala się , co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2009 rok w wysokości 20.734.988 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 15.424.441 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 5.310.547zł zł,

     2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 22.296.908 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

      2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- wydatki bieżące w wysokości 13.196.124 zł, w tym na:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.828.539 zł,

2) dotacje 688.350 zł,

3) wydatki na obsługę długu 175.000 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 9.100.784zł.

       3. Ustala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2009 roku).

       4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§3. 1.Deficyt budżetu w kwocie 1.561.920 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów.

      2. Przychody budżetu w wysokości 1.900.000 zł, rozchody w wysokości 338.080 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 180.000 zł,

2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 5.000 zł.

§5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

      2. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§6. 1. Ustala się dochody w kwocie 54.600zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 47.600 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

     2. Ustala się wydatki w kwocie 7.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§7. 1. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 659.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

     2. Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizowanych inwestycji przez gminne instytucje kultury na łączną kwotę – 266.000 zł, zgodnie załącznikiem nr 9.

§8. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody - 6.550 zł,

2) wydatki - 1.200 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy - w kwocie 4.500.000 zł,

2) na pokrycie deficytu budżetu - w kwocie 1.561.920 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów - w kwocie 338.080 zł.

§11. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.500.000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku,

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Polakowski

 

 

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu Gminy Augustów na 2009 rok.

Wykaz aktów prawnych nowelizujących budżet gminy na 2009 rok.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Janina Wronko

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Klepacki

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Data wprowadzenia: 2009-01-14

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2009-01-14

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2009-01-14