PROTOKÓŁ Nr XVIII/2017
z obrad XVIII Sesji Rady Gminy Augustów w dniu 30 marca 2017 roku.

Obrady Sesji rozpoczęto o godz. 13:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Bibliotece
Gminy Augustów w Żarnowie.

Obrady XVIII Sesji Rady Gminy Augustów prowadził Przewodniczący Rady Gminy
Augustów – Zdzisław Chmielewski.
Ad. 1.
Otwarcie obrad.
Przewodniczący Rady powitał radnych Gminy, sołtysów, władze gminy, Kierownika GOPS –
Tomasza Tomaszewskiego, Dyrektora ZOESz – Tadeusza Janusza Wierzbickiego.
Następnie Przewodniczący Rady stwierdził, że na 15 radnych zgodnie z listą obecności w
obradach uczestniczy 11 radnych, a więc podejmowane uchwały będą prawomocne. Podczas
obrad sesji przybyło 2 radnych.
Radni nieobecni:
1. Karczewski Henryk
2. Pieńczykowski Marek
W obradach Rady Gminy uczestniczyło ogółem 39 osób.
Listy obecności stanowią załącznik Nr 1 do protokołu.
Ad. 2.
Przyjęcie porządku obrad.
Zdzisław Chmielewski – Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany porządek
obrad XVIII sesji Rady Gminy.
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowany porządek obrad.
Udział w głosowaniu wzięło 11 radnych.
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 11 radnych obecnych na sali, głosów przeciwnych i
wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad XVIII Sesji Rady Gminy Augustów został przyjęty jednogłośnie i jest
następujący:
1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości zaproszonych.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 15 lutego 2017 r.
do 30 marca 2017 roku.
4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata
2015-2017 za rok 2016.
5. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 rok.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:
a) w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego;
b) w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, innych form
wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do
klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Augustów jest
organem prowadzącym;
c) w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Augustów w 2017 roku;
d) w sprawie przyjęcia stanowiska przez Radę Gminy Augustów w sprawie budowy drogi
krajowej S19 na odcinku Białystok – Augustów oraz Korycin - Kuźnica.
e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa
Podlaskiego;
f) w sprawie przekazania w 2017 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Straży
Granicznej;
g) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2017;
h) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2020.
7. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych i sołtysów.
9. Oświadczenia radnych i sołtysów.
10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
11. Zamknięcie obrad Rady Gminy.
Ad. 3.
Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 15
lutego 2017 r. do 30 marca 2017 roku.
Zbigniew Buksiński - Wójt Gminy przedstawił informację o podjętych Zarządzeniach w w/w
okresie oraz o realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 15 lutego
2017 roku. Do przedłożonej informacji nie zgłoszono uwag i stanowi ona załącznik nr 2 do
protokołu.
Ponadto Wójt poinformował, że do urzędu gminy wpłynęło pismo z Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad w sprawie bezprawnego zajmowania przez rolników wytyczonego
pasa drogi krajowej poprzez grodzenie, oranie gruntu stanowiącego pas drogowy. Jest to
samowolne zajęcie pasa drogowego, za które grozi kara pieniężna będąca wysoką kwotą.
Dlatego Wójt stwierdził, że należy zwracać szczególną uwagę zwłaszcza przy obwodnicy
Augustowa, gdzie wytyczony jest szeroki pas oznaczony słupkami. Wójt powiedział, że pismo
to zostanie wysłane sołtysom celem poinformowania rolników o tej sprawie.
Ad. 4.
Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata
2015-2017 za rok 2016.
Tomasz Tomaszewski – Kierownik GOPS poinformował, że w sprawozdaniu są zawarte
informacje na temat działań ze strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczące
zatrudnienia asystenta rodziny. W roku 2016 zatrudniono 2 asystentów rodziny. Otrzymano
dotację z Ministerstwa z Programu „Asystent rodziny 2016”. Zostało objętych ponad 20
rodzin. Ponadto poniesiono odpłatność za dzieci umieszczone w placówce opiekuńczowychowawczej.
Kwota nieznacznie wzrosła. Do sprawozdania dołączono potrzeby dotyczące
realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny na rok 2017. Wynika to z zaleceń
pokontrolnych Urzędu Wojewódzkiego z 2016 r. Kierownik stwierdził, że są zabezpieczone
środki na zatrudnienie asystenta rodziny, oczekujemy na rozpoczęcie kolejnego programu
dotującego zatrudnienie asystenta rodziny. Ponadto poniesiono odpłatność za dzieci
umieszczone w rodzinach zastępczych. Kwota wzrośnie, ponieważ za dzieci umieszczone w
rodzinach zastępczych w pierwszym roku pobytu gmina ponosi 10% odpłatności, w drugim
roku 30%, od trzeciego roku 50%. Dwójka dzieci od dwóch lat przebywa w rodzinie
zastępczej, więc wzrósł koszt w wyniku większych kosztów a nie zwiększonej liczby dzieci w
rodzinach zastępczych. W roku 2016 były kontynuowane szkolenia dla asystentów rodziny.
Specyfika tej pracy wymaga podnoszenia kwalifikacji, doszkalania się, samokształcenia w
stosunku do dzieci, rodziców.
Uwag nie zgłoszono.
Poddano pod głosowanie sprawozdanie w powyższej sprawie.
W głosowaniu brało udział 13 radnych. Za przyjęciem sprawozdania głosowało 12 radnych, 1
głos wstrzymujący się, głosów przeciwnych nie było.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 za rok
2016 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad. 5.
Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 rok.
Tomasz Tomaszewski – Kierownik GOPS poinformował, że dokument jest elektronicznie
wysyłany do Urzędu Marszałkowskiego, Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Do 30
kwietnia jest ustawowy obowiązek przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej. Dokument
zawiera dane demograficzne, przyznanych świadczeń pomocy społecznej, działania
organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie gminy, dotyczy także form wsparcia,
są to dane w obszarze polityki społecznej. Ocena zasobów pomocy społecznej ma na celu
przedstawienie wydatkowania środków finansowych oraz prognozę działań na następne lata.
Kierownik stwierdził, że po zebraniu tego typu dokumentów od gmin jest sporządzany
zbiorowy dokument obrazujący realizację działań w obszarze pomocy społecznej na terenie
całego województwa podlaskiego.
Uwag nie zgłoszono.
Poddano pod głosowanie ocenę zasobów pomocy społecznej za 2016 rok.
W głosowaniu brało udział 13 radnych. Za przyjęciem niniejszej informacji głosowało 12
radnych, 1 głos wstrzymujący się, głosów przeciwnych nie było.
Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad. 6.
Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:
a) w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego;
Tadeusz Janusz Wierzbicki – Dyrektor ZOESz poinformował, że projekt uchwały zawiera
niewielkie poprawki w stosunku do uchwały z dnia 15 lutego br. oraz pisma z dnia 22 lutego
Podlaskiego Kuratora Oświaty. Nie różni się znacząco w stosunku do uchwały podjętej w dniu
22 lutego br.
Radny Michał Szczepański zapytał odnośnie załącznika nr 3 i podziału szkół w Janówce.
Zapytał czy po powstaniu 8 klas szkół podstawowych można byłoby umieścić wszystkie klasy
w budynku gimnazjum w Janówce.
Tadeusz Janusz Wierzbicki – Dyrektor ZOESz poinformował, że po przeanalizowaniu
pomieszczeń to przez okres 2 lat potrzebne są do użytkowania dwa budynki. Dyrektor
stwierdził, że po dwóch latach będziemy ponownie rozpatrywali przeznaczenia tych
budynków, jednak utrzymanie tych budynków będzie ciągle obowiązywało gminę.
Radny Michał Szczepański zaproponował wykreślenie tego załącznika z uchwały. Zapytał czy
były prowadzone wyliczenia odnośnie powierzchni pomieszczeń.
Zdzisław Chmielewski – Przewodniczący Rady powiedział, że Komisja Oświaty corocznie
dokonuje oględzin szkół, a zdaniem Przewodniczącego dwa budynki są potrzebne do nauki
szkolnej.
Wójt Gminy powiedział, że późniejsza sieć szkół po roku 2019 będzie jeszcze ustalana.
Obecnie w budynku gimnazjum w Janówce znajduje się przedszkole, będzie oddział zerowy
oraz klasy 1-6. Trudno powiedzieć czy wszyscy uczniowie zmieszczą się w jednym budynku.
Na razie przyjmujemy, że po roku 2019 w budynku szkoły podstawowej będą klasy 1-3,
zmieni się miejsce biblioteki, która będzie znajdować się na piętrze lub parterze. Ponadto
można wyznaczyć pomieszczenie do spotkań dla mieszkańców. Wójt stwierdził, że budynek
ośrodka zdrowia zdaniem fachowców nie nadaje się nawet do remontu. W związku z tym być
może ośrodek zdrowia zostanie przeniesiony do budynku tej szkoły. Wójt powiedział, że ten
temat będzie jeszcze omawiany i konsultowany z mieszkańcami. Podjęcie niniejszej uchwały
nie oznacza, że nie będzie można wprowadzić dalszych zmian.
Tadeusz Janusz Wierzbicki – Dyrektor ZOESz powiedział, że sieć szkół musi także
zaopiniować Kurator Oświaty zwłaszcza na okres 2 lat, natomiast po roku 2019 także należy
przedstawić planowane obwody szkół. Dodał, że w każdym roku można dokonać zmian w
zakresie obwodów szkół.
Dodatkowych uwag i wniosków nie zgłoszono.
Poddano pod głosowanie projekt uchwały w powyższej sprawie.
W głosowaniu brało udział 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 głos
wstrzymujący się, głosów przeciwnych nie było.
Podjęto Uchwałę nr XVIII/132/2017 w powyższej sprawie – stanowi załącznik nr 5 do
protokołu.
b) w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, innych form
wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz
do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Augustów jest
organem prowadzącym;
Tadeusz Janusz Wierzbicki – Dyrektor ZOESz poinformował, że przepisy prawa zobowiązują
gminę do przygotowania kryteriów zgodnie z którymi co roku będą przyjmowane dzieci do
klas pierwszych. Dyrektor stwierdził, że kryteria są brane po uwagę w przypadku większej
ilości dzieci jak 25. W tej chwili te kryteria nie dotyczą szkół, ponieważ wszystkie dzieci,
których rodzice zgłoszą chęć nauki w naszych szkołach są automatycznie przyjmowane
łącznie z dziećmi, które pochodzą z innych gmin.
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Poddano pod głosowanie projekt uchwały w powyższej sprawie.
W głosowaniu brało udział 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 głos
wstrzymujący się, głosów przeciwnych nie było.
Podjęto Uchwałę nr XVIII/133/2017 w powyższej sprawie – stanowi załącznik nr 6 do
protokołu.
Ponadto Tadeusz Janusz Wierzbicki – Dyrektor ZOESz poinformował, że w tej chwili z naszej
gminy odeszło do miasta 29 najmłodszych uczniów z roczników 2014-2011, więc co miesiąc
gmina musi płacić dla miasta dotację w wysokości 15.288 zł. Na 6 latki, jeżeli we wrześniu
ubiegłego roku ukończyli ten wiek, gmina otrzymuje subwencję - 4.300 zł oraz dotację 1.338
zł. Wpływy do budżetu z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do naszych przedszkoli
wynoszą: z gminy Płaska 683 zł, z gminy Raczki powinniśmy otrzymywać 402,48 zł, lecz są
problemy z wyegzekwowaniem tych środków. Z gminy Kalinowo 341,50 zł, z gminy
Bargłów- 683, z gminy Sztabin- 402,48 zł. Planowany wydatek w tym roku w oddziale
przedszkolnym na jedno dziecko oprócz subwencji i dotacji wynosi 402,48 zł. Natomiast w
innej formie wychowania przedszkolnego, czyli 3,4,5 latki - 341,50 zł.
Tadeusz Smoleński – sołtys wsi Netta Pierwsza zapytał dlaczego gmina Raczki nie chce płacić.
Tadeusz Janusz Wierzbicki – Dyrektor ZOESz stwierdził, że problem dotyczy jednego dziecka,
które w tym roku ma 7 lat i funkcjonuje na zasadzie dziecka z września ubiegłego roku. Należy
co kwartał dokonywać opłaty. Jest brak zrozumienia z Gminą Raczki.
c) w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Augustów w 2017 roku;
Zbigniew Buksiński – Wójt Gminy poinformował, że gmina co roku podejmuje uchwałę w
niniejszej sprawie. Obecna uchwała nie różni się od wcześniej podjętych uchwał, ponieważ
wykonawcą w dalszym ciągu jest schronisko w Żarnowie, usługi będzie też świadczyć Gabinet
Weterynaryjny Pana Jana Pomichtera z Białobrzeg. Jest wyznaczone gospodarstwo, w którym
będzie można przechowywać odebrane właścicielowi zwierzęta w Żarnowie Drugim 48.
Zmianie uległ zapis o możliwości przeprowadzenia sterylizacji i kastracji w ramach programu.
Wynika to ze zmiany przepisów prawa, które zezwalają na prowadzenie tego typu działalności
w ramach tego programu. Na ten cel przeznaczono ok. 2.000 zł. Budżet całego programu
wynosi 78.600 zł. Obecnie gmina opłaca usługę schroniska w ryczałtowej kwocie 5.800 zł.
Tadeusz Smoleński – sołtys wsi Netta Pierwsza zapytał ile psów odebrano z terenu gminy.
Zdzisław Chmielewski – Przewodniczący Rady poinformował, że odłowiono w 2016 roku 74
bezpańskie psy.
Dodatkowych zapytań i wniosków nie zgłoszono.
Poddano pod głosowanie projekt uchwały w powyższej sprawie.
W głosowaniu brało udział 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów
wstrzymujących się i przeciwnych nie było.
Podjęto Uchwałę nr XVIII/134/2017 w powyższej sprawie – stanowi załącznik nr 7 do
protokołu.
d) w sprawie przyjęcia stanowiska przez Radę Gminy Augustów w sprawie budowy
drogi krajowej S19 na odcinku Białystok – Augustów oraz Korycin - Kuźnica.
Zbigniew Buksiński – Wójt Gminy poinformował, że coraz więcej jest dyskusji na temat
przebiegu trasy Via Carpatia. Jeden z projektów przewiduje, że ta trasa będzie przebiegała od
południa Polski wzdłuż trasy S19 do Knyszyna, skręci do Korycina i dalej do Kuźnicy. Via
Carpatia nie będzie łączyła się z Via Balticą, więc proponuje się połączenie między tymi
dwiema ciągami przebieg przez Knyszyn, Mońki, Grajewo w kierunku Ełku. Taki przebieg
trasy spowoduje, że nasza gmina oraz cały region zostanie pominięty w dalszym rozwoju
infrastruktury. Wówczas nie będzie mowy o polepszeniu trasy Augustów-Białystok, dlatego
jest prośba radnych i posłów o podjęcie niniejszego stanowiska mówiącego o tym, że przebieg
trasy Via Carpatia powinien obejmować obecny przebieg drogi przez S19 Białystok, Sokółka,
Kuźnica Białostocka należałoby poszerzyć tą drogę oraz wybudować połączenie między Via
Carpatia a Via Baltica na obecnej drodze S8 Białystok-Augustów. Wójt dodał, żę planuje się
wykonanie obwodnicy Korycina, Suchowolo, Sztabina, Białobrzeg, prace są dosyć
zaawansowane.
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Poddano pod głosowanie projekt uchwały w powyższej sprawie.
W głosowaniu brało udział 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 głos
wstrzymujący się, głosów przeciwnych nie było.
Podjęto Uchwałę nr XVIII/135/2017 w powyższej sprawie – stanowi załącznik nr 6 do
protokołu.
e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa
Podlaskiego;
Zbigniew Buksiński – Wójt Gminy poinformował, że Związek Gminy Wiejskich Województwa
Podlaskiego wyszedł z inicjatywą wspierania polskiej kultury i działań służących zachowaniu
dziedzictwa narodowego na Białorusi. Znajduje się tam wiele zabytków z dawnych czasów,
które zostały zniszczone a świadczą o polskości. Proponuje się składkę w wysokości ok. 1.000
zł na renowację i wyremontowanie miejsc pamięci. Większość gmin tego typu uchwałę
przyjęła.
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Poddano pod głosowanie projekt uchwały w powyższej sprawie.
W głosowaniu brało udział 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 głos
wstrzymujący się, głosów przeciwnych nie było.
Podjęto Uchwałę nr XVIII/136/2017 w powyższej sprawie – stanowi załącznik nr 7 do
protokołu.
f) w sprawie przekazania w 2017 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia
Straży Granicznej;
Zbigniew Buksiński – Wójt Gminy poinformował, że podobnie jak w ubiegłym roku proponuje
się przekazanie środków w kwocie 2.500 zł na zakup paliwa do pojazdów służbowych dla
Placówki Straży Granicznej w Augustowie. Placówka współpracuje z naszymi szkołami,
gminą, więc w ramach tego można dofinansować tą instytucję.
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Poddano pod głosowanie projekt uchwały w powyższej sprawie.
W głosowaniu brało udział 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 głos
wstrzymujący się, głosów przeciwnych nie było.
Podjęto Uchwałę nr XVIII/137/2017 w powyższej sprawie – stanowi załącznik nr 8 do
protokołu.
g) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2017;
Małgorzata Zalewska – Skarbnik Gminy omówiła proponowane zmiany w budżecie na rok
2017.
Zmiany planowanych dochodów:
Zmniejsza się planowane dochody bieżące o 238.011zł z tytułu:
 dotacji na dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w łącznej kwocie 88.938zł, w
tym w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych –
74.994zł i w rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 13.944zł,
 części oświatowej subwencji ogólnej o 149.073zł (rozdział 75801).
Zwiększa się planowane dochody o 36.712 zł z tytułu:
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 8.491zł (rozdział 75618),
 zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego wraz z odsetkami w
latach poprzednich w łącznej kwocie 221zł (dział 855, rozdział 85502);
 darowizn przeznaczonych na ochronę środowiska – 28.000zł (rozdział 90095).
Zmiany planowanych wydatków:
W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i
nieruchomościami kwotę 15.000zł przeznacza na potrzeby inwentaryzacji i wykonanie
kosztorysów remontowych świetlicy wiejskiej w Turówce.
W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75406 – Straż
Graniczna kwotę 2.500zł przeznacza na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej z
przeznaczeniem na zakup paliwa do Placówki Straży Granicznej w Augustowie.
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 – Ochrona
powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się wydatki inwestycyjne o 3.060zł na
opracowanie dokumentacji dotyczącej montażu solarów.
W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
- rozdziale 92113 – Centra kultury i sztuki zwiększa się planowane wydatki o 3.644zł na
dotację dla Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Augustów;
- rozdziale 92195 – Pozostała działalność zwiększa się wydatki o 1.000zł na pomoc finansową
dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na podejmowanie
wspólnych inicjatyw gmin wiejskich województwa podlaskiego polegających na wspieraniu
polskiej kultury i działań służących zachowaniu dziedzictwa narodowego, kultywowania
pamięci historycznej, rozbudzania uczuć patriotycznych oraz upowszechniania idei
samorządowej również we współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw.
Wprowadzone zmiany zmniejszyły o 226.503 zł. planowaną nadwyżkę budżetu do kwoty
484.497zł oraz zwiększyły planowane przychody z tytułu wolnych środków o kwotę
226.503zł do kwoty 363.670zł.
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Poddano pod głosowanie projekt uchwały w powyższej sprawie.
W głosowaniu brało udział 12 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych
obecnych na sali, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.
Podjęto Uchwałę nr XVIII/138/2017 w powyższej sprawie – stanowi załącznik nr 9 do
protokołu.
h) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-
2020.
Małgorzata Zalewska – Skarbnik Gminy omówiła proponowane zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2020. Zaktualizowano dane w
zakresie dochodów, wydatków, wyniku budżetu oraz przychodów dla roku 2017.
Dochody ogółem po zmianach dla roku 2017 wyniosą 28.358.748,09zł, w tym dochody
bieżące 25.909.696,09 zł (zmniejszenie o 201.215,91zł- głównie subwencja oświatowa i
dotacje) a dochody majątkowe pozostały bez zmian, tj. 2.449.052zł. Po zmianach planowane
wydatki na rok 2017 wynoszą 27.874.251,09zł, w tym wydatki bieżące 23.731.072,09zł
(wzrost o 22.227,09zł), a wydatki majątkowe 4.143.179zł (wzrost o 3.060zł).
Wynik budżetu w roku 2017 - zmniejszenie nadwyżki budżetowej o 226.503zł do kwoty
484.497zł. Przychody budżetu w roku 2017 zwiększają się o 226.503zł z tytułu wolnych
środków do kwoty 363.670zł.
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Poddano pod głosowanie projekt uchwały w powyższej sprawie.
W głosowaniu brało udział 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 głos
wstrzymujący się, głosów przeciwnych nie było.
Podjęto Uchwałę nr XVIII/139/2017 w powyższej sprawie – stanowi załącznik nr 10 do
protokołu.
Ad. 7.
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
Radny Michał Szczepański zwrócił się z prośbą o wystosowanie pisma do Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie podjęcia prac dotyczących koszenia traw i
zakrzaczenia w obrębie pasa drogowego zwłaszcza wzdłuż obwodnicy Augustowa.
Następnie radny zapytał kiedy będzie podpisywana umowa na wywóz odpadów na następny
okres.
Zbigniew Buksiński – Wójt Gminy powiedział, że do końca tego roku obowiązuje umowa, więc
w tym roku będzie przetarg.
Radny Michał Szczepański stwierdził, że rada więc jeszcze będzie dyskutować na temat
częstszego wywozu segregowanych śmieci, tj. np. co miesiąc.
Tadeusz Smoleński – sołtys wsi Netta Pierwsza zapytał gdzie można przekazać odpady
wielkogabarytowe, mieszkańcy chcieliby pozbyć się takich odpadów.
Ryszard Chmielewski – sołtys wsi Jeziorki zapytał w sprawie wykonania przystanku
autobusowego w Jeziorkach. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych w Autostrad obiecała zająć
się tym tematem. Obecnie autobusy nie chcą zatrzymywać się w Jeziorkach z powodu braku
zatoki przystankowej przy drodze.
Jerzy Dębski – sołtys wsi Rutki Stare wspomniał, że planowana jest przebudowa drogi nr 16
w kierunku Ełku na odcinkach w Jeziorkach i Rutkach w tym bądź w przyszłym roku.
Rafał Rybicki – sołtys wsi Biernatki zwrócił uwagę, że przy szkole w Żarnowie na drodze
znajduje się duża dziura, którą należy zabezpieczyć kruszywem.
Bogdan Kowalewski – sołtys wsi Jabłońskie zapytał czy można wykorzystać pozostałe po
remoncie płyty brukowe, ponieważ za szkołą w Jabłońskich powstało podmokłe pobojowisko,
więc chcielibyśmy w tym miejscu położyć te płyty.
Wójt stwierdził, że jeśli Pan Dyrektor ZOESz nie będzie zgłaszał sprzeciwu to można
wykorzystać ten materiał.
Radny Michał Szczepański zwrócił się z prośbą o wystosowanie pisma do Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad również w sprawie naprawy drenażu wzdłuż obwodnicy
Augustowa, ponieważ w tym miejscu woda nie jest odprowadzana z pól. Gminna Spółka
Wodna twierdzi, że jest problem z melioracją.
Dodatkowych wniosków i pytań nie zgłoszono.
Ad. 8.
Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych i sołtysów.
Zbigniew Buksiński – Wójt Gminy poinformował, że należy zgłaszać do gminy wszelkie
potrzeby w zakresie uzupełniania ubytków na drogach gminnych. W najbliższym czasie
planuje się przejazd w terenie i zamówienie sprzętu, który poprawi stan dróg.
Następnie Wójt powiedział odnośnie wykonania zatok przystankowych w Jeziorkach i
Rutkach to z posiadanych informacji wynika, że Starostwo Powiatowe rozpocznie prace w
tym roku. Wójt stwierdził, że to zadanie jest ujęte w planie prac, być może jest
przygotowywana dokumentacja.
Wójt stwierdził, że zostanie wysłane pismo do GDDKiA oddział w Suwałkach w sprawie
porządku, ponieważ w ubiegłym roku pobocza oraz ronda na obwodnicy Augustowa były
zaniedbane.
Radny Michał Szczepański stwierdził, że wiele młodych drzewek jest połamanych wzdłuż
obwodnicy i nikt tym się nie interesuje.
Ponadto Wójt powiedział, że w miesiącu październiku odbędzie się przetarg na wywóz
nieczystości, lecz trzeba przygotować dokumentację, w której należy zamieścić potrzeby
dotyczące częstszego wywozu odpadów segregowanych, możliwości odbioru śmieci
segregowanych także z pojemników. Obecnie pozostaje niewiele środków z opłat
mieszkańców za wywóz śmieci, więc po wprowadzeniu nowych zapisów w przetargu koszta
mogą zwiększyć się, więc cena dla mieszkańców także ulegnie podwyższeniu. Wójt zachęcał
do segregowania śmieci. Następnie poinformował, że weszło w życie rozporządzenie mówiące
o tym, że należy segregować cztery rodzaje śmieci. Od pierwszego stycznia 2018 r. będziemy
ustalać nowe stawki za wywóz odpadów. Ponadto Wójt stwierdził, że każdy mieszkaniec ma
prawo wywiezienia odpadów wielkogabarytowych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Necku. Jeśli gmina zorganizowałaby zbiórkę tego typu odpadów na terenie
gminy to musielibyśmy za taką akcję zapłacić. Obecnie Gmina płaci za odbiór lekarstw,
baterii. W 2016 r. wskaźniki dotyczące selektywnej zbiórki odpadów zostały osiągnięte, więc
nie będą naliczane kary finansowe dla gminy. Wójt zwrócił uwagę, że głównie dzięki
zakwalifikowaniu folii odebranej od rolników jako segregację plastiku, to wzrósł dla gminy
wskaźnik selekcji. W 2019 r. wskaźnik powinien wynosić 30% selektywnej zbiórki odpadów,
więc Wójt stwierdził, że trzeba zwiększyć ilość gospodarstw, które będą segregować odpady.
Następnie Wójt powiedział, że rolnicy powinny najpierw zgłaszać do gminnej spółki wodnej
nieprawidłowy odpływ wody z pól. Jeśli okaże się, że jest to wina drenażu to będziemy
występować do innych instytucji.
Ryszard Chmielewski – sołtys wsi Jeziorki poprosił o nawiezienie żwiru na drogę powiatową
w Jeziorkach.
Jerzy Dębski – sołtys wsi Rutki Stare zwrócił uwagę, że na świeżo wyasfaltowanych odcinkach
dróg gminnych pojawiły się pęknięcia zwłaszcza na wzniesieniach. Proponował w okresie
letnim uzupełnić smołą powstałe szczeliny i ubytki w asfalcie.
Ad. 9.
Oświadczenia radnych i sołtysów.
Nie zgłoszono.
Ad. 10.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
Do protokołu uwag nie zgłoszono zatem Przewodniczący zarządził głosowanie nad
przyjęciem protokołu.
W głosowaniu udział wzięło 11 radnych.
Za przyjęciem protokołu nr XVII/2017 głosowało 8 radnych, 3 głosy wstrzymujące się,
głosów przeciwnych nie było.
Ad. 11.
Zamknięcie obrad Rady Gminy.
Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Rady zamknął XVIII sesję Rady Gminy Augustów.
Obrady zakończono ok. godz. 14:20.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski

Protokołowała:
Katarzyna Szczęsna

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Szczęsna

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2017-05-25

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2017-04-13