15-SESJA-PROTOKÓŁ

PROTOKÓŁ Nr XV/2016
z obrad XV Sesji Rady Gminy Augustów w dniu 4 listopada 2016 roku.


Obrady Sesji rozpoczęto o godz. 12:00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Żarnowie.

Obrady XV Sesji Rady Gminy Augustów prowadził Przewodniczący Rady Gminy
Augustów – Zdzisław Chmielewski.
Ad. 1.
Otwarcie obrad.
Przewodniczący Rady powitał radnych Gminy, sołtysów, władze gminy, Dyrektora
ZOESz – Jana Ordowskiego, Kierownika GOPS – Tomasza Tomaszewskiego.
Następnie Przewodniczący Rady stwierdził, że na 15 radnych zgodnie z listą obecności
w obradach uczestniczy 13 radnych, a więc podejmowane uchwały będą prawomocne.
Radni nieobecni:
1. Arkadiusz Roszkowski
2. Michał Szczepański
W obradach Rady Gminy uczestniczyło ogółem 40 osób.
Listy obecności stanowią załącznik Nr 1 do protokółu.
Ad. 2.
Przyjęcie porządku obrad.
Zdzisław Chmielewski – Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany
porządek obrad XV sesji Rady Gminy.
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowany porządek obrad.
Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych.
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i
wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad XV Sesji Rady Gminy Augustów został przyjęty jednogłośnie i jest
następujący:
1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości zaproszonych.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 30
września 2016 r. do 4 listopada 2016 roku.
4. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Augustów w
roku szkolnym 2015/2016.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:
a) w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami
Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017;
b) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok;
c) w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok;
d) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2016.
6. Przyjęcie wniosku Wójta Gminy w sprawie przyjęcia ceny żyta ustalonej przez
Prezesa GUS do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017.
7. Przyjęcie wniosku Wójta Gminy w sprawie przyjęcia ceny drewna ustalonej przez
Prezesa GUS do naliczenia podatku leśnego na rok 2017.
8. Informacja dot. oświadczeń majątkowych złożonych Wojewodzie Podlaskiemu i
Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Augustowie.
9. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
10. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych i sołtysów.
11. Oświadczenia radnych i sołtysów.
12. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
13. Zamknięcie obrad Rady Gminy.
Ad. 3.
Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od
30 września 2016 r. do 4 listopada 2016 roku.
Zbigniew Buksiński - Wójt Gminy na wstępie pogratulował Panu Janowi Ordowskiemu
– Dyrektorowi ZOESz jubileuszu 50-lecia pracy zawodowej.
Następnie Wójt przedstawił informację o podjętych Zarządzeniach w w/w okresie oraz
o realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 30 września 2016 roku. Do
przedłożonej informacji nie zgłoszono uwag i stanowi ona załącznik nr 2 do protokołu.
Ponadto Wójt powiedział, że złożony przez gminę wniosek o dofinansowanie zakupu
samochodu strażackiego został negatywnie rozpatrzony przez sekretariat w
Wilnie, ponieważ nie otrzymał wystarczającej liczby punktów. W przyszłym roku
będziemy ponownie składać wniosek w tej sprawie. Również wniosek o
dofinansowanie tzw. „schetynówki” nie został zakwalifikowany, nie spełniał
wymogów Wojewody Podlaskiego. Wójt stwierdził, że prawdopodobnie gmina nie
będzie w przyszłym roku ponownie składać tego wniosku, ponieważ żadna z dróg na
terenie gminy nie odpowiada parametrom wymaganym przez Podlaski Urząd
Wojewódzki. Wójt stwierdził, że remont drogi dotyczący wyasfaltowania nawierzchni
we własnym zakresie będzie tańszy niż realizowanie remontu drogi z
dofinansowaniem, ponieważ zakres robót z programu „schetynówki” jest bardziej
rozszerzony i wymagający większego nakładu finansowego.
Ad. 4.
Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Augustów
w roku szkolnym 2015/2016.
Jan Ordowski – Dyrektor ZOESz na wstępie podziękował za pamięć i życzenia z okazji
jubileuszu. Następnie przedstawił informację o stanie realizacji zadań oświatowych w
poprzednim roku szkolnym. Zgodnie z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty organ prowadzący jest zobowiązany corocznie przedstawiać
sprawozdania. Organizacja sieci szkół i przedszkoli w poprzednim roku się nie
zmieniła. W poprzednim roku szkolnym było 108 pracowników pedagogicznych.
Znaczna część nauczycieli pracuje w niepełnym wymiarze etatów. Przybył niecały 1
etat. 1 nauczyciel otrzymał dodatkowe kwalifikacje do nauczania techniki, 1 osoba
otrzymała status nauczyciela mianowanego. Nie było zmian w ilości pracowników
ZOESz. Dodatkowo w innych formach wychowania przedszkolnego jest zatrudnionych
5 osób. 401 dzieci realizowało obowiązek szkolny w szkołach podstawowych, 60 dzieci
uczących się spoza obwodów. 101 osób realizuje naukę poza obwodem szkoły poza
naszą gminą, ponieważ część dzieci uczęszcza do szkół miejskich, część dzieci
wyjechała z rodzicami za granicę. 205 uczniów realizuje obowiązek szkolny w szkołach
obwodowych oraz 11 uczniów spoza obwodów szkolnych w gimnazjum. Poza
obwodem jest 74 dzieci, którzy uczęszczają do miejskich gimnazjów. Dyrektor
przedstawił liczebność uczniów w oddziałach w poszczególnych placówkach
szkolnych i przedszkolnych. W sumie do placówek przedszkolnych i szkół na terenie
gminy uczęszczało 157 dzieci w wieku 3-5 lat, a zameldowanych jest 245 dzieci. W
porównaniu do poprzedniego roku szkolnego liczba dzieci objętych wychowaniem
przedszkolnym zmniejszyła się o 2, w szkołach podstawowych o 7 osób, w gimnazjach
zwiększyła się o 4 osoby. Baza szkół nie uległa większym zmianom. Było 47 sal
lekcyjnych, 17 pracowni, 2 sale gimnastyczne pełnowymiarowe oraz mała salka
gimnastyczna w Rutkach, 6 pomieszczeń bibliotecznych. Przybyły 2 sale przedszkolne,
ponieważ zgodnie z obowiązującym zapisem ustawy o systemie oświaty do 1 września
2017 roku należało przygotować miejsca przedszkolne, gdzie „zerówki” będą stanowiły
oddział przedszkolny. Rząd przygotował jednak zmiany w ustawie o systemie oświaty,
gdzie jest mowa, że „zerówki”, które funkcjonują przy szkołach podstawowych mogą
pozostać w dotychczasowej formie, do 2022 roku należy jednak dostosować
pomieszczenia do wymagań stawianych przez straż pożarną. Dyrektor stwierdził, że
baza szkolna jest w dobrym stanie. Wspólnym wysiłkiem Wójta, radnych i dzięki
wsparciu finansowym z funduszu sołeckiego baza szkolna jest remontowana i
polepszana. Dyrektor przedstawił potrzeby w zakresie remontu szkół: ocieplenie i
remont dwuspadowego dachu w SP w Kolnicy, remont budynku gospodarczego przy
szkole w Żarnowie, wymiana drewnianych podłóg w SP w Netcie, remont korytarza w
SP w Janówce, dostosowanie oświetlenia w pomieszczeniach szkolnych do
obowiązujących norm w Żarnowie, Netcie i Kolnicy, poprawa funkcjonowania
centralnego ogrzewania w Kolnicy i w Netcie. Szkoły realizowały różne projekty
unijne, w ramach których zakupiono wyposażenia dydaktyczne. 63% uczniów jest
dowożonych do szkół, tj. 522 osoby, z tego 12 dzieci do szkół specjalnych w mieście
Augustowie. Sanepid kontrolował szkoły 11 razy, Podlaskie Kuratorium Oświaty 4
razy. Efekty wizytacji kontrolnych są opisane na stronie internetowej. Wyniki kontroli
są zadowalające. Szkoły gminne wyróżniają się w realizacji zadań wychowawczych, są
prowadzone zajęcia profilaktyczne, odbywa się wiele uroczystości szkolnych. Dzięki
GOPS z dożywiania korzystało 126 osób, ze stypendiów socjalnych 127 osób. Dzieci
korzystały z programów zdrowotnych. W szkołach jest prowadzona działalność w
zakresie wolontariatu. Obecność na zajęciach była najniższa w gimnazjum w Janówce
– 91% a najwyższa w szkole w Netcie – 97%. Dyrektor przedstawił także wyniki
egzaminów zewnętrznych. W tym roku sprawdzian klas szóstych odbył się po raz
ostatni. W skali gminy osiągnięcia z j. polskiego i matematyki są wyższe od średnich
wyników w kraju, natomiast z j. angielskiego znacznie niższe. Tylko w SP w Netcie
wynik z j. angielskiego był wyższy od średniej krajowej. Szkoły dokonały rzeczowej
analizy osiąganych efektów i wskazały, jakie obszary pracy szkoły wymagają
doskonalenia. Wyniki egzaminów gimnazjalnych wskazują, że w roku 2015/16
uczniowie obu gimnazjów uzyskali dobre wyniki, na ogół zbliżone do średnich w
kraju. Należy zauważyć, że wyniki uczniów z języka angielskiego są znacznie lepsze
niż w latach poprzednich i lepsze od średnich wyników w kraju i województwie. W tym
roku szkolnym, podobnie jak w poprzednich, największe sukcesy sportowe odnosili
uczniowie w tenisie stołowym na szczeblu powiatu i województwa, piłce siatkowej oraz
lekkoatletyce. Gmina Augustów została sklasyfikowana na dobrym 17 miejscu w
województwie wśród gmin wiejskich we współzawodnictwie sportowym szkół. Szkoły
odnosiły również sukcesy w konkursach literackich, recytatorskich, plastycznych i
fotograficznych, konkursach przedmiotowych oraz konkursach z różnych dziedzin
wiedzy. Każda ze szkół jest organizatorem konkursu dla dzieci z terenu gminy.
Odnośnie zajęć pozalekcyjnych to łącznie we wszystkich szkołach zorganizowano 114
grupy zajęciowe, w których uczestniczyło 1595 uczniów, co oznacza, że statystyczny
uczeń korzystał średnio z 2 rodzajów zajęć. Średnio każda szkoła oferowała 13
rodzajów zajęć pozalekcyjnych.
Uwag i zapytań nie zgłoszono.
Wobec tego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie niniejszą informację.
W głosowaniu brało udział 13 radnych. Za przyjęciem sprawozdania głosowało
13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad. 5.
Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:
a) w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Augustów z
Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2017.
Tomasz Tomaszewski – Kierownik GOPS powiedział, że obowiązek uchwalenia
Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i
Podmiotami wynika z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Program nie ulega zmianie odnośnie form współpracy, które są kontynuowane co roku.
Kierownik zwrócił uwagę na zapis dotyczący form współpracy, która jest finansowa i
poza finansowa. Każdego roku w formie dotacji nakłady finansowe otrzymują dwie
organizacje pozarządowe: Uczniowski Klub Sportowy „Grab” oraz UKS Białobrzegi.
Formy poza finansowe dotyczą rożnych inicjatyw, w których uczestniczy GOPS, jest
organizowany wypoczynek dla dzieci „Wakacje inne niż wszystkie”. Na terenie gminy
powstały w ciągu 2-3 lat nowe stowarzyszenia m.in.: Rutki i Jeziorki, Koło Gospodyń
Wiejskich w Żarnowie, Aktywna Kobieta, Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno-
Społeczne. Program współpracy jest dokumentem, który pozwala rozwijać działalność
stowarzyszeń.
Uwag i zapytań nie zgłoszono.
Wobec tego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt Uchwały
w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Augustów z
Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok
2017.
W głosowaniu brało udział 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Podjęto Uchwałę nr XV/111/2016 w powyższej sprawie – stanowi załącznik nr 4 do
protokołu.
Tomasz Tomaszewski – Kierownik GOPS zwrócił się z prośbą o bieżące informowanie
GOPS o osobach potrzebujących wsparcia zwłaszcza w okresie zimowym, tj. osoby
bezdomne, samotne i starsze. GOPS zapewni pomoc takim osobom.
b) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017
rok;
Zbigniew Buksiński – Wójt Gminy poinformował, że stawki podatku od nieruchomości
na 2017 rok pozostaną bez zmian w stosunku do roku 2016. Stawki w dwóch
przypadkach są niższe o 2 grosze, ale z tego tytułu gmina nie otrzymuje żadnych
dochodów.
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Poddano pod głosowanie projekt uchwały w powyższej sprawie.
W głosowaniu brało udział 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Podjęto Uchwałę nr XV/112/2016 w powyższej sprawie – stanowi załącznik nr 5 do
protokołu.
c) w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok;
Zbigniew Buksiński – Wójt Gminy poinformował, że stawki podatku od środków
transportowych na 2017 rok pozostaną bez zmian w stosunku do roku 2016.
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Poddano pod głosowanie projekt uchwały w powyższej sprawie.
W głosowaniu brało udział 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Podjęto Uchwałę nr XV/113/2016 w powyższej sprawie – stanowi załącznik nr 6 do
protokołu.
d) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2016.
Zbigniew Buksiński – Wójt Gminy przedstawił zmiany budżetu gminy na rok 2016.
Zmiany planowanych dochodów:
Zwiększa się planowane dochody o 8.367zł z tytułu wypłaty odszkodowania z firmy
ubezpieczeniowej dla SP w Jabłońskich (dział 801 – Oświata i wychowanie,
rozdział 80101 – Szkoły podstawowe).
Zmiany planowanych wydatków:
Zwiększa się planowane wydatki o 8.367zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie,
- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na zakup wyposażenia
do SP w Jabłońskich.
Przeniesienia planowanych wydatków:
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i
nieruchomościami 4.000zł przeznacza na wydatki związane z zakupem
nieruchomości zabudowanej w Żarnowie.
W dziale 750 – Administracja publiczna , rozdziale 75023 – Urzędy gmin kwotę
5.500zł przeznacza na zakup serwera do urzędu.
W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe kwotę
17.103zł przeznacza na wykonanie ogrodzenia w SP w Netcie – 17.103zł.
W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 –
Pozostała działalność kwotę 5.000zł przenosi się na zakup namiotu i wyposażenia.
Wydatek realizowany będzie ze środków funduszu sołeckiego wsi Ponizie. Zmiana
przeznaczenia środków funduszu na rok 2016 została dokonana na zebraniu
wiejskim w dniu 3 października 2016r. Wójt poinformował, że budżet gminy po
dokonanych zmianach wynosi:
1) plan dochodów ogółem 25.599.674,64zł, z tego:
- dochody majątkowe - 64.532,42zł,
- dochody bieżące - 25.535.142,22zł
2) plan wydatków ogółem 25.563.754,64zł, z tego:
- wydatki majątkowe – 1.632.066,00 zł,
- wydatki bieżące - 23.931.688,64zł.
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Poddano pod głosowanie projekt uchwały w powyższej sprawie.
W głosowaniu brało udział 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Podjęto Uchwałę nr XV/114/2016 w powyższej sprawie – stanowi załącznik nr 7 do
protokołu.
Ad. 6.
Przyjęcie wniosku Wójta Gminy w sprawie przyjęcia ceny żyta ustalonej przez
Prezesa GUS do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017.
Zbigniew Buksiński – Wójt Gminy wnioskował o przyjęcie na 2017 rok ceny 1 q żyta
w wysokości 52,44 zł, tj. ceny ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za
okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 r. do
naliczania podatku rolnego. Wójt poinformował, że cena 1 q żyta ogłoszona w
Komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2016 r. w kwocie 52,44 zł jest niższa
o 1,31 zł w porównaniu do ceny ustalonej w roku ubiegłym. Rada Gminy przyjęła na
rok 2016 cenę żyta w wysokości 53,75 zł za 1 q. Przewidywana obniżka wymiaru z
tytułu podatku rolnego w 2017 roku wyniesie ok. 28.000 zł.
Po rozpatrzeniu wniosku i zapoznaniu się z jego uzasadnieniem Rada Gminy przyjęła
13 głosami, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było, cenę 1 q żyta w
wysokości 52,44 zł, tj. ceny ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS.
Wniosek stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad. 7.
Przyjęcie wniosku Wójta Gminy w sprawie przyjęcia ceny drewna ustalonej przez
Prezesa GUS do naliczenia podatku leśnego na rok 2017.
Zbigniew Buksiński – Wójt Gminy wnioskował o przyjęcie na 2017 rok ceny 1 m3
drewna w wysokości 191,01 zł za 1m3 ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny
sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez
nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. Wójt poinformował, że na rok 2016
cena 1 m3 drewna ogłoszona w komunikacie Prezesa GUS wyniosła 191,77 zł.
Przewidywana obniżka dochodów z tytułu podatku leśnego w 2017 roku wyniesie ok.
1.184 zł.
Po rozpatrzeniu wniosku i zapoznaniu się z jego uzasadnieniem Rada Gminy przyjęła
13 głosami, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było, cenę 1m3 drewna
w kwocie 191,01 zł, tj. w wysokości ustalonej przez Prezesa GUS.
Wniosek stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. 8.
Informacja dot. oświadczeń majątkowych złożonych Wojewodzie Podlaskiemu
i Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Augustowie.
Zbigniew Buksiński – Wójt Gminy poinformował, że nie było osób, które nie złożyły
oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie. Nie było nieprawidłowości w
analizowanych oświadczeniach majątkowych. Nie było podejmowanych w związku z
powyższym żadnych działań. Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy i
Przewodniczącego Rady Gminy przekazano Wojewodzie Podlaskiemu w ustawowym
terminie i nie stwierdzono żadnych uchybień.
Informacja Wójta Gminy dot. złożonych oświadczeń majątkowych stanowi załącznik
nr 10 do protokołu.
Zdzisław Chmielewski – Przewodniczący Rady poinformował, że w wyniku dokonania
analizy oświadczeń majątkowych złożonych do dnia 30 kwietnia 2016 r. stwierdzono,
co następuje:
1. Wszyscy radni złożyli Przewodniczącemu Rady Gminy oświadczenia majątkowe
wraz z kopią zeznania rocznego za rok 2015 w ustawowym terminie.
2. Oświadczenia majątkowe 14 radnych przekazano do Urzędu Skarbowego w
Augustowie w dniu 23.05.2016 r. Po wstępnej analizie oświadczeń majątkowych
stwierdzono u jednej osoby nieprawidłowości. Naczelnik Urzędu Skarbowego w
Augustowie, pismem z dnia 27.10.2016 r., poinformował o skorygowaniu w/w
nieprawidłowości.
3. Przewodniczący Rady Gminy Augustów oraz Wójt Gminy Augustów złożyli w
ustawowym terminie Wojewodzie Podlaskiemu, swoje oświadczenia majątkowe za rok
2015 łącznie z kopią rocznego zeznania podatkowego PIT. Wojewoda Podlaski,
pismem z dnia 31.08.2016 r., poinformował, że po przeprowadzonej analizie nie wnosi
się uwag do oświadczeń majątkowych w/w osób.
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy dot. złożonych oświadczeń majątkowych
stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 9.
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
Jerzy Dębski – sołtys wsi Rutki Stare zgłosił wniosek w sprawie przebudowy drogi
powiatowej przez wieś Rutki Nowe i Rutki Stare w kierunku miejscowości Janówka.
Sołtys zwrócił uwagę, że ciągle pojawiają się dziury i nierówności w tym miejscu
pomimo podejmowanych prób naprawiania nawierzchni, co zagraża bezpieczeństwu
użytkownikom tej drogi.
Dodatkowych wniosków nie zgłoszono.
Ad. 10.
Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych i sołtysów.
Zbigniew Buksiński – Wójt Gminy poinformował, że wystąpimy z wnioskiem do Pana
Starosty o naprawę tej drogi, lecz remont każdej drogi powiatowej wymaga także
wkładu własnego gminy. Wójt stwierdził, że w najgorszym stanie są drogi w
Jabłońskich i w Rutkach Starych, więc należałoby wyrównać nawierzchnię tych dróg
i położyć drugą warstwę.
Następnie Wójt Gminy powiedział, że jest możliwość złożenia wspólnego wniosku z
Gminą Sztabin, Miastem Augustów, które to samorządy szukają także partnera na
Białorusi m.in. na zakup samochodu strażackiego w ramach programu
transgranicznego. Szukamy partnera na Białorusi do wspólnego złożenia wniosku o
dofinansowanie w wysokości 90% na remont ośrodka zdrowia w Janówce oraz na
budowę boiska i pomieszczeń socjalnych w Biernatkach.
Ad. 11.
Oświadczenia radnych i sołtysów.
Nie zgłoszono.
Ad. 12.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
Do protokołu uwag nie zgłoszono zatem Przewodniczący zarządził głosowanie nad
przyjęciem protokołu.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Za przyjęciem protokołu nr XIV/2016 głosowało 12 radnych, 1 głos wstrzymujący się,
głosów przeciwnych nie było.
Ad. 13.
Zamknięcie obrad Rady Gminy.
Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Rady zamknął XV sesję Rady Gminy
Augustów.
Obrady zakończono ok. godz. 13:30.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski

Protokółowała:
Katarzyna Szczęsna

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Szczęsna

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2016-12-22

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2016-11-24