16-SESJA-PROTOKÓŁ

PROTOKÓŁ Nr XVI/2016
z obrad XVI Sesji Rady Gminy Augustów w dniu 16 grudnia 2016 roku.

Obrady Sesji rozpoczęto o godz. 11:00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury
w Żarnowie.

Obrady XVI Sesji Rady Gminy Augustów prowadził Przewodniczący Rady Gminy
Augustów – Zdzisław Chmielewski.
Ad. 1.
Otwarcie obrad.
Przewodniczący Rady powitał radnych Gminy, sołtysów, władze gminy, Kierownika
GOPS – Tomasza Tomaszewskiego, radcę prawnego.
Następnie Przewodniczący Rady stwierdził, że na 15 radnych zgodnie z listą obecności
w obradach uczestniczy 12 radnych, a więc podejmowane uchwały będą prawomocne.
Radni nieobecni:
1. Henryk Karczewski
2. Marek Mikołajczyk
3. Michał Szczepański
W obradach Rady Gminy uczestniczyło ogółem 38 osób.
Listy obecności stanowią załącznik Nr 1 do protokołu.
Ad. 2.
Przyjęcie porządku obrad.
Zdzisław Chmielewski – Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany
porządek obrad XVI sesji Rady Gminy.
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowany porządek obrad.
Udział w głosowaniu wzięło 12 radnych.
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i
wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad XVI Sesji Rady Gminy Augustów został przyjęty jednogłośnie i jest
następujący:
1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości zaproszonych.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 4
listopada 2016 r. do 16 grudnia 2016 roku.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:
a) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021;
b) zmieniająca uchwałę Nr XIV/116/08 Rady Gminy Augustów z dnia 19 listopada
2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Augustowie;
c) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy
informacji i deklaracji podatkowych;
d) w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku
rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej;
e) w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury - Gminnego Ośrodka
Kultury w Augustowie z siedzibą w Żarnowie i Biblioteki Publicznej Gminy
Augustów w Żarnowie oraz nadania Statutu Centrum Kultury i Bibliotece Gminy
Augustów w Żarnowie;
f) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2016;
g) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata
2016-2019.
h) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Augustów na lata
2017-2020.
i) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok 2017.
- odczytanie projektu uchwały budżetowej,
- odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez
Przewodniczącego Komisji Budżetu, Planowania, Spraw Gospodarczych i
Rolnictwa,
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały
budżetowej oraz o prognozie długu,
- dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
- głosowanie nad uchwałą budżetową.
j) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2017 r.
k) w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2017 r.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
6. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych i sołtysów.
7. Oświadczenia radnych i sołtysów.
8. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
9. Zamknięcie obrad Rady Gminy.
Ad. 3.
Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 4
listopada 2016 r. do 16 grudnia 2016 roku.
Zbigniew Buksiński - Wójt Gminy przedstawił informację o podjętych Zarządzeniach
w w/w okresie oraz o realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu
4 listopada 2016 roku. Do przedłożonej informacji nie zgłoszono uwag i stanowi ona
załącznik nr 2 do protokołu.
Ad. 4.
Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:
a) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021;
Tomasz Tomaszewski – Kierownik GOPS poinformował, że w związku z końcem
ważności programu przeciwdziałania przemocy na lata 2014-2016 należy przyjąć
kolejną uchwałe w tej sprawie. Gminny Program został oparty na ankietach
przeprowadzonych na terenie gminy wiosną tego roku. Wyniki ankiet były podstawą
przeprowadzenia diagnozy i przyjęcia działań określających cele. Program został
określony na lata 2017-2021. Pewne działania będą kontynuowane oparte zwłaszcza
na współpracy ze szkołami z uwzględnieniem profilaktyki. Celem jest promowanie
wartości rodzinnych, kampania dotycząca właściwego postępowania w relacji rodzicedzieci.
Program zamierza także współpracować z organizacjami pozarządowymi w
temacie np. organizowania wypoczynku letniego dzieciom w ramach profilaktyki
przeciwdziałania przemocy. Kierownik zwrócił uwagę na część diagnostyczną
programu opartą na podstawie wyników badań ankiety. Został zamieszczony wykres
określający, że 54% ankietowanych słyszało bądź zna konkretne przypadki, gdzie
dochodzi do przemocy. Dzięki wynikom ankiety była możliwość sprecyzowania celów
i zadań w kierunku przeciwdziałania przemocy.
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Poddano pod głosowanie projekt uchwały w powyższej sprawie.
W głosowaniu brało udział 12 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Podjęto Uchwałę nr XVI/115/2016 w powyższej sprawie – stanowi załącznik nr 3 do
protokołu.
b) zmieniająca uchwałę Nr XIV/116/08 Rady Gminy Augustów z dnia 19 listopada
2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Augustowie;
Tomasz Tomaszewski – Kierownik GOPS poinformował, że należy zmienić zapisy
statutu w związku z uchwaleniem nowej ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin
„Za życiem”, w której jest szereg działań podejmowanych przez instytucję zajmującą
się wsparciem rodzin i pieczy zastępczej oraz wypłatą świadczeń rodzinnych, tj.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Ponadto należy wprowadzić zmianę w statucie,
ponieważ od 1 stycznia 2017 r. będzie zatrudniony na umowę o pracę asystent rodziny
z możliwością dofinansowania i zachodzi potrzeba dostosowania struktury
pracowników GOPSu.
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Poddano pod głosowanie projekt uchwały w powyższej sprawie.
W głosowaniu brało udział 12 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Podjęto Uchwałę nr XVI/116/2016 w powyższej sprawie – stanowi załącznik nr 4 do
protokołu.
c) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów
formularzy informacji i deklaracji podatkowych;
Zdzisław Chmielewski – Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały w tej
sprawie był rozpatrzony na posiedzeniu komisji Rady, więc nie ma potrzeby
ponownego omawiania.
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Poddano pod głosowanie projekt uchwały w powyższej sprawie.
W głosowaniu brało udział 12 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Podjęto Uchwałę nr XVI/117/2016 w powyższej sprawie – stanowi załącznik nr 5 do
protokołu.
d) w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku
rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej;
Zbigniew Buksiński – Wójt Gminy powiedział, że wprowadzenie tej uchwały jest
wynikiem kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, ponieważ poprzednio podjęta
uchwała w 1992 roku jest już nieaktualna z powodu zmieniających się przepisów
prawa. Jest możliwość zwolnienia od podatku rolnego na okres nie dłuższy niż 3 lata
grunty gospodarstw rolnych tj. grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i
budynków jako użytki rolne. Zwolnienie stosuje się na pisemny wniosek podatnika,
który powinien zawierać:
1) oznaczenie podatnika (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL),
2) ogólną powierzchnię oraz miejsce położenia użytków rolnych wchodzących w
skład gospodarstwa rolnego,
3) dane dotyczące gruntu, na którym zaprzestano produkcji rolnej, a w
szczególności: miejsce położenia gruntu, numer działki, powierzchnię i klasę
użytków rolnych zgodnie z ewidencją gruntów,
4) datę zaprzestania produkcji rolnej,
5) wskazanie okresu, na jaki przewiduje się zaprzestanie produkcji rolnej, z tym że
nie może on być dłuższy niż 3 lata,
6) oświadczenie Podatnika o zaprzestaniu produkcji rolnej na odłogowanym
gruncie,
7) poświadczenie właściwego ze względu na miejsce położenia odłogowanego
gruntu Sołtysa stanu zaprzestania produkcji rolnej.
Wójt dodał, że od roku 1992 żadna osoba nie złożyła wniosku w tym zakresie.
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Poddano pod głosowanie projekt uchwały w powyższej sprawie.
W głosowaniu brało udział 12 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Podjęto Uchwałę nr XVI/118/2016 w powyższej sprawie – stanowi załącznik nr 6 do
protokołu.
e) w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury - Gminnego Ośrodka
Kultury w Augustowie z siedzibą w Żarnowie i Biblioteki Publicznej Gminy
Augustów w Żarnowie oraz nadania Statutu Centrum Kultury i Bibliotece
Gminy Augustów w Żarnowie;
Zbigniew Buksiński – Wójt Gminy powiedział, że 29 czerwca 2015 r. Rada Gminy
podjęła uchwałę w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury -
Gminnego Ośrodka Kultury w Augustowie z siedzibą w Żarnowie i Biblioteki
Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie. Warunkiem połączenia tych instytucji
kultury jest opinia Krajowej Rady Bibliotecznej, która była pozytywna oraz
opinia Książnicy Podlaskiej w Białymstoku, która była negatywna. Po uzyskaniu
opinii wystąpiliśmy z wnioskiem o wyrażenie zgody Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego na połączenie, który pozytywnie rozpatrzył prośbę. Powodem połączenia
jest lepsze i sprawniejsze zarządzanie jedną placówką przez jednego dyrektora. Wójt
powiedział, że Gminny Ośrodek Kultury w Augustowie z siedzibą w Żarnowie i
Biblioteka Publiczna Gminy Augustów w Żarnowie będą funkcjonowały od 1 stycznia
2017 r. jako jedna jednostka pod nazwą „Centrum Kultury i Biblioteka Gminy
Augustów w Żarnowie”. W dalszym ciągu będą funkcjonowały filie w Borze, Netcie
Folwark, w Białobrzegach, w Janówce i w Rutkach. Wójt stwierdził, że upoważnił
Elżbietę Sierzputowską do opracowania Regulaminu Organizacyjnego oraz Struktury
Organizacyjnej Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Augustów w Żarnowie.
Z pracownikami instytucji kultury przeprowadzono rozmowę, którzy wyrazili zgodę
na zmianę.
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Poddano pod głosowanie projekt uchwały w powyższej sprawie.
W głosowaniu brało udział 12 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Podjęto Uchwałę nr XVI/119/2016 w powyższej sprawie – stanowi załącznik nr 7 do
protokołu.
f) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2016;
Małgorzata Zalewska – Skarbnik Gminy omówiła zmiany w budżecie.
Zwiększenie planowanych dochodów:
Zwiększa się planowane dochody o 1.000zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej
przez Powiat Augustowski na zakup sprzętu i wyposażenia przez OSP w Topiłówce
(dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 –
Ochotnicze straże pożarne).
Zmiany planowanych wydatków:
W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412
– Ochotnicze straże pożarne kwotę 1.300zł przeznacza na zakup sprzętu i wyposażenia
do OSP w Topiłówce (zadania realizowane w ramach porozumień między j.s.t).
W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe kwotę
6.150zł przeznacza na sporządzenie studium wykonalności projektu „Poprawa
efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie”.
W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 -
Gospodarka odpadami, kwotę 82.860zł przenosi się, w związku z zaleceniem
pokontrolnym RIO, z rozdziału 75023 – Urzędy gmin na wynagrodzenia i pochodne
osób zajmujących się gospodarką odpadami.
W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 –
Pozostała działalność kwotę 4.280zł przeznacza na zakup namiotu aluminiowego.
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Poddano pod głosowanie projekt uchwały w powyższej sprawie.
W głosowaniu brało udział 12 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Podjęto Uchwałę nr XVI/120/2016 w powyższej sprawie – stanowi załącznik nr 8 do
protokołu.
g) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata
2016-2019.
Małgorzata Zalewska – Skarbnik Gminy omówiła zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2016-2019. Zaktualizowano dane w zakresie dochodów i wydatków
w roku 2016. Ponadto wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach. Dochody ogółem
po zmianach dla roku 2016 wyniosą 25.976.137,64 zł, w tym dochody bieżące
25.911.605,22 zł a dochody majątkowe pozostały bez zmian, tj. 64.532,42 zł. Dochody
bieżące wzrosły o 888.605,03 zł. Po zmianach planowane wydatki wynoszą
25.940.217,64 zł, w tym wydatki bieżące 24.297.721,64 zł (wzrost o 851.572,03 zł), a
wydatki majątkowe 1.642.496 zł (wzrost o 37.033 zł). Zmiany dotyczące
przedsięwzięć: Zwiększył się limit wydatków ogółem oraz na rok 2016 na zadanie
„Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie”.
Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.742.067 zł, w tym limit wydatków na rok 2016
– 7.749 zł. Po zmianach limity wydatków na przedsięwzięcia ogółem w roku 2016
wynoszą 77.589 zł.
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Poddano pod głosowanie projekt uchwały w powyższej sprawie.
W głosowaniu brało udział 12 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Podjęto Uchwałę nr XVI/121/2016 w powyższej sprawie – stanowi załącznik nr 9 do
protokołu.
h) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Augustów na
lata 2017-2020.
Małgorzata Zalewska – Skarbnik Gminy powiedziała, że sporządzając Wieloletnią
Prognozę Finansową Gminy Augustów w zakresie dochodów bieżących oparto się na
danych historycznych oraz wskaźnikach makroekonomicznych zawartych
w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2016 -2019.
Dochody ogółem w 2017 roku wyniosą 28.540.000zł i stanowią 111,30%
przewidywanego wykonania dochodów w 2016 roku.
Dochody majątkowe zaplanowano tylko w roku 2017. Wyniosą one 2.449.052zł i będą
to dotacje na zadanie realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej z RPO
Województwa Podlaskiego - 1.324.240zł oraz z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich - 1.124.812zł. Na projekt "Poprawa efektywności energetycznej szkół
podstawowych w Kolnicy i Netcie" wniosek zostanie złożony jeszcze w roku 2016 do
RPO, a na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo Drugie -
Białobrzegi (droga Prosta)" mamy już podpisaną umowę na dofinansowanie
inwestycji. Dochody majątkowe ujęte w projekcie budżetu na rok 2017, stanowią
3.751,46% przewidywanego wykonania roku 2016.
W całym okresie objętym WPF nie planowano dochodów ze sprzedaży majątku
Gminy. W latach 2018 - 2020 dochody bieżące stanowią dochody ogółem.
Prognozując dochody bieżące analizowano następujące źródła dochodów:
strukturalnych i Funduszu Spójności,
ych,
Planowane na rok 2017 dochody bieżące w porównaniu do przewidywanego
wykonania roku 2016 są wyższe o 2,1%. W kolejnych latach dochody bieżące w
stosunku do prognozy roku poprzedniego planowano:
- 26.700.000zł, wzrost w stosunku do roku 2017 o 2,33%
- 27.504.000zł, wzrost o 3,01% i
- 28.380.000zł, wzrost o 3,18%.
Wydatki ogółem na rok 2017 zaplanowano w wysokości 27.808.000zł, co stanowi
109,90% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Wydatki majątkowe
zaplanowane na 2017 rok stanowią 268,65% przewidywanego wykonania z roku
2016, a wydatki bieżące - 99,67%.
W kolejnych latach wydatki ogółem wynoszą:
- w roku 2018 – 25.961.833zł, co stanowi 93,36% prognozy roku 2017,
-w roku 2019 – 26.809.405,35zł, co stanowi 103,26% prognozy roku 2018,
- w 2020 roku – 28.380.000zł, co stanowi 105,86% wzrostu w stosunku do roku
poprzedniego.
W roku 2017 planuje się wydatki bieżące w kwocie 23.692.081zł, co w stosunku do
przewidywanego wykonania roku 2016 stanowi 99,67%.
W roku 2018 – 24.361.833zł; wzrost wydatków bieżących wynosi 2,83% w stosunku
do roku poprzedniego. W roku 2019 wydatki bieżące prognozuje się w wysokości
25.109.405,35zł, co stanowi 103,07% prognozy roku 2018.
W roku 2020 – 25.900.000zł, tj. o 3,15% więcej w porównaniu do roku 2019.
Wydatki majątkowe zaplanowano na rok 2017w kwocie 4.115.919 zł, z tego:
- w dziale 600 - Transport i łączność 2.206.239zł,
- w dziale Gospodarka mieszkaniowa -26.000zł,
- w dziale Administracja publiczna - 100.000zł,
- w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 12.000zł,
- w dziale Oświata i wychowanie -1.670.300zł,
- w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 84.665zł,
- w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 8.342zł oraz
- w dziale Kultura fizyczna -8.373zł.
Od roku 2018 nie przewidziano dofinansowania zadań środkami pozyskanymi z
zewnątrz i wydatki majątkowe planowano w wielkościach:
- w roku 2018 – 1.600.000zł,
- w roku 2019 – 1.700.000zł,
- w roku 2020 - 2.480.000zł.
W wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów jst ujęto wydatki z rozdziału
75022 – rady gmin oraz z rozdziału 75023 – urzędy gmin.
W prognozie na lata 2017– 2020 nie przewidziano udzielania poręczeń i gwarancji.
Projekt w latach 2017 - 2019 przewiduje nadwyżkę budżetową, w tym w roku 2017 –
w wysokości 732.000zł, w latach 2018 i 2019 w wysokości planowanych na dany rok
rozchodów budżetu. Rozchodami są spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych
przez Gminę. W roku 2018 nadwyżka budżetowa wyniesie 738.167zł i w roku 2019 –
694.594,65zł.
Na rok 2020 zaplanowano budżet zrównoważony.
Na rok 2017 zaplanowano przychody w kwocie 116.167zł pochodzące z wolnych
środków z lat ubiegłych. Przychody oraz nadwyżka budżetowa w kwocie 732.000zł
przeznaczone są na spłatę kredytów i pożyczki zaciągniętej w latach wcześniejszych.
Łącznie rozchody w roku 2017 wyniosą 848.167zł.
W pozostałym okresie Wieloletniej Prognozy rozchodów nie planowano.
Różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w poszczególnych
latach prognozuje się w wysokościach:
- w roku 2017 – 2.398.867zł,
- w roku 2018 – 2.338.167zł,
- w roku 2019 – 2.394.594,65zł,
- w roku 2020 – 2.480.000zł.
Zadłużenie Gminy na koniec poszczególnych lat będzie wynosiło:
- na koniec roku 2017 – 1.432.761,65zł,
- w roku 2018 – 694.594,65zł.
Całkowita spłata kredytów nastąpi na koniec roku 2019.
W całym okresie prognozy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy
o finansach publicznych został zachowany.
Przedsięwzięcia, tj. wieloletnie programy, projekty lub zadania nie zostały
zaplanowane.
Przewodniczący Rady przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej odnośnie
projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Augustów na lata 2017-2020. RIO
opiniuje pozytywnie przedłożony przez Wójta Gminy projekt uchwały. Opinia stanowi
załącznik nr 10 do protokółu.
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Poddano pod głosowanie projekt uchwały w powyższej sprawie.
W głosowaniu brało udział 12 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Podjęto Uchwałę nr XVI/122/2016 w powyższej sprawie – stanowi załącznik nr 11 do
protokołu.
i) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok 2017.
- odczytanie projektu uchwały budżetowej,
Zbigniew Buksiński – Wójt Gminy powiedział, że uchwala się dochody budżetu w
wysokości 28.540.000 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 26.090.948zł,
- majątkowe w wysokości 2.449.052zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do projektu
uchwały. Wydatki budżetu uchwala się w wysokości 27.808.000 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 23.692.081 zł,
- majątkowe w wysokości 4.115.919 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 130.949 zł,
2) celową w wysokości - 69.051 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe
Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z
Załącznikiem nr 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 4. Nadwyżka budżetu
w wysokości 732.000 zł zostanie przeznaczona na rat kredytów i pożyczek.
Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 116.167 zł, oraz łączną kwotę
rozchodów budżetu w wysokości 848.167 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek
zaciąganych na : sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.949.052
zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 2.449.052 zł.
1. Ustala się dochody w kwocie 56.562 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50.562 zł na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 6.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 11.000 zł i wydatki w kwocie 30.000zł związane z
realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie 520.000zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami
oraz wydatki w kwocie 563.660zł dotyczące systemu gospodarowania odpadami
określone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Wyodrębnia się w budżecie kwotę 429.089,04zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :
1. sołectwa Białobrzegi kwotę 16.653,38 zł;
2. sołectwa Biernatki kwotę 11.333,97 zł
3. sołectwa Bór kwotę 8.583,59zł
4. sołectwa Chomontowo kwotę 8.100,01zł
5. sołectwa Czarnucha kwotę 8.220,91zł
6. sołectwa Gabowe Grądy kwotę 8.795,16zł
7. sołectwa Gliniski kwotę 9.339,19zł
8. sołectwa Grabowo kwotę 8.372,03zł
9. sołectwa Grabowo Kolonie kwotę 10.034,34zł
10. sołectwa Jabłońskie kwotę 13.812,33 zł
11. sołectwa Janówka kwotę 20.159,36 zł
12. sołectwo Jeziorki kwotę 15.625,77zł
13. sołectwo Kolnica kwotę 16.804,50 zł
14. sołectwa Kolnica BSD kwotę 9.732,10 zł
15. sołectwa Mazurki kwotę 10.638,82 zł
16. sołectwa Mikołajówek kwotę 8.372,03zł
17. sołectwa Netta Druga kwotę 14.235,47zł
18. sołectwa Netta Pierwsza kwotę 16.441,81 zł
19. sołectwa Netta Folwark kwotę 11.787,33zl
20. sołectwa Osowy Grąd kwotę 11.878,00zł
21. sołectwa Ponizie kwotę 12.845,17zł
22. sołectwa Posielanie kwotę 7.918,67zł
23. sołectwa Promiski kwotę 8.825,39zł
24. sołectwa Pruska Mała kwotę 10.669,04zł
25. sołectwa Pruska Wielka kwotę 15.625,77zł
26. sołectwo Rutki Nowe kwotę 17.257,86zł
27. sołectwo Rutki Stare kwotę 13.086,96zł
28. sołectwa Rzepiski kwotę 8.492,92 zł
29. sołectwa Świderek kwotę 7.948,89 zł
30. sołectwa Topiłówka kwotę 17.016,07zł
31. sołectwa Turówka kwotę 9.611,21 zł
32. sołectwa Komaszówka kwotę 8.674,27 zł
33. sołectwa Uścianki kwotę 8.341,80 zł
34. sołectwa Żarnowo Drugie kwotę 15.776,89 zł
35. sołectwa Żarnowo Pierwsze kwotę 15.293,31 zł
36. sołectwa Żarnowo Trzecie kwotę 12.784,72 zł.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa
Załącznikiem nr 6.
Upoważnia się Wójta do :
1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do
wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w
latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z
których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z
tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające
płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków
między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków
inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 3 do uchwały, z wyłączeniem
rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych
bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1
stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.
- odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez
Przewodniczącego Komisji Budżetu, Planowania, Spraw Gospodarczych i
Rolnictwa,
Kamil Czerobka – Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Planowania, Spraw
Gospodarczych i Rolnictwa odczytał pozytywną opinię Komisji odnośnie projektu
budżetu na 2017 rok, z wnioskiem o jego uchwalenie. Opinia stanowi załącznik nr 12
do protokółu.
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały
budżetowej oraz o prognozie długu,
Przewodniczący Rady przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej odnośnie
projektu budżetu w wersji przedłożonej przez Wójta Gminy. RIO nie wnosi zastrzeżeń
do przedłożonego projektu budżetu, opiniując go pozytywnie. Opinia stanowi
załącznik nr 13 do protokółu.
- dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
Zbigniew Buksiński – Wójt Gminy powiedział, że uchwalony budżet w przyszłym roku
będzie niejednokrotnie zmieniany. Będzie ponownie naliczana subwencja oświatowa,
która została już określona na kwotę 6.099.599 zł, w szkołach jest o ok. 50 dzieci mniej,
więc planuje się, że kwota subwencji będzie o 500.000 zł niższa. Wójt stwierdził, że
jest planowanie wprowadzenie nowego algorytmu przeliczeniowego subwencji
oświatowej, więc trudno obecnie określić realną kwotę.
Radna Danuta Kulbacka stwierdziła, że planowana jest dotacja na dzieci sześcioletnie.
Zbigniew Buksiński – Wójt Gminy powiedział, że kwota wyniesie 4.300 zł na każde
dziecko uczęszczające do „zerówki”. Dochody własne nie ulegną zmianie. Dochody
wzrosną w przyszłym roku znacznie w dziale pomoc społeczna i wyniosą ponad
8.068.984 zł ze względu na realizację programu „500+”. W strukturze wydatków są
zaplanowane środki finansowe na remont dróg, które to drogi będą ustalone wspólnie
z radnymi. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach programu lokalnego
dróg, lecz nie otrzymał odpowiedniej liczby punktów. Wójt stwierdził, że w ramach
wkładu własnego będziemy realizować przebudowę dróg. Ponadto należy skorygować
wydatki na oświatę w związku z wprowadzeniem reformy. Radni wyrazili opinię, że
należy pozostawić przynajmniej 7 klasę w budynkach szkół podstawowych. W
związku z tym trzeba będzie minimalizować wydatki, bez realizowania większych
inwestycji w szkołach. W przyszłym budżecie nie ma zaplanowanych większych
przedsięwzięć. Wójt stwierdził, że został ogłoszony nabór wniosków na
dofinansowanie gospodarki wodno-ściekowej i w związku z tym planuje się złożenie
wniosku na modernizację ujęć wody w Netcie i w Rutkach, to zadanie jest priorytetem
w zakresie inwestycji. Jest możliwe otrzymanie dofinansowania w wysokości 2 mln.
zł. W ramach unijnych środków planuje się złożenie wniosku na zakup samochodu
strażackiego. Gmina Augustów wspólnie z Lokalną Grupą Rybacką planuje złożenie
wniosku na dofinansowanie zakupu kolektorów słonecznych i ogniw
fotowoltaicznych. Wkład własny na ogniwa fotowoltaiczne wyniesie ok. 6.500 zł,
osoby chętne na założenie solarów i ogniw fotowoltaicznych mogą zgłaszać się do
urzędu gminy. Ponadto w zakresie inwestycji to opracowywany jest projekt boiska w
Biernatkach oraz projekt budynku urzędu gminy w Augustowie, na które to
przedsięwzięcie radni wyrazili zgodę. Wójt powiedział, że w pierwszej kolejności będą
brane pod uwagę zadania, na realizację których będzie można otrzymać
dofinansowanie. Wójt zwrócił uwagę, że oświata będzie wymagała podjęcia działań
przystosowujących obecną sytuację do nowych warunków. Przewiduje się, że stan
zadłużenia na koniec 2017 roku wyniesie 1.432.761 zł. Wójt stwierdził, że w
porównaniu z innymi gminami jest to stosunkowo niewielkie zadłużenie, więc będzie
możliwość zaciągnięcia kredytu na zadania i przedsięwzięcia z dofinansowaniem.
Małgorzata Zalewska – Skarbnik Gminy powiedziała, że obecny projekt budżetu w
porównaniu z otrzymanym projektem uchwały różni się w zakresie ulokowania
środków dotyczących instytucji kultury. Po połączeniu te same środki będą
zaklasyfikowane w jednej jednostce jako Centrum Kultury i Biblioteki Gminy
Augustów w Żarnowie.
Zdzisław Chmielewski – Przewodniczący Rady potwierdził, że Gmina Augustów w
porównaniu z innymi gminami w Polsce ma niewielkie zadłużenie.
Uwag i wniosków do projektu uchwały budżetowej nie zgłoszono.
- głosowanie nad uchwałą budżetową.
W głosowaniu brało udział 12 radnych. Za przyjęciem uchwały w sprawie budżetu
gminy Augustów na rok 2017 głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i
wstrzymujących się nie było.
Podjęto Uchwałę nr XVI/123/2016 w powyższej sprawie – stanowi załącznik nr 14 do
protokołu.
j) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2017 r.
Zdzisław Chmielewski – Przewodniczący Rady powiedział, że planuje się 6 sesji Rady
Gminy w roku 2017, w miesiącach styczeń/luty, kwiecień, czerwiec, wrzesień,
listopad, grudzień. Zastrzega się możliwość zmiany liczby i tematyki sesji.
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Poddano pod głosowanie projekt uchwały w powyższej sprawie.
W głosowaniu brało udział 12 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Podjęto Uchwałę nr XVI/124/2016 w powyższej sprawie – stanowi załącznik nr 15
do protokołu.
k) w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2017 r.
Zdzisław Chmielewski – Przewodniczący Rady powiedział, że z planami pracy
poszczególnych komisji zapoznaliśmy się na posiedzeniu komisji, więc przystąpiono
do głosowania.
W głosowaniu brało udział 12 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Podjęto Uchwałę nr XVI/125/2016 w powyższej sprawie – stanowi załącznik nr 16
do protokołu.
Ad. 5.
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
Zdzisław Chmielewski – Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na sposób montowania
oznakowania miejscowości i znaków drogowych, które znajdują się zbyt blisko drogi.
Bardzo często znaki drogowe są nieumyślnie usuwane przez kierowców ciągników i
przyczep. Następnie Przewodniczący zwrócił się z prośbą o wystosowanie pisma w
sprawie zamontowania przenośnych toalet przy obwodnicy Augustowa, zwłaszcza na
zjazdach obok miejscowości Wójtowskie Włóki.
Radna Danuta Kulbacka zapytała czy mogą zapisywać się osoby na montaż
kolektorów słonecznych i ogniwa fotowoltaiczne.
Zbigniew Buksiński – Wójt Gminy powiedział, że w pierwszej kolejności będą brane
pod uwagę osoby, które zapisały się wcześniej, natomiast pozostałe osoby zostaną
wpisane pod warunkiem, że inni zrezygnują, ponieważ jest limit miejsc. Najwięcej
szans na otrzymanie dofinansowania będą miały osoby, które zadeklarują montaż
ogniw fotowoltaicznych i solarów.
Bogdan Kowalewski – sołtys wsi Jabłońskie powiedział, że sołtysi mają kłopot z
przekazywaniem wpłat podatku w banku. Wcześniej zgłaszano prośbę o wydzielenie
okienka dla sołtysów, lecz ten problem wciąż jest nierozwiązany.
Zbigniew Buksiński – Wójt Gminy powiedział, że podczas wpłaty podatku najczęściej
jest wiele osób w banku, ponieważ tego samego dnia są wypłacane zasiłki. Ostatnio
była miana systemu, więc były problemy z dokonaniem przelewów i wpłaceniem
pieniędzy w banku. Planujemy utworzenie kart płatniczych osobom pobierającym
zasiłki, wtedy te osoby nie musiałyby pobierać świadczenia bezpośrednio w banku.
Radna Danuta Kulbacka powiedziała, że najlepiej wyznaczyć okienko tylko do obsługi
wpłat podatku przez sołtysów.
Zdzisław Chmielewski – Przewodniczący Rady stwierdził, że być może należy
wyznaczyć godziny poboru podatku w banku i przeznaczyć w tym czasie okienko do
obsługi sołtysów.
Elżbieta Sierzputowska – Dyrektor GOK i GBP zaprosiła na spotkanie wigilijne oraz
samorządowy bal karnawałowy, który odbędzie się w dniu 6 stycznia 2017 r.
Jerzy Galicki – sołtys wsi Grabowo powiedział, że w związku ze ślizgawicą na drogach
bocznych można byłoby posypać piaskiem miejsca na skrzyżowaniach czy na
zakrętach.
Zbigniew Buksiński – Wójt Gminy powiedział, że koszt wynajęcia samochodu
sypiącego sól na drogi jest bardzo duży. Stwierdził, że nawet drogi powiatowe nie są
w całości posypywane, tylko na wzniesieniach i przystankach. Wójt zaproponował
przeznaczenie funduszy sołeckich na tego typu zadanie.
Dodatkowych wniosków nie zgłoszono.
Ad. 6.
Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych i sołtysów.
Wójt udzielił odpowiedzi w pkt. 5.
Ad. 7.
Oświadczenia radnych i sołtysów.
Nie zgłoszono.
Ad. 8.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
Do protokołu uwag nie zgłoszono zatem Przewodniczący zarządził głosowanie nad
przyjęciem protokołu.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych.
Za przyjęciem protokołu nr XV/2016 głosowało 12 radnych, głosów wstrzymujących
się i przeciwnych nie było.
Ad. 9.
Zamknięcie obrad Rady Gminy.
Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Rady zamknął XVI sesję Rady Gminy
Augustów.
Obrady zakończono ok. godz. 12:45.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski

Protokółowała:
Katarzyna Szczęsna

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Szczęsna

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2017-02-21

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2016-12-27