XX-SESJA-Protokół

 PROTOKÓŁ Nr XX/2017
z obrad XX Sesji Rady Gminy Augustów w dniu 29 czerwca 2017 roku.

Obrady Sesji rozpoczęto o godz. 10:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Bibliotece Gminy Augustów w Żarnowie.
Obrady XX Sesji Rady Gminy Augustów prowadził Przewodniczący Rady Gminy Augustów – Zdzisław Chmielewski.

Ad. 1.
Otwarcie obrad.
Przewodniczący Rady powitał radnych Gminy, sołtysów, władze gminy, Pana Jarosława
Szlaszyńskiego – Starostę Augustowskiego, Dyrektora ZOESz – Tadeusza Janusza
Wierzbickiego, Kierownika GOPS - Tomasza Tomaszewskiego, Dyrektora CKiB – Elżbietę
Sierzputowską.
Następnie Przewodniczący Rady stwierdził, że na 15 radnych zgodnie z listą obecności w
obradach uczestniczy 14 radnych, a więc podejmowane uchwały będą prawomocne.
Radny nieobecny:
1. Michał Szczepański
W obradach Rady Gminy uczestniczyło ogółem 40 osób.
Listy obecności stanowią załącznik Nr 1 do protokołu.
Ad. 2.
Przyjęcie porządku obrad.
Zdzisław Chmielewski – Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany porządek
obrad XX sesji Rady Gminy.
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowany porządek obrad.
Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych.
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 14 radnych obecnych na sali, głosów przeciwnych i
wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad XX Sesji Rady Gminy Augustów został przyjęty jednogłośnie i jest
następujący:
1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości zaproszonych.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 12 maja 2017 r. do
29 czerwca 2017 roku.
4. Przyjęcie sprawozdań:
a) z wykonania planu finansowego Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół i Szkół Gminy
Augustów za 2016 rok;
b) z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z realizacji
Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi za 2016 rok;
c) z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Augustów za 2016
rok;
d) z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2016 r.;
e) z realizacji Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i
Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016;
f) z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2016;
g) z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Żarnowie za rok 2016;
h) z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Augustów za rok 2016.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok oraz podjęcie uchwały
w sprawie absolutorium:
a) dyskusja dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego
oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu
z realizacji budżetu za 2016 rok;
c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu i wniosek w
sprawie absolutorium dla Wójta Gminy,
d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w
sprawie absolutorium;
e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok,
f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Augustów z tytułu
wykonania budżetu za 2016 rok.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/107/2016 Rady Gminy Augustów z dnia 30 września
2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Augustów;
b) w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej
uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Puszcza i Jeziora Augustowskie”;
c) w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej
uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Rajgrodzkie”;
d) w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej
uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Biebrzy”;
e) w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej
uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Rospudy”;
f) w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu transgranicznego „Poprawa
bezpieczeństwa na obszarach transgranicznych w sytuacjach awaryjnych na dużą skalę” i
zabezpieczenia w budżecie na lata 2017-2019 środków finansowych na realizację tego
zadania w ramach Programu „ENI CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME
POLAND–BELARUS -UKRAINE 2014-2020”.
Przewodniczący Rady poinformował o poprawce w tytule niniejszego projektu uchwały, tj.
„lata 2018-2019”. Zwrócił się z prośbą o uwzględnienie poprawki także w treści projektu
uchwały.
g) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2017;
h) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2020.
7. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych i sołtysów.
9. Oświadczenia radnych i sołtysów.
10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
11. Zamknięcie obrad Rady Gminy.
Pan Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski powiedział, że niedawno była rocznica
utworzenia samorządu. Pan Starosta stwierdził, że była to najlepsza reforma ustrojowa, która
od lat 90 została przeprowadzona. Z okazji święta samorządu Pan Starosta przekazał radnym
życzenia i pozdrowienia od samorządu powiatowego. W sposób szczególny uhonorował w
imieniu Zarządu Powiatu Pana Wójta wręczając medal za zasługi dla Powiatu
Augustowskiego.
Zbigniew Buksiński – Wójt Gminy powiedział, że w samorządach pracuje 34 lata. Ta
działalność jest związana z gminą i chciałby w dalszym ciągu pracować na rzecz gminy
Augustów. Wójt stwierdził, więc że planuje zgłoszenie swojej kandydatury na Wójta w
przyszłych wyborach samorządowych.
Pan Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski stwierdził, że Pan Wójt zasługuje na
uhonorowanie medalem także ze względu na długi staż pracy w samorządach. Wspomniał, że
współpraca z Panem Wójtem, Gminą i Powiatem jest bardzo dobra. Starosta zaproponował
zgłaszanie pytań czy tematów wymagających wyjaśnień.
Elżbieta Pszczoła – Sekretarz Gminy zapytała o obecną sytuację szpitala powiatowego.
Pan Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski powiedział, że od roku 2015 po raz
pierwszy szpital odnotował zysk. W ubiegłym roku wynik pozytywny został utrzymany, zysk
szpitala wyniósł 1,5 mln. zł. Te środki są przeznaczane na pokrywanie kosztów kadry, zakup
sprzętu, na wkład własny do pozyskania środków unijnych. Obecnie w rządzie trwają prace
nad reformą służby zdrowia, szpital został uwzględniony w sieci placówek zdrowotnych NFZ,
lecz nieznana jest jeszcze dotacja, czy regulacje dotyczące wynagradzania pracowników.
Szpital jest jednym z priorytetów, ma zakontraktowane dwa projekty, prawdopodobnie będzie
zakontraktowany jeszcze trzeci projekt na remont szpitala w bieżącym i przyszłym roku.
Będzie to kwota ok. 5 mln. zł. Pan Starosta powiedział, że inwestuje się w modernizację, zakup
nowoczesnego sprzętu, aparatury, ponieważ od tego zależy ludzkie zdrowie i życie. Będzie
wyremontowany oddział położniczo-ginekologiczny, izba przyjęć.
Ponadto Pan Starosta powiedział odnośnie lądowiska przy szpitala. Są przyznane środki
rządowe na ten cel. Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję
środowiskową Burmistrza. Strony postępowania mogą odwołać się od tej decyzji. Decyzja o
lokalizacji lądowiska we wskazanym miejscu była podejmowana przez dwa lata. Były
analizowane wszystkie, możliwe warianty. Pan Starosta stwierdził, że planuje się kilkanaście
lądowań w ciągu roku, więc uciążliwość hałasu nie powinna być wielka.
Następnie Pan Starosta wspomniał, że obiecany odcinek drogi powiatowej w Rutkach zostanie
w tym roku wyremontowany.
Ad. 3.
Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 12 maja 2017 r.
do 29 czerwca 2017 roku.
Zbigniew Buksiński - Wójt Gminy na wstępie poinformował, że Pan Tadeusz Smoleński z Netty
Pierwszej zdobył 2 miejsce w konkursie Gazety Współczesnej w kategorii „Sołtys Roku
2017”. Wójt złożył sołtysowi serdeczne gratulacje i życzenia owocnej pracy na rzecz naszej
gminy.
Następnie Wójt przedstawił informację o podjętych Zarządzeniach w w/w okresie oraz o
realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 12 maja 2017 roku. Do przedłożonej
informacji nie zgłoszono uwag i stanowi ona załącznik nr 2 do protokołu.
Ponadto Wójt poinformował, że po rozstrzygniętym przetargu na wyremontowanie dróg
gminnych okazało się, że do planowanych środków finansowych należy dołożyć 41 tys. zł.
Wójt stwierdził, że w tym roku znacznie wzrosła cena asfaltu. W ubiegłym roku cena wyniosła
22,50 zł, natomiast w tym roku cena m2 asfaltu to 44,30 zł. Wcześniej odbył się dwa razy
przetarg na remont drogi prostej od szkoły w Żarnowie do Białobrzeg, które to przetargi nie
zostały rozstrzygnięte. Wójt powiedział, że należy poczekać na lepszą koniunkturę. Planuje
się podzielenie tej inwestycji na dwa zadania, tj. wykonanie podbudowy i położenie asfaltu,
ponieważ obecne ceny są bardzo wysokie.
Następnie poinformował, że jest zapewnienie i prawdopodobnie zostanie podpisana umowa
na realizację inwestycji dotyczącej termomodernizacji szkoły w Netcie i w Kolnicy. Realizacja
nastąpi w przyszłym roku w maju i w październiku. Jesteśmy na etapie przygotowywania się
do przetargu. Planowano realizację tego zadania w tym sezonie wakacyjnym. Niestety
przedłużono termin rozpatrywania wniosków, dokonano pewnych uzupełnień i niebawem
zostanie podpisana umowa. W związku z tym niestety prace remontowe będą prowadzone w
roku szkolnym.
Ponadto Wójt powiedział, że jest zapewnienie, że w przyszłym roku będzie realizowane
zadanie dotyczące modernizacji ujęć wody w Rutkach i w Netcie.
Wójt stwierdził, że na spotkaniu Związku Gmin Wiejskich poruszono temat reformy
przekształcenia szkół oraz reformy finansowania oświaty. Wójt wyraził obawę, że środków
może być jeszcze mniej na oświatę.
Ad. 4.
Przyjęcie sprawozdań:
a) z wykonania planu finansowego Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół i Szkół Gminy
Augustów za 2016 rok;
Tadeusz Janusz Wierzbick i -Dyrektor ZOESz powiedział, że plan wydatków budżetowych na
2016 r wynosi 9.815.710,37 zł. Do końca grudnia 2016 r. dokonano wydatków na kwotę
9.475.510,48zł tj. 96,53 % planu. Z ogólnej sumy wydatków budżetowych szkół zostały
opłacone roboty remontowe i inwestycyjne wykonane w szkołach w 2016r na kwotę
333.915,95 zł. W zakresie inwestycji to w szkole w Netcie i w Kolnicy opracowano wniosek
na termomodernizację, uaktualniono audyty. Dodatkowo w szkole w Netcie wykonano
ogrodzenie. Ogółem wydatki wyniosły 24.851,71 zł. Otrzymamy kwotę dofinansowania
1.220.639,72 zł. Cała inwestycja w Netcie i w Kolnicy będzie wynosiła 1.525.799,65 zł.
Dyrektor powiedział, że wydatki gminy ogółem na remonty w szkołach wyniosły 309.366,95
zł oraz z funduszu sołeckiego 16.400 zł. Fundusz sołecki wykorzystano w Szkole
Podstawowej w Jabłońskich w kwocie 2.000 zł, środki przekazało sołectwo w Jabłońskich. W
Zespole Szkół w Białobrzegach przekazano fundusz sołecki na remont ogrodzenia w kwocie
3.000 zł, środki przekazało sołectwo w Białobrzegach, w Osowym Grądzie i w Świderku. W
Szkole Podstawowej w Netcie na gablotę ogłoszeniową sołectwo w Netcie Pierwszej
przekazało kwotę w wysokości 1.400 zł. W Szkole Podstawowej w Żarnowie na zakup drzwi
i rem. korytarza do przedszkola, zakup materiałów do remontu klatki schodowej, klasy,
schodów, zakup materiałów do remontu fundusz przekazały sołectwa w Żarnowie Pierwszym,
w Żarnowie Drugim i w Żarnowie Trzecim na ogólną kwotę w wysokości 10.000 zł. Główne
wydatki w szkołach stanowią płace i pochodne od płac. Znaczne wydatki dotyczyły też
ogrzewania budynków szkolnych. W roku 2016 r. zakupiono 120.914 l na kwotę 289.663,72
zł. Wydatki są zależne od ocieplenia budynków szkoły czy też powierzchni. Najwięcej litrów
oleju zakupiono w Białobrzegach, najmniej w Żarnowie. Znaczną pozycję wydatków Zespołu
Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów stanowi dowożenie uczniów. W wyniku
przetargu dowożenie dzieci do szkół od 1 lutego 2016 r. realizuje Biuro Usług Turystycznych
„ŻAK TOURIST” w Augustowie z udziałem PKS Suwałki. Codziennie w dniach nauki
szkolnej kursuje 5 autobusów szkolnych i 1 mikrobus - pokonują łącznie ok. 610 km dziennie
i przewożą do szkół ok. 527 dzieci. W roku 2016 wydano na ten cel kwotę 488.100,00 zł.
Ogółem plan wydatków w szkołach podstawowych wyniósł 5.513.882,10 zł, zrealizowano
kwotę 5.417.974,96 zł, tj. 98,26% planu. Ogółem plan wydatków w gimnazjach wyniósł
2.323.092,27 zł, zrealizowano kwotę 2.239.312,65 zł, tj. 96,39% planu. Ogółem plan
wydatków w oddziałach przedszkolnych wyniósł 534.735,00 zł, zrealizowano kwotę
513.305,83 zł, tj. 95,99% planu. Wpływ na wydatki w poszczególnych szkołach czy
oddziałach przedszkolnych ma stopień awansu zawodowego nauczycieli. Nauczyciele
dyplomowani mają wyższe wynagrodzenia niż nauczyciele kontraktowi. Ponadto znaczenie
ma zajmowana powierzchnia, amortyzacja, obsługa. Ogółem w innych formach wychowania
przedszkolnego planowane wydatki określono na kwotę 332.632,00 zł, zrealizowane wydatki
wyniosły 293.253,95 zł, tj. 88,16% planu. Ponadto Dyrektor powiedział, że w szkołach i
placówkach przedszkolnych na dzień 31 grudnia 2016 r. było zatrudnionych 129 osób, w tym
104 nauczycieli. Ponadto jest 25 pracowników administracyjno-obsługowych i
pomocniczych. W przeliczeniu na etaty jest to 21,5 etatów obsługi, 97,39 etatów nauczycieli.
W roku 2016 r. nie wydatkowano żadnych środków unijnych. Wydatki budżetowe w ZOESz
kształtowały się następująco: plan wydatków na inwestycje wyniósł 7.749 zł, zrealizowano
kwotę 7.749 zł. Plan wydatków na dowożenie określono na kwotę 488.100,00 zł, wydatki
zrealizowano na kwotę 488.053,34 zł, tj. 99,99% planu. Plan wydatków na działalność biura
ZOESz wyniósł 439.481,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 436.474,74 zł, tj. 99,32%.
Plan wydatków w pozostałej działalności wyniósł 24.946,00 zł, zrealizowano wydatki w
kwocie 20.860,81 zł. Ogółem plan wydatków określono na kwotę 985.222,00 zł, zrealizowano
wydatki w kwocie 953.137,89 zł, tj. 96,74% planu. Do wykonania zadań ZOES zatrudnionych
jest 6 pracowników (5,5 etatu). Obsługują oni budżety szkół: naliczają płace, podatki, składki
ZUS i FP dla wszystkich pracowników szkół, nadzorują dowożenie dzieci do szkół,
inwestycje, remonty, realizują zamówienia publiczne, realizują przelewy i wypłaty za rachunki
i wynagrodzenia. ZOES prowadzi też zakup oleju opałowego dla szkół. Ważnym działaniem
jest doradztwo prawne i kontrola realizacji zadań zgodnie z przepisami obowiązującego
prawa. Dyrektor przedstawił rozstrzygnięte przetargi i zapytania ofertowe. Przebudowa
pomieszczeń szkolnych na przedszkola w Gminie Augustów: w Białobrzegach, w Janówce.
Złożono 2 oferty. Dostarczanie oleju opałowego lekkiego do szkół podstawowych i gimnazjów
na terenie gminy Augustów. Umowa zawarta do 31 grudnia 2018 r. Złożono 5 ofert. Remont
kapitalny 3 łazienek w Szkole Podstawowej w Jabłońskich. Złożono 1 ofertę. Wykonanie
zabudowy pomieszczenia na salę historyczną oraz przekuć w ścianach w Zespole Szkół w
Białobrzegach. Złożono 3 oferty. Ułożenie polbruku oraz wyrównanie terenu parkingów i
trawników przed Szkołą Podstawową w Jabłońskich. Złożono 3 oferty. Dowożenie dzieci
niepełnosprawnych do szkół w Augustowie. Złożono 3 oferty. Dyrektor poinformował, że plan
dochodów budżetowych na 2016 rok wynosił 63.879,00 zł, został zrealizowany w kwocie
59.603,60 zł (93,31 % planu), z tego dochody z tytułu najmu lokali w budynkach szkolnych
wynoszą 37.425,74 zł. Pozostałe otrzymane dochody w kwocie 21544,96 zł. to wpływy z
tytułu należności za naliczaną i odprowadzaną zaliczkę na podatek dochodowy i składki ZUS
oraz otrzymane odsetki bankowe. Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów i
obsługiwane jednostki w roku 2016 nie posiadały dochodów własnych.
Dyrektor dodał, że trasa obejmująca wszystkie szkoły z tereny gminy stanowi ok. 90 km.
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Poddano pod głosowanie sprawozdanie w powyższej sprawie.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem sprawozdania głosowało 14 radnych,
głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół i Szkół
Gminy Augustów za 2016 rok stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
b) z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z
realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi za 2016 rok;
Tomasz Tomaszewski – Kierownik GOPS poinformował, że sprawozdanie w powyższej
sprawie zostało szczegółowo omówione na posiedzeniu komisji. Kierownik powiedział, że
wartość sprzedanego alkoholu w 2016 r. wg. oświadczeń złożonych przez przedsiębiorców
wyniosła 2.117.180,54, natomiast środki do dyspozycji Gminy wyniosły ok. 48.696 zł. Ilość
realizowanych programów przede wszystkim przez szkoły z terenu gminy jest znaczna.
Odnośnie działalności Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to z 44 osób
wezwanych stanowią osoby kierowane przez Prokuraturę Rejonową w Augustowie w związku
z zatrzymaniem podczas prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. Kierownik
stwierdził, że efektem pracy jest zrozumienie przez każdą osobę kierowaną szkodliwości i
konsekwencji dla siebie, rodziny i środowiska.
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Poddano pod głosowanie sprawozdanie w powyższej sprawie.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem sprawozdawania głosowało 14 radnych,
głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.
Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z
realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi za 2016 rok stanowi
załącznik nr 4 do protokołu.
c) z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Augustów za
2016 rok;
Tomasz Tomaszewski – Kierownik GOPS poinformował, że jest to uzupełnienie
wcześniejszego sprawozdania, ponieważ środki przeznaczane są na działania profilaktyczne
w zakresie przeciwdziałaniu różnego rodzaju uzależnieniom. Podejmowane działania są
opisane w sprawozdaniu.
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Poddano pod głosowanie sprawozdanie w powyższej sprawie.
W głosowaniu brało udział 13 radnych obecnych na sali obrad. Za przyjęciem sprawozdania
głosowało 13 radnych, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy
Augustów za 2016 rok stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
d) z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2016 r.;
Tomasz Tomaszewski – Kierownik GOPS poinformował, że ilość zakładanych Niebieskich
Kart utrzymuje się na poziomie nie więcej niż 10. Karty są zakładane m.in. przez policję
podczas interwencji. Także jest prowadzonych szereg działań, które nie są sformalizowane.
Dużo jest rozmów przeprowadzanych przez pracowników socjalnych, asystentów rodziny.
Działania są prowadzone we współpracy ze szkołami, dzięki czemu jest możliwość
zaobserwowania niepokojących zjawisk wśród dzieci i młodzieży.
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Poddano pod głosowanie sprawozdanie w powyższej sprawie.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem sprawozdania głosowało 14 radnych,
głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2016 r. stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
e) z realizacji Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi
i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016;
Tomasz Tomaszewski – Kierownik GOPS poinformował, że w roku 2016 były dwie formy
finansowania, tj. przyznanie dotacji organizacjom: UKS Białobrzegi i UKS „Grab”. Ponadto
są organizowanie dla dzieci i młodzieży zajęcia typu „Wakacje inne niż wszystkie”. Również
w ramach dofinansowania UKS „Grab” otrzymał wsparcie finansowe ze środków
profilaktycznych na doposażenie klubu, częściowe sfinansowanie dojazdów na mecze.
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Poddano pod głosowanie sprawozdanie w powyższej sprawie.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem sprawozdania głosowało 14 radnych,
głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami
Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016 stanowi załącznik nr 7 do
protokołu.
f) z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2016;
Tomasz Tomaszewski – Kierownik GOPS poinformował, że wydatki GOPS w 2016 roku
wyniosły 8.026.801 zł. Znaczna część tych środków została wydatkowana w ramach programu
„Rodzina 500+”. Wzrost wydatków w stosunku do roku 2015 wynikała z realizowania
niniejszego programu. Poszczególne obszary działalności, których jest bardzo dużo zostały
opisane w sprawozdaniu. Kierownik przedstawił potrzeby w zakresie pomocy społecznej w
2017 roku, co wynika z ustawy o pomocy społecznej. W ramach naszych posiadanych
środków w większości są zabezpieczone finanse. Jeśli są środki, które nie zaspakajają potrzeb
to staramy się na bieżąco wnioskować do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Większość
realizowanych zadań jest finansowanych z dotacji z budżetu państwa. Ze środków własnych
w dużej części zaspakajamy wynagrodzenia pracowników. Również przyznajemy zasiłki
celowe przeznaczane np. na zdarzenia losowe typu pożar. W 2016 roku zapewniono środki na
ten cel w ogólnej kwocie ok. 20 tys. zł.
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Poddano pod głosowanie sprawozdanie w powyższej sprawie.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem sprawozdania głosowało 14 radnych,
głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2016 stanowi
załącznik nr 8 do protokołu.
g) z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Żarnowie za rok 2016;
Elżbieta Sierzputowska – Dyrektor CKiB powiedziała, że w roku 2016 działały: Gminny
Ośrodek Kultury w Żarnowie i Gminne Centrum Informacji, Świetlica Wiejska w Borze,
Świetlica Wiejska w Netcie Folwark. Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie realizuje działania
i skupia: obsługę użytkowników Gminnego Centrum Informacji, koło plastyczne, koło
komputerowe, koło muzyczne, zajęcia taneczne, zajęcia muzyczno- wokalne, gry i zabawy z
dziećmi, koło sportowo – rekreacyjne: tenis stołowy i ziemny, - siatkówka, - aerobik. Ponadto
obok GOKu działa Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Aktywna Kobieta oraz twórcy z
terenu Gminy Augustów. W 2016 r. Gminny Ośrodek Kultury w Augustowie z/s w Żarnowie
zrealizował różne formy zespołowego uczestnictwa w kulturze, takie jak: Imprezy kulturalno
– integracyjne, Imprezy plenerowe, Przeglądy i festiwale dla Szkół Gminy Augustów,
Konkursy dla Szkół Gminy Augustów, Turnieje rekreacyjno-sportowe/ interdyscyplinarne,
Konkursy kultywujące tradycję i tożsamość kulturową, Wystawy, Spotkania, szkolenia,
wykłady, prelekcje, warsztaty. W ciągu roku twórcy ludowi, Stowarzyszenia i zespół
działający przy GOK-u, pod opieką instruktora GOK, brali udział w festiwalach, festynach,
jarmarkach, spotkaniach. W ramach współpracy instruktorzy GOK uczestniczyli w
nagłośnieniu i prowadzeniu imprez w Szkole Podstawowej w Żarnowie. W GOK-u w 2016 r.
odbywały się Sesje i komisje Rady Gminy, zebrania sołeckie, szkolenia itp. oraz wynajęcia
na różne uroczystości rodzinne i na spotkania dla lokalnej społeczności.
W GOK działa Gminne Centrum Informacji, prowadzone przy współpracy z Biblioteką
Publiczną Gminy Augustów. Z GCI korzystają studenci, dzieci i młodzież poszukująca
różnorodnych informacji niezbędnych do nauki oraz bezrobotni i rolnicy. Zespół mniejszości
religijnej Staroobrzędowców „Riabina”, działający pod opieką GOK w Żarnowie,
uczestniczył w imprezach i spotkaniach promując Gminę Augustów. W świetlicy wiejskiej w
Netcie Folwark działa koło sportowe – tenis stołowy, koło plastyczne, koło komputerowe,
zrealizowano: wystawy, imprezy integracyjne, Turnieje, Konkursy- konkurs plastyczny / 18
osób. Świetlica Wiejska wynajmowała pomieszczenia dla społeczności lokalnej na imprezy
takie jak: szkolenia, zebrania sołeckie, itp. oraz wynajęcia na różne uroczystości rodzinne.
Świetlica Wiejska w Borze organizuje: koło plastyczne, koło muzyczne - zespół „ Riabina”,
koło komputerowe, koło sportowe, kółko kulinarne, zajęcia z religii. W Świetlicy
zrealizowano: wystawy, turnieje, spotkania integracyjne, konkursy. GOK i Świetlice wiejskie
w Borze i Netcie Folwark w 2016 r. współpracowały z następującymi instytucjami i
stowarzyszeniami: Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Aktywna Kobieta w Żarnowie,
ASKS w Augustowie, OSP z terenu Gminy Augustów, Grupa nieformalna „Młodzi Aktywni”,
GOPS w Augustowie, Szkoły z terenu Gminy Augustów, Szkoły mieszczące się poza terenem
Gminy Augustów, instytucje kultury. GOK współpracował w projekcie realizowanym przez
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Aktywna Kobieta pn. „Wzrost świadomości
ekologicznej mieszkańców Gminy Augustów” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz w projekcie realizowanym przez Grupę
nieformalną „Młodzi – aktywni” pt. „Zdrowo i sportowo na wsi – aktywnie spędzamy swój
wolny czas” z mikrodotacji Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych. Dyrektor
poinformowała, że w GOK i Świetlicach Wiejskich łącznie zatrudnionych było: 12 osób, z
tego w ramach stosunku pracy 11 osób, co stanowi 7,5 etatów przeliczeniowych. Przychody
GOKu pochodziły z prowadzonej działalności wyniosły 13.797 zł, w tym: przychody z
wynajmu pomieszczeń (przychodnia lekarska) – 4.800 zł, wynajmu sali – 4.730 zł,
wypożyczeń sprzętu – 407 zł, przychody za drukowanie, fax...- 8 zł, zajęcia aerobiku – 1.673
zł, inne przychody 2.179 zł oraz z dotacji samorządowej - 487.000 zł. W Gminnym Ośrodku
Kultury w Augustowie z/s w Żarnowie wystąpiły: należności w wysokości 470 zł z tyt.
niezapłaconego czynszu za wynajem pomieszczeń w GOK w Żarnowie do dnia sporządzenia
sprawozdania należność główna w kwocie – 470 zł została spłacona zobowiązania z tytułu
dostawy towarów, materiałów i usług – kwota 1.437 zł (dotyczy zakupu telefonów –
zobowiązanie rozłożone na raty). Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych
zobowiązań nie wystąpiły. W Gminnym Ośrodku Kultury w Augustowie z/s w Żarnowie na
dzień 31 grudnia 2016r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Nie przyznano środków
innym podmiotom.
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Poddano pod głosowanie sprawozdanie w powyższej sprawie.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem sprawozdania głosowało 14 radnych,
głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Żarnowie za rok 2016 stanowi
załącznik nr 9 do protokołu.
h) z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Augustów za rok 2016.
Elżbieta Sierzputowska – Dyrektor poinformowała, że na terenie gminy działa 1 biblioteka
gminna: w Żarnowie, 2 filie biblioteczne: Bór, Netta Folwark, 3 filie publiczno – szkolne:
Białobrzegi, Janówka, Rutki. W ciągu roku do bibliotek z terenu Gminy Augustów przybyło
ogółem 1026 wol. na ogólną sumę 19072 zł. w tym księgozbioru: zakupiono 863
wol. na sumę 18211 zł, z tego: 339 wol. na sumę 6100,00 zł z Biblioteki Narodowej oraz 579
wol. na sumę 12111,00 zł ze środków samorządowych, dar 108 wol. na sumę 861 zł. W roku
2016 we wszystkich placówkach zarejestrowano ogółem 1069 czytelników, co stanowi ok.
15,5 % mieszkańców gminy, w tym 640 czytelników do lat 15. Zanotowano ogółem 23030
wypożyczeń książek, 1735 czasopism bieżących do domu. W roku 2016 każda placówka
biblioteczna posiadała komputery wraz z dostępem do Internetu nie mniejszym niż 1Mb/s dla
pracowników i użytkowników bibliotek. Biblioteki Publiczne Gminy Augustów wprowadziły
w 100% księgozbiór do programu bibliotecznego Mak Plus. Wprowadzenie księgozbioru do
Programu Mak Plus było zobowiązaniem w realizacji programu z Instytutu Książki
"Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2013". W roku 2016 placówki biblioteczne w
Żarnowie, Netcie Folwark i Rutkach prowadziły rejestrację wypożyczeń w nowym systemie
Mak Plus, pozostałe placówki biblioteczne rozpoczęły rejestrację wypożyczeń w 2017r. W
roku 2016 Biblioteka Publiczna Gminy Augustów w Żarnowie uzyskała dodatkowe środki
finansowe w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla
bibliotek” w kwocie 6100,00 zł. W 2016 r. biblioteki z terenu Gminy Augustów organizowały
następujące zajęcia oraz spotkania dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Przychody Biblioteki w
2016 roku wyniosły 398.654 zł i kształtowały się następująco: dotacja z budżetu gminy w
kwocie 382.000 zł, inne dotacje, w tym: Dotacja „Zakup nowości wydawniczych” 6.100 zł,
odsetki bankowe 320 zł, stan należności początek okresu wyniósł 504 zł, stan zobowiązań
początek okresu wyniósł 654 zł, środki pieniężne na początek okresu 10.384 zł. W Bibliotece
Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie na dzień 31 grudnia 2016 roku wystąpiły:
zobowiązania z tytułu rozrachunków z Urzędem Skarbowym w Augustowie. Do dnia
sporządzenia sprawozdania zobowiązanie podatkowe kwota – 1.180 zł została spłacona.
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań nie wystąpiły. Zdaniem Pani
Dyrektor w Bibliotece Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie na dzień 31 grudnia 2016r.
zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Nie wystąpiły także wydatki majątkowe, nie
przyznano środków innym podmiotom.
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Poddano pod głosowanie sprawozdanie w powyższej sprawie.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem sprawozdania głosowało 14 radnych,
głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Augustów za rok 2016 stanowi
załącznik nr 10 do protokołu.
Pani Dyrektor zaprosiła na X festyn z Pempuchem, który odbędzie się 9 lipca br. W programie
zaplanowany jest mecz w piłce siatkowej, turniej rodzin o puchar Przewodniczącego Rady
Gminy, atrakcje dla dzieci i dorosłych.
Ad. 5.
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok oraz podjęcie
uchwały w sprawie absolutorium:
a) dyskusja dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania
finansowego oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;
Zbigniew Buksiński – Wójt Gminy powiedział, że uchwalony przez Radę Gminy w dniu 21
grudnia 2015 r. budżet na 2016 rok określał: dochody w kwocie 20.089.711 zł, wydatki w
kwocie 19.408.219 zł, przychody w kwocie 166.675 zł i rozchody w wysokości 848.167 zł. W
wyniku wprowadzonych zmian na koniec 2016 roku plan dochodów wyniósł 25.976.137,64zł,
a wydatków 25.940.217,64 zł. Plan przychodów wyniósł 812.247zł, a rozchodów 848.167zł.
Rezerwa ogólna nie została rozdysponowana w całości. Na koniec roku pozostały środki w
kwocie 116.973 zł oraz rezerwa celowa na działania antykryzysowe w uchwalonej wysokości
40.267zł. Na planowaną kwotę nadwyżki budżetowej w wysokości 35.920zł na koniec roku
uzyskano 1.654.386,79zł. Planowane przychody w wysokości 812.247zł pochodzące z
wolnych środków uzyskano w kwocie 2.657.633,20zł. W 2016 roku dokonano spłaty pożyczki
i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 848.167zł. Na planowaną kwotę
dochodów 25.976.137,64zł w trakcie roku uzyskano 26.249.145,72,zł, tj. 101,05% planu.
Wydatki na planowaną kwotę 25.940.217,64zł wykonano w wysokości 24.594.758,93zł, co
stanowi 94,81%. Wójt stwierdził, że w planie dochodów gmina ma wpływ na wysokość
podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, z podatków
cywilnoprawnych. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości,
od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych płaconych przez osoby
prawne i inne jednostki organizacyjne wyniosły 1.184.346 zł, tj. 98,65 % planu rocznego.
Największe wpływy uzyskano z podatku od nieruchomości, tj. 885.127 zł. Wpływy z podatku
rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat
lokalnych, opłaty za odpady komunalne i odsetek od nieterminowych płatności podatkowych
płaconych przez osoby fizyczne osiągnięto w kwocie 1.757.481,02 zł, tj. 112,21 % planu.
Największe wpływy uzyskano z podatku rolnego – 1.025.288,95zł. Wpływy z opłaty
skarbowej wyniosły 18.456 zł, tj. 92,28 %, z opłaty eksploatacyjnej – 3.480zł , a wpływy z
opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 61.691,83zł, tj. 105,50 % planu rocznego.
Zaległości w opłacaniu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości według stanu na 31
grudnia 2016r. wynoszą 71.250,90zł, w tym zaległości zabezpieczone hipotecznie to
28.025,40zł. Osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej zalegają na kwotę
2.305,40 zł. Pozostałe zaległości dotyczą osób fizycznych, głównie są to zaległości w
opłacaniu podatku rolnego – 27.206,04 zł i podatku od nieruchomości – 34.897,50zł. W ciągu
roku wystawiono podatnikom zalegającym z opłacaniem podatków 434 upomnienia oraz 153
tytuły wykonawcze. Stan zaległości w porównaniu do 1.01.2016r. zmniejszył się o 31,79%.
W okresie sprawozdawczym wójt umorzył osobom fizycznym zaległości w podatkach rolnym,
od nieruchomości i leśnym w łącznej wysokości 4.773zł oraz odsetki w kwocie 822zł. W 2016
roku udzielono 28 podatnikom ulg z tytułu nabycia gruntów na nowo utworzone gospodarstwo
lub powiększenie gospodarstwa oraz 6 podatnikom ulgi inwestycyjnej.
Wójt stwierdził, że najistotniejszym dochodem w dziale Różne rozliczenia są wpływy z
subwencji. Za rok 2016 wyniosła 45,13% dochodów bieżących. W okresie sprawozdawczym
wpłynęło 11.816.277 zł, tj. 100 % planu. Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (wraz z odsetkami) wyniosły 529.040,13zł. Zaległości z tytułu opłaty za odpady
komunalne na koniec roku wynosiły 15.988,46zł. Otrzymaliśmy wysoką dotację na zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym w kwocie
908.881,26zł.
Wójt powiedział odnośnie wydatków budżetowych. Wydatki Urzędu Gminy Augustów
wyniosły 7.092.446,75 zł, Zespołu Szkół w Białobrzegach – 1.916.286,04 zł, Szkoły
Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich – 787.012,71 zł, Szkoły
Podstawowej im. Armii Krajowej Janówce – 993.340,94 zł, Szkoły Podstawowej im. Majora
Henryka Dobrzańskiego ”Hubala” w Kolnicy – 757.257,15 zł, Szkoły Podstawowej im.
Sybiraków w Netcie – 980.114,29 zł, Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w
Rutkach – 965.957,97 zł, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowie – 931.015,14 zł,
Gimnazjum w Janówce – 1.194.404,35 zł, Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy
Augustów – 950.121,89 zł, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie –
8.026.801,70 zł. W okresie sprawozdawczym na drogi publiczne gminne poniesiono wydatki
w wysokości 1.720.146,86 zł. Z zaplanowanych wydatków w dziale Administracja publiczna
w kwocie 2.047.985 zł w roku 2016 wydano 1.732.806,80 zł, tj. 84,61 % planu rocznego.
Wydatki w tym dziale przeznaczone są m.in. na pokrycie kosztów utrzymania Rady Gminy,
Urzędu Gminy, promocję gminy. Na funkcjonowanie 7 ochotniczych straży pożarnych
przeznaczono w budżecie gminy kwotę 292.901 zł.
Następnie Wójt powiedział, że należy zainteresować się własnym mieniem komunalnym,
ponieważ od tego roku zauważymy wzrost naszych podatków. Zgodnie z obecną kontrolą
Krajowej Administracji Skarbowej gmina będzie musiała naliczać dochody od własnych
nieruchomości w cenie za m2 w kwocie 0,43 zł. Wójt wyraził obawę, że na takiej operacji
finansowej gmina straci, ponieważ subwencja dla gminy będzie przyznana w niższej kwocie.
Wójt stwierdził, że należy zastanowić się nad przeznaczeniem niewykorzystanego mienia
komunalnego, ponieważ gmina ponosi niepotrzebne koszty. Najgorsza sytuacja jest w zakresie
dróg, ponieważ jest wiele dróg wewnętrznych, gdzie gmina także płaci 0,43 zł za m2. Jeśli
zwiększa się dochód gminy to wówczas subwencja się zmniejsza. Wójt stwierdził, że w
zakresie sprawozdania finansowego to nie ma straty, jest zysk w wysokości 518.988 zł.
Uwag nie zgłoszono.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, sprawozdanie finansowe wraz z informacją o
stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 11.
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu
z realizacji budżetu za 2016 rok;
Zdzisław Chmielewski - Przewodniczący Rady zapoznał obecnych z treścią uchwały
Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii
odnośnie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok i sprawozdanie to
zostało zaopiniowane pozytywnie.
Uchwała Nr RIO.V-00321-5/17 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta
Gminy Augustów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok stanowi załącznik nr 12 do
protokołu.
c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu i wniosek w
sprawie absolutorium dla Wójta Gminy,
Radna Jolanta Jagłowska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała pozytywną opinię
Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok
stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.
Następnie Radna Jolanta Jagłowska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała wniosek
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy stanowi
załącznik nr 14 do protokołu.
d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji
Rewizyjnej w sprawie absolutorium;
Zdzisław Chmielewski - Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Regionalnej Izby
Obrachunkowej z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii odnośnie
przedłożonego przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Augustów wniosku o udzielenie
Wójtowi Gminy absolutorium za 2016 rok. Stwierdzono, że wniosek Komisji Rewizyjnej
spełnia wymogi określone w ustawie o samorządzie gminnym.
Uchwała Nr RIO.V.00322-27/17 w sprawie wyrażenia opinii odnośnie przedłożonego przez
Komisję Rewizyjną Rady Gminy Augustów wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy
absolutorium za 2016 rok stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok,
W związku z brakiem uwag do sprawozdania finansowego Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Podjęto Uchwałę nr XX/144/2017 w powyższej sprawie – stanowi załącznik nr 16 do
protokołu.
f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Augustów z
tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Augustów z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Podjęto Uchwałę nr XX/145/2017 w powyższej sprawie, co jest zgodne z art. 28a ust. 2 ustawy
o samorządzie gminnym – stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Zbigniew Buksiński - Wójt Gminy podziękował Radzie za zaufanie czego dowodem jest
udzielenie absolutorium oraz złożył podziękowania obecnym za współpracę.
Ad. 6.
Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/107/2016 Rady Gminy Augustów z dnia 30
września 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Augustów;
Zbigniew Buksiński – Wójt Gminy powiedział, że weszło w życie nowe rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r., które w sposób szczegółowy opisuje zbiórkę
selektywnej frakcji odpadów. W każdym rodzaju zabudowy dla potrzeb selektywnego
zbierania odpadów komunalnych należy stosować pojemniki, worki lub kontenery,
odpowiadające rodzajowi gromadzonego odpadu, według następującej kolorystyki: niebieski
oznaczony napisem „Papier” - z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym tektury, odpady
opakowaniowe z papieru, odpady opakowaniowe z tektury; zielony oznaczony napisem
„Szkło” - z przeznaczeniem na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła; żółty
oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne” - z przeznaczeniem na odpady metali, w
tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady
opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe. Wójt
zwrócił uwagę, że wcześniej obowiązywał kolor czerwony dotyczący zbiórki metali. Brązowy
oznaczony napisem „Bio” – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji w tym
bioodpady i odpady zielone; bezbarwny oznaczony napisem „Popiół” – z przeznaczeniem na
popiół pochodzący z palenisk domowych. Wójt dodał, że zmienił się numer konta bankowego,
na który należy dokonywać wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obecnie nie
będzie zmiany książeczek, w których zawarty jest nieobowiązujący numer rachunku
bankowego. Od nowego roku będą dostępne nowe książeczki opłat, zapewne zostaną
uchwalone nowe stawki za gospodarowanie odpadami. W związku ze wzrostem cen za
składowanie odpadów zmieszanych należy zwiększyć ilość gospodarstw segregujących
odpady. Będzie zorganizowany przetarg i z końcem roku zostanie wyłoniona nowa firma
zajmująca się wywozem odpadów. Wójt dodał, ze były zgłoszenia odnośnie możliwości
odbioru śmieci z pojemników, lecz okazuje się, że firmy nie mają obecnie technicznych
możliwości realizacji tych zgłoszeń, ponieważ samochody musiałyby oddzielnie zajeżdżać po
poszczególne frakcje selektywnych odpadów. Jeśli firma wywoziłaby odpady selektywne ze
zmieszanymi to zostanie nałożona kara finansowa w wysokości 50.000 zł. Zdaniem firm
najlepsza selektywna zbiórka jest w workach, które można przetrzymywać w pojemnikach.
Wójt dodał, że od 1 stycznia 2018 roku odpady segregowane będą odbierane co miesiąc. Wójt
przypomniał, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się w
Przedsiębiorstwie Necko w Augustowie. W tym miejscu można składować odpady
wielkogabarytowe. Wójt dodał, że prawdopodobnie zostanie wybudowany przez Związek
Komunalny Biebrza nowy Punkt Selektywnej Zbiórki w pobliżu stacji przeładunkowej
znajdującej się przy nowej strefie ekonomicznej w Augustowie.
Bogdan Kowalewski – sołtysa wsi Jabłońskie zapytał co należy zrobić z pojemnikami na
odpady zmieszane, skoro należy segregować odpady w worki.
Zbigniew Buksiński – Wójt Gminy stwierdził, że w dalszym ciągu będzie możliwość
prowadzenia zmieszanej zbiórki odpadów, ponieważ nie wszystkie odpady można
segregować.
Bogdan Kowalewski – sołtysa wsi Jabłońskie zapytał czy będzie nakładana kara za
niesegregowanie wszystkich frakcji np. jeśli gospodarz wyselekcjonuje tylko dwie frakcje
odpadów.
Zbigniew Buksiński – Wójt Gminy powiedział, że to zależy od zapisów regulaminu. Wójt
przypomniał, ze w roku 2020 gmina musi odzyskać 50% odpadów. W innym przypadku gmina
zapłaci karę. Wójt dodał, że najlepszym rozwiązaniem byłoby zobowiązanie przez rząd
wszystkich mieszkańców do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Wójt stwierdził, że
gmina będzie sprawdzać u gospodarzy, którzy zadeklarują selektywną zbiórkę w jaki sposób
wywiązują się z segregacji odpadów. Będą zbierane dane dotyczące częstotliwości
przekazywania przez mieszkańców segregowanych odpadów.
Dodatkowych uwag i wniosków nie zgłoszono.
Poddano pod głosowanie projekt uchwały w powyższej sprawie.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów
wstrzymujących się i przeciwnych nie było.
Podjęto Uchwałę nr XX/146/2017 w powyższej sprawie – stanowi załącznik nr 18 do
protokołu.
b) w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego
zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Puszcza
i Jeziora Augustowskie”;
Zbigniew Buksiński – Wójt Gminy powiedział, że na terenie gminy znajdują się następujące
obszary chronione: „Puszcza i Jeziora Augustowskie”, „Pojezierze Rajgrodzkie”, które
obejmuje część Rutek, Czerkiesy; „Dolina Biebrzy”, czyli miejscowości Netta i Netta Folwark
oraz „Dolina Rospudy”. Te obszary opisane w uchwałach Sejmik Województwa Podlaskiego
zmienia w związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących lokalizowania nowych
obiektów budowlanych w pasie szerokości 100m od: linii brzegów rzek, jezior i innych
naturalnych zbiorników wodnych, a także uwzględnia nowe przepisy dotyczące wycinki
drzew na tym obszarze.
Wójt powiedział, że był 3 miesięczny okres umożliwiający wycinkę drzew bez zezwoleń.
Obecnie zmieniły się przepisy mówiące o tym, że są ograniczenia odnośnie ilości i obszaru
usunięcia drzew. Pewne gatunki drzew należy zgłosić do urzędu gminy, więc należy zgłaszać
się do pracownika urzędu w celu ustalenia, które drzewo można usunąć. Jest tzw. strefa
konserwatorska w pobliżu Kanału Augustowskiego, gdzie konserwator określa możliwość
wycinki danego drzewa.
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Poddano pod głosowanie projekt uchwały w powyższej sprawie.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów
wstrzymujących się i przeciwnych nie było.
Podjęto Uchwałę nr XX/147/2017 w powyższej sprawie – stanowi załącznik nr 19 do
protokołu.
c) w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego
zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze
Rajgrodzkie”;
Projekt uchwały został omówiony w punkcie 6 b.
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Poddano pod głosowanie projekt uchwały w powyższej sprawie.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów
wstrzymujących się i przeciwnych nie było.
Podjęto Uchwałę nr XX/148/2017 w powyższej sprawie – stanowi załącznik nr 20 do
protokołu.
d) w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego
zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Biebrzy”;
Projekt uchwały został omówiony w punkcie 6 b.
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Poddano pod głosowanie projekt uchwały w powyższej sprawie.
W głosowaniu brało udział 13 radnych obecnych na sali obrad. Za przyjęciem uchwały
głosowało 13 radnych, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.
Podjęto Uchwałę nr XX/149/2017 w powyższej sprawie – stanowi załącznik nr 21 do
protokołu.
e) w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego
zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Rospudy”;
Projekt uchwały został omówiony w punkcie 6 b.
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Poddano pod głosowanie projekt uchwały w powyższej sprawie.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów
wstrzymujących się i przeciwnych nie było.
Podjęto Uchwałę nr XX/150/2017 w powyższej sprawie – stanowi załącznik nr 22 do
protokołu.
f) w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu transgranicznego
„Poprawa bezpieczeństwa na obszarach transgranicznych w sytuacjach awaryjnych na
dużą skalę” i zabezpieczenia w budżecie na lata 2018-2019 środków finansowych na
realizację tego zadania w ramach Programu „ENI CROSS-BORDER COOPERATION
PROGRAMME POLAND–BELARUS -UKRAINE 2014-2020”.
Zbigniew Buksiński – Wójt Gminy powiedział, że w ramach programu Polska-Białoruś-
Ukraina Gmina złożyła wniosek na dofinansowanie dwóch samochodów strażackich.
Wspólnie z miastem Augustowem, Suchowolą i Lipskiem oraz z miastem Mińsk staramy się
o dofinansowanie zakupu, w przypadku gminy Augustów, na samochód ciężki, który będzie
użytkowany w Prusce Wielkiej. Dofinansowanie wynosi 85%, koszt całkowity wynosi ok.
1.300.000 zł. Wójt powiedział, że 2 wnioski rozpatrzono. Pierwszy wniosek na zakup
samochodu ciężkiego otrzymał 37 punktów i ma większe szanse na realizację. Drugi wniosek
uzyskał 30 punktów, więc prawdopodobnie nie zostanie zakwalifikowany, ponieważ na 160
wniosków tylko 10 zostanie zaakceptowanych i realizowanych. Wójt dodał, że
prawdopodobnie ostateczne rozstrzygnięcie tego programu nastąpi dopiero w grudniu br.
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Poddano pod głosowanie projekt uchwały w powyższej sprawie.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów
wstrzymujących się i przeciwnych nie było.
Podjęto Uchwałę nr XX/151/2017 w powyższej sprawie – stanowi załącznik nr 23 do
protokołu.
g) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2017;
Małgorzata Zalewska – Skarbnik Gminy omówiła zmiany w budżecie.
Zmiany planowanych dochodów:
Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 2.500zł w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 -Ochotnicze straże pożarne, z tytułu pomocy
finansowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z
przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostek OSP.
Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.324.240zł z tytułu płatności na projekt „Poprawa
efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie”. Umowę na
dofinansowanie tego zadania podpiszemy w III kwartale b.r.. Z tego względu realizacja tej
inwestycji została rozłożona na lata 2017 i 2018. Dofinansowanie otrzymamy po
zrealizowaniu zadania, tj. w roku 2018.
Zmiany planowanych wydatków:
W dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się
wydatki majątkowe o 41.500zł, z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:
Przebudowa drogi gminnej Rutki Stare – Trokiele - 12.000zł, Przebudowa drogi gminnej
Rutki Stare -Biernatki – 1.800zł, Przebudowa drogi gminnej przez wieś Osowy Grąd –
14.200zł, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rutki Nowe - 8.500zł, Przebudowa
drogi gminnej Chomontowo po granicy gminy – 5.000zł.
W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 –
Ochotnicze straże pożarne kwotę 2.500zł przeznacza na zakup sprzętu ratowniczo -
gaśniczego dla jednostek OSP (zadania realizowane w ramach porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego) oraz 2.000zł na zakup kosiarki do OSP Jeziorki
(zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego).
W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe w ramach
środków własnych zabezpieczonych na „Poprawę efektywności energetycznej szkół
podstawowych w Kolnicy i w Netcie” wyodrębnia się kwotę 3.690zł w ramach środków
niekwalifikowalnych projektu na wynagrodzenie za obsługę prawną zamówień publicznych
związanych z inwestycją. Ponadto zmniejsza się planowane wydatki kwalifikowalne na to
zadanie o 798.441zł. Po zmianach w roku 2017 na ww. inwestycję zabezpiecza się kwotę
856.859zł, w tym wydatki niekwalifikowalne 3.690zł.
W dziale 851- Ochrona zdrowia, w rozdziałach 85153 -Zwalczanie narkomanii oraz w
rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się wydatki odpowiednio o
6.100zl i 10.378zł z przeznaczeniem na realizację zadań ujętych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii oraz w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych.
Zwiększenie dotyczy środków niewykorzystanych w 2016 roku.
W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- rozdziale 92113 – Centra kultury i sztuki: kwotę 5.600zł przeznacza na zwiększenie dotacji
dla Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Augustów na rok 2017,
kwotę 8.342zł przeznacza na zakup namiotu oraz wyposażenia – zmiana funduszu sołeckiego
wsi Uścianki (wcześniej planowano zakupić dwa namioty za kwotę 8.342zł),
- w rozdziale 92195 – Pozostała działalność kwotę 7.145zł przeznacza się m.in. na zakup
wyposażenia do namiotu aluminiowego (zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego wsi
Ponizie).
Deficyt budżetowy po zmianach wynosi 824.530zł i zostanie pokryty wolnymi środkami. W
związku z deficytem zwiększono planowane przychody z tytułu wolnych środków o kwotę
589.377zł do kwoty 1.672.697zł.
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Poddano pod głosowanie projekt uchwały w powyższej sprawie.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów
wstrzymujących się i przeciwnych nie było.
Podjęto Uchwałę nr XX/152/2017 w powyższej sprawie – stanowi załącznik nr 24 do
protokołu.
h) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-
2020.
Małgorzata Zalewska – Skarbnik Gminy poinformowała, że w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Augustów na lata 2017-2020 zaktualizowano dane w zakresie dochodów,
wydatków w latach 2017 do 2019, wyniku budżetu oraz przychodów dla roku 2017.
Wprowadzono nowe przedsięwzięcia.
Dochody ogółem po zmianach w roku 2017 wyniosą 27.813.473,31zł, w tym dochody bieżące
26.688.661,31 zł (wzrost o 68.293,00zł- dotacje), dochody majątkowe - 1.124.812zł
(zmniejszenie o 1.324.240zł). Zmniejszenie dochodów majątkowych związane jest z
planowanym na III kwartał br. podpisaniem umowy na projekt "Poprawa efektywności
energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i
Netcie". W związku z tym nie zdążymy zrealizować tego zadania jak było planowane w tym
roku. Realizacja została rozłożona na dwa lata tj. 2017 i 2018. Dofinansowanie z Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego otrzymamy dopiero po zrealizowaniu inwestycji w
2018r.
Po zmianach planowane wydatki na rok 2017 wynoszą 28.638.003,31zł, w tym wydatki
bieżące 24.533.457,31zł (wzrost o 98.713zł), a wydatki majątkowe 4.104.546zł (zmniejszenie
o 765.283zł).
Wynik budżetu w roku 2017 - powstał deficyt budżetu w wysokości 824.530zł, który zostanie
pokryty wolnymi środkami. Przychody budżetu w roku 2017 zwiększają się o 589.377zł z
tytułu wolnych środków do kwoty 1.672.697zł.
W 2018 roku dochody zwiększą się o 2.341.346zł do kwoty 29.041.346zł, w tym dochody
bieżące wzrosną o 30.959zł do kwoty 26.730.959zł, a dochody majątkowe wyniosą
2.310.387zł. Zwiększone dochody dotyczą dwóch projektów:
- "Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie"- kwota
dofinansowania 1.220.640zł;
- Poprawa bezpieczeństwa na obszarach transgranicznych w sytuacjach awaryjnych na dużą
skalę" - 1.120.706zł (w tym: 1.089.747zł - dochody majątkowe i 30.959zł - dochody bieżące).
Wydatki w roku 2018 wzrastają o 2.341.346zł do kwoty 28.303.179zł, z tego wydatki bieżące
zwiększają się o 30.959zł do kwoty 24.392.792zł, a wydatki majątkowe wzrost o 2.310.387zł
do kwoty 3.910.387zł.
Zwiększone wydatki, tak jak dochody, dotyczą ww. projektów.
W roku 2019 dochody i wydatki zwiększają się o 37.564zł. Po zmianach planowane dochody
wyniosą 27.541.564zł i są to w całości dochody bieżące. Wydatki w 2019 roku wyniosą
28.617.301,35zł, w tym wydatki bieżące 25.146.969,35zł, wydatki majątkowe nie zmieniają
się - prognoza wynosi 3.470.332zł.
Zmiany planowanych kwot na rok 2019 dotyczą projektu "Poprawa bezpieczeństwa na
obszarach transgranicznych w sytuacjach awaryjnych na dużą skalę".
Zostały wprowadzone dwa przedsięwzięcia.
1. "Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie". Zadanie
będzie realizowane w latach 2017 i 2018. W latach 2015 i 2016 opracowano dokumentację na
to zadanie. Wartość inwestycji 1.551.016zł, kwota dofinansowania z PRO Województwa
Podlaskiego wyniesie 1.220.640zł.
Limit zobowiązań na rok 2017 - 856.859zł, a na rok 2018 - 630.733zł. Dofinansowanie
otrzymamy w roku 2018. Wniosek na dofinansowanie tego projektu został złożony w grudniu
2016 roku. Podpisanie umowy nastąpi w III kwartale 2017 roku.
2. "Poprawa bezpieczeństwa na obszarach transgranicznych w sytuacjach awaryjnych na dużą
skalę".
Zadanie realizowane będzie w ramach programu Eni Cross -Border Cooperation Programme
Poland - Belarus - Ukraine 2014- 2020. Wniosek na m.in. zakup ciężkiego samochodu
ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem, szkolenia strażaków zostanie złożony w czerwcu br.
Projekt realizowany będzie w latach 2018 i 2019 we współpracy z Miastem Augustowem,
Lipskiem, Gminą Suchowolą i Mińskiem. Wartość projektu 1.287.108zł, w tym wydatki
majątkowe - 1.210.964zł (zostaną poniesione w 2018 roku) i wydatki bieżące 76.144zł (na rok
2018 - 34.402zł i 41.472zł w roku 2019). Dofinansowanie zadania wyniesie 89,99% wartości
zadania, tj. 1.158.270zł. Limit zobowiązań na to zadanie na rok 2018 wynosi 1.245.366zł
(wydatki bieżące - 34.402zł i wydatki majątkowe 1.210.964zł), a w roku 2019 – 41.742zł.
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Poddano pod głosowanie projekt uchwały w powyższej sprawie.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów
wstrzymujących się i przeciwnych nie było.
Podjęto Uchwałę nr XX/153/2017 w powyższej sprawie – stanowi załącznik nr 25 do
protokołu.
Ad. 7.
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
Zdzisław Chmielewski – Przewodniczący Rady zgłosił zły stan nawierzchni drogi Grabowo –
Biernatki, ponieważ powstały dziury w asfalcie i są nierówności.
Zbigniew Buksiński – Wójt Gminy powiedział, że przeprowadzono oględziny dróg. Został
zamówiony sprzęt do profilowania i uzupełniania ubytków w nawierzchni dróg, więc należy
zgłaszać do urzędu gminy miejsca wymagające naprawy nawierzchni.
Następnie Wójt powiedział, że od 1 lipca 2017 r. wzrośnie cena wody w kwocie 2,22 zł +
obowiązujący podatek VAT . Planowano przygotowanie projektu uchwały w tej sprawie,
ale zrezygnowano, ponieważ minął termin od złożenia wniosku przez Optimę na podjęcie
uchwały. Planowano sesję na koniec czerwca, więc uchwała nie byłaby podjęta w terminie.
Niepodjęcie uchwały sprawi, że mimo wszystko podana cena wejdzie w życie. Wójt zapewnił,
że wszelkie koszty podane we wniosku zostały sprawdzone, nie ma nieuzasadnionych
kosztów, które wpływałyby na wysokość ceny wody. Wójt dodał, że cena wody z ujęć gminy
jest jedna z niższych w województwie.
Dodatkowych wniosków i zapytań nie zgłoszono.
Ad. 8.
Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych i sołtysów.
Został wyczerpany.
Ad. 9.
Oświadczenia radnych i sołtysów.
Nie zgłoszono.
Ad. 10.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
Do protokołu uwag nie zgłoszono zatem Przewodniczący zarządził głosowanie nad
przyjęciem protokołu.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za przyjęciem protokołu nr XIX/2017 głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i
wstrzymujących się nie było.
Ad. 11.
Zamknięcie obrad Rady Gminy.
Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Rady zamknął XX sesję Rady Gminy Augustów.
Obrady zakończono ok. godz. 12:30.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski

Protokółowała:
Katarzyna Szczęsna

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Szczęsna

Data wytworzenia: 2017-07-14

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2017-07-20

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2017-07-14