UCHWAŁA NR XIII/114/08

RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia29 września 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806 oraz Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1586; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165, art. 166 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381;Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587) – uchwala się, co następuje:

§1. 1.Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o 14.730 zł, w tym:

- dział 600 – Transport i łączność

             rozdział 60016 – drogi publiczne gminne § 4430 – różne opłaty i składki – 500,00 zł

- dział 801 – Oświata i wychowanie – 14.230.00 zł, z tego:

             rozdział 80101 – szkoły podstawowe § 4010 – 9.000,00 zł,

             rozdział 80110-gimnazja § 4270 – zakup usług remontowych o 5.230,00 zł.

      2.Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o 14.730 zł, w tym:

- dział 801– Oświata i wychowanie o 14.730,00 zł, z tego:

             rozdział 80101-szkoły podstawowe § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 9.500,00zł;

             rozdział 80110 – gimnazja § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5.230 zł;

§2. 1.Ustala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 1(1a – zadania inwestycyjne w 2008 roku).

     2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 3.

§4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Polakowski

Załączniki do treści

  • XIII_114_2008 (PDF, 138,2 KB)

    Kompletna treść Uchwały w formacie pdf.

Metryka strony

Udostępniający: Janina Wronko

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Klepacki

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Data wprowadzenia: 2008-10-07

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2008-10-07

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2008-10-07