13-SESJA-PROTOKÓŁ

PROTOKÓŁ Nr XIII/2016
z obrad XIII Sesji Rady Gminy Augustów w dniu 30 czerwca 2016 roku.

Obrady Sesji rozpoczęto o godz. 1000 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Żarnowie.
Obrady XIII Sesji Rady Gminy Augustów prowadził Przewodniczący Rady Gminy Augustów – Zdzisław Chmielewski.
Ad. 1.
Otwarcie obrad.
Przewodniczący Rady powitał radnych Gminy, sołtysów, władze gminy, mecenasa, Panią inż. Wandę Grygo – główny projektant Studium.
Następnie Przewodniczący Rady stwierdził, że na 15 radnych zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 12 radnych, a więc podejmowane uchwały będą prawomocne.

Radni nieobecni:
1. Marek Sujata – radny przybył podczas omawiania punktu 5 a porządku obrad.
2. Kamil Czerobka
3. Michał Szczepański

W obradach Rady Gminy uczestniczyło ogółem 42 osoby.
Listy obecności stanowią załącznik Nr 1 do protokółu.

Ad. 2.
Przyjęcie porządku obrad.
Zdzisław Chmielewski – Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad XIII
sesji Rady Gminy a następnie zaproponował wprowadzenie punktu 4 d - Rozpatrzenie
projektów uchwał oraz podjęcie uchwał: zmieniająca uchwałę w sprawie poboru
podatków od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za
inkaso na terenie sołectw.
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowany porządek obrad.
Udział w głosowaniu wzięło 12 radnych.
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i
wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad XIII Sesji Rady Gminy Augustów został przyjęty jednogłośnie i jest
następujący:
1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości zaproszonych.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 2 czerwca
2016 r. do 30 czerwca 2016 roku.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:
a) rozpatrzenie Listy nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Augustów -
sposób rozpatrzenia;
b) rozpatrzenie Uchwały w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Augustów;
c) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2016.
d) zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków od osób fizycznych,
wyznaczenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso na terenie sołectw.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok oraz podjęcie
uchwały w sprawie absolutorium:
a) dyskusja dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania
finansowego oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu
z realizacji budżetu za 2015 rok;
c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu i
wniosek w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy,
d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji
Rewizyjnej w sprawie absolutorium;
e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok,
f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Augustów z
tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
6. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
7. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych i sołtysów.
8. Oświadczenia radnych i sołtysów.
9. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
10. Zamknięcie obrad Rady Gminy.
Ad. 3.
Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 2 czerwca
2016 r. do 30 czerwca 2016 roku.
Zbigniew Buksiński - Wójt Gminy przedstawił informację o podjętych Zarządzeniach
w w/w okresie oraz o realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 2
czerwca 2016 roku. Do przedłożonej informacji nie zgłoszono uwag i stanowi ona
załącznik nr 2 do protokołu.
Ad. 4.
Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:
a) rozpatrzenie Listy nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Augustów -
sposób rozpatrzenia;
Zdzisław Chmielewski – Przewodniczący Rady poinformował, że lista
nieuwzględnionych uwag do projektu Studium była rozpatrywana na ostatnim
posiedzeniu komisji Rady, a następnie odczytał stanowisko Rady Gminy w tej sprawie:
Nie uwzględnia się uwagi wniesionej przez właściciela nieruchomości oznaczonej nr
ew. 565/1, położonej w miejscowości Żarnowo Pierwsze. Uwaga dotyczy
przeznaczenie działki rolnej pod budownictwo mieszkalno - usługowe. W projekcie
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Augustów przedmiotowa działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem RP,
przez którą przebiega projektowany gazociąg – ustalenia obowiązującego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego. Działka pozostaje w
dotychczasowym sposobie użytkowania.
Uwag i zapytań nie zgłoszono.
Wobec tego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie Listę nieuwzględnionych
uwag wniesionych do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Augustów.
W głosowaniu brało udział 12 radnych. Za przyjęciem głosowało 12 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przyjęto Listę nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Augustów –
stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
b) rozpatrzenie Uchwały w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Augustów;
Pani Wanda Grygo poinformowała, że w 2000 roku uchwalono Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Augustów,
które to Studium obowiązuje do dnia dzisiejszego. Zostało uchwalone na podstawie
nieobowiązującej już ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. Od tego czasu
zmieniła się sytuacja ekonomiczna, gospodarcza, zmieniło się zapotrzebowanie na
tereny inwestycyjne ze strony mieszkańców. W 2014 roku Pan Wójt wystąpił z
inicjatywą a Rada Gminy przyjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia studium.
Projekt studium jest sporządzany w oparciu o ustawę o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym i jest to zbiór przepisów prawnych typu ustawa o
przyrodzie, ustawa o ochronie zabytków, cmentarzach, ustawa o straży granicznej z
czego wynikają uwarunkowania, zakazy, nakazy, ograniczenia. Udział społeczeństwa,
konsultacje społeczne odbywały się w etapach, tj. składania wniosków na podstawie
obwieszczenia, zawiadomienia do mieszkańców przez sołtysów. Była możliwość
zgłoszenia uwag, zgłoszono ponad 100 wniosków, następnie projekt był uwidoczniony
do publicznego wglądu, odbyła się dyskusja publiczna. Niewiele mieszkańców wzięło
w takiej dyskusji udział, lecz ustawowy obowiązek został wypełniony. Na tym etapie
zgłoszono 16 uwag, większość uwag została uwzględniona oprócz uwagi, która została
już przyjęta przez Radę Gminy. Ze względu na przepisy prawne nie można było jej
uwzględnić. Natomiast pozostałe zostały przyjęte. Była zgłoszona uwaga przez kilka
sołectw dotycząca strefy ochrony konserwatorskiej. Były to strefy krajobrazowe, na
takiej strefie zależało dla sołectwa Janówka. Po uwzględnieniu zgłoszonych uwag
przez sołectwa Pan Wójt przychylił się do przyjęcia tych uwag. Zaproponowano
wystąpienie do konserwatora zabytków o ponowne uzgodnienie. Zostało to
zatwierdzone i nowy projekt nie obejmuje już stref konserwatorskich. Miejscowości
Janówka, część wsi Mazurki, Topiłówka, Grabowo, Rutki czyli wszyscy mieszkańcy,
którzy zgłosili uwagę zostali uwzględnieni i strefy zostały wykreślone. Natomiast nie
dotyczy to stref konserwatorkach Kanału Augustowskiego, co wynika z innych
przepisów. Studium jest dokumentem planistycznym, drugim dokumentem jest
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Studium nie jest aktem prawa
miejscowego. W oparciu o Studium nie są wydawane żadne decyzje
administracyjne. Natomiast miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego muszą
być zgodne ze studium i na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego
Starosta wydaje pozwolenie na budowę. Jeżeli nie ma miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego to ustawa zezwala na wydanie decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, są to dwa rodzaje decyzji. Wydaje się decyzje
dla inwestycji celu publicznego w myśl ustawy o gospodarce nieruchomościami, które
służą celom publicznym. Pani Wanda Grygo stwierdziła, że nie został naruszony ład
przestrzenny. Gmina Augustów jest dość bogata pod względem przyrodniczym,
występuje Natura 2000, występują obszary chronionego krajobrazu, zabytki
archeologiczne, pomniki przyrody, które zostały uwzględnione w dokumencie
studium. W Studium na stronie 42 jest mowa na temat terenów o zakazie budowy,
wynika to z przepisów. Są zawarte ograniczenia i określone odległości od gazociągów,
dróg, torów kolejowych, w lasach jest zakaz zabudowy co wynika z ustawy o lasach.
W Studium uwzględniono zadania wynikające z planów wyższego rzędu typu Plan
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego, który został
sporządzony po uchwaleniu poprzedniego Studium w 2000 roku. Zawiera tereny pod
inwestycje publiczne, gazociąg, linie wysokiego napięcia. Budowa obwodnicy
Augustowa została wykonana w oparciu o specjalną ustawę, niezgodnie z wcześniej
opracowanym prawem i na podobnej zasadzie odbyłaby się budowa np. gazociągu. Są
prowadzone prace terenowe przez służy gazownictwa, gdzie przebieg ma być zupełnie
inny. Przebiegu gazociągu nie można usunąć dopóki Plan Województwa nie zostanie
zmieniony. Pan Wanda Grygo poinformowała, że w materiałach Studium
zaktualizowano przepisy o teksty jednolite, np. ustawa o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym – aktualny Dz. U. z 2016 r., poz. 778.
Uwag i zapytań nie zgłoszono.
Wobec tego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt Uchwały w sprawie
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Augustów.
W głosowaniu brało udział 12 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Podjęto Uchwałę nr XIII/100/2016 w powyższej sprawie – stanowi załącznik nr 4 do
protokołu.
c) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2016.
Małgorzata Zalewska – Skarbnik Gminy omówiła proponowane zmiany do budżetu.
Zmiany planowanych dochodów:
Zwiększa się planowane dochody o 61.065,00zł z tytułu:
- zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego wraz z odsetkami w latach
poprzednich w łącznej kwocie 330,00zł (dział 852, rozdział 85212);
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 46.735 zł (z tego: dochody bieżące
17.208zł i dochody majątkowe 29.527zł) na projekt „Wdrażanie elektronicznych
usług dla ludności województwa podlaskiego”.
Projekt był realizowany w latach 2014 i 2015 (dział 720, rozdział 72095),
- rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 14.000zł (dział 758,
rozdział 75801).
Zmiany planowanych wydatków:
W dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne,
zwiększa się planowane wydatki o kwotę 44.735,00 zł z przeznaczeniem na:
- Przebudowę drogi we wsi Turówka o 15.000 zł do kwoty 63.000zł,
- Przebudowę drogi we wsi Bór o 29.735zł,
Ponadto zmniejsza się środki zaplanowane na przebudowę drogi Czarnucha – Góry o
kwotę 16.265zł (pozostaje 111.735zł) i przeznacza na przebudowę drogi we wsi Bór.
Po zmianach środki ujęte na przebudowę drogi we wsi Bór wynoszą 53.000zł.
W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się planowane wydatki o 2.000zł
na utwardzenie placu przy oczyszczalni w Rutkach.
W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe kwotę
14.000zł (po 2.000zł dla każdej ze szkół) przeznacza na zakup produktów do
wyposażenia szkół podstawowych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy
psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych.
W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe zwiększa
się planowane wydatki o 330zł na dodatki mieszkaniowe.
Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany deficytu budżetowego.
Uwag i zapytań nie zgłoszono.
Wobec tego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2016.
W głosowaniu brało udział 12 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Podjęto Uchwałę nr XIII/101/2016 w powyższej sprawie – stanowi załącznik nr 5 do
protokołu.
d) zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków od osób fizycznych,
wyznaczenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso na terenie sołectw.
Zdzisław Chmielewski – Przewodniczący Rady powiedział, że w związku z wyborem
nowego sołtysa wsi Biernatki zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian w załączniku do
uchwały Nr V/26/2015 Rady Gminy Augustów z dnia 27 lutego 2015 roku, określający
wysokość stałego dodatku dla poszczególnych sołtysów wsi Gminy Augustów w
zakresie poboru podatków od osób fizycznych.
Uwag i zapytań nie zgłoszono.
Wobec tego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatków od osób fizycznych, wyznaczenia
inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso na terenie sołectw.
W głosowaniu brało udział 12 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Podjęto Uchwałę nr XIII/102/2016 w powyższej sprawie – stanowi załącznik nr 6 do
protokołu.
Ad. 5.
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok oraz
podjęcie uchwały w sprawie absolutorium:
a) dyskusja dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania
finansowego oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;
Zbigniew Buksiński – Wójt Gminy powiedział, że na planowaną kwotę dochodów
22.676.073,69zł w trakcie roku uzyskano 22.813.600,12,zł, tj. 100,61% planu.
Wydatki na planowaną kwotę 22.755.024,23zł wykonano w wysokości
21.697.820,74zł co stanowi 95,35%. Uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia
2014 r. budżet na 2015 rok określał: dochody w kwocie 20.872.308 zł, wydatki w
kwocie 18.724.141 zł, przychody w kwocie 53.000 zł i rozchody w wysokości
2.201.167 zł. W wyniku wprowadzonych zmian na koniec roku 2015 plan dochodów
wyniósł 22.676.073,69zł, a wydatków 22.755.024,23 zł. Plan przychodów wyniósł
2.280.117,54zł, a rozchody zaplanowano w wysokości 2.201.167zł.
Rezerwa ogólna nie została rozdysponowana w całości. Na koniec roku pozostały
środki w kwocie 9.689 zł oraz rezerwa celowa na działania antykryzysowe w
uchwalonej wysokości 39.612zł.
Planowany deficyt budżetu w wysokości 78.950,54zł planowano pokryć wolnymi
środkami.
Na koniec 2015 roku uzyskano nadwyżkę w wysokości 1.115.779,38zł.
W trakcie roku na planowaną kwotę 2.280.117,54zł przychodów uzyskano
3.742.800,99zł, w tym:
-z wolnych środków w kwocie 3.563.311,16zł,
-ze spłaty pożyczek udzielonych samorządowym instytucjom kultury oraz
ochotniczym strażom pożarnym – 179.489,83zł.
W 2015 roku dokonano spłaty pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich
w kwocie 848.167zł oraz 1.300.000zł tytułem kredytu na wyprzedzające finansowanie
zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
Udzielono również pożyczki dla OSP Kolnica w wysokości 52.780,17zł.
W 2015 roku Wójt po zasięgnięciu opinii Komisji Budżetu umorzył 9.983,76zł
pożyczki udzielonej dla OSP Topiłówka i 11.553.79zł dla OSP Kolnica. Pożyczki
zostały udzielone na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej.
Podczas omawiania niniejszego punktu posiedzenia na obrady sesji Rady Gminy
przybył radny Marek Sujata.
Wójt Gminy zaprezentował budżet w roku 2015 z porównaniem z rokiem 2014 i
obecnym 2016 rokiem. Wójt przedstawił dochody własne, majątkowe, ze środków
Unii Europejskiej oraz ogólną subwencję. Największa struktura dochodów to
subwencja ogólna. W roku 2016 środki z Unii Europejskiej nie zostały pozyskane,
chociaż wnioski zostały złożone. Największy dochód gmina posiada z podatku od
nieruchomości, co zależy od wysokości uchwalonych stawek. W roku 2016 stawka
podatku rolnego jest niższa i podatek jest mniejszy. W roku 2016 znacznie wzrósł
podatek leśny, cena drewna jest wyższa. Struktura subwencji jest dzielona na
oświatową, wyrównawczą i subwencję równoważącą. W roku 2015 subwencja
oświatowa wyniosła 6.208.981 zł, natomiast w strukturze wydatków będzie pokazana
kwota i będzie można porównać jak dużo środków gmina dokłada do oświaty.
Subwencja wyrównawcza rekompensuje niskie dochody gminy. Co roku subwencja
oświatowa jest wyższa, lecz jeśli płace nauczycieli będą wzrastać to wydatki na
oświatę będą jeszcze większe. Co raz więcej środków gmina otrzymuje na pomoc
społeczną. Odnośnie wydatków to największe wydatki gmina ponosi na oświatę,
pomoc społeczną, administrację, gospodarkę komunalną. W roku 2013 wiele środków
wydawano na rolnictwo w związku z prowadzonymi inwestycjami dotyczącymi
kanalizacji i wodociągowania. W roku 2015 r. na oświatę wydano 9.519.000 zł, z
własnych środków wydano ok. 3,2 mln. zł. Najwięcej środków przeznacza się na
szkoły podstawowe, będą większe wydatki na przedszkola, ponieważ w każdej szkole
będzie przedszkole, do którego będą uczęszczać dzieci w wieku 3-6 lat. Ponadto ok. 2
mln. zł wydajemy na utrzymanie 2 gimnazjum. Na dowożenie wydano w 2015 roku
kwotę 467.012 zł, utrzymanie zespołu jest na jednakowym poziomie od kilku lat. W
strukturze wydatków oświatowych najwięcej środków gmina wydaje na płace i
pochodne, na utrzymanie budynków szkół nie wydajemy dużo w stosunku do
wydatków na płace. W roku 2015 opracowano dokumentację na modernizację ujęcia
wody w Netcie i w Rutkach, ponieważ planujemy złożyć wniosek do PROW na
dofinansowanie modernizacji ujęć wody. Przebudowano drogę w Mazurkach wraz z
drogą powiatową, przebudowano drogę gminną w Promiskach – 1100 metrów,
przebudowano drogę w m. Mikołajówek, przebudowano drogę w Netcie.
Zainwestowano w wykonanie podbudowy dróg. Wójt zwrócił uwagę, że obecnie nie
można wybudować drogi bez posiadania dokumentacji, co stanowi dodatkowy koszt –
ok. 24 tys. zł. Wyregulowano pas drogowy w m. Świderek – 27 tys. zł, budowa
przystanku w Jeziorkach 7.000 zł. Na terenie gminy przebiega szlak rowerowy Green
Velo. Na to zadanie wydatkowano kwotę 43 tys. zł. Wdrażanie elektronicznych usług
dla ludności – zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski, w dziale
bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa: wykonano inwentaryzację budynku
remizy OSP Pruska Wielka, monitoring w OSP Netta, agregat prądotwórczy w OSP
Pruska Wielka, sprzęt dla ochrony zdrowia i życia. W ramach projektu Rozwój Sportu
i Rekreacji zakupiono atlas sportowy i sprzęt monitorujący. Wójt stwierdził, że w
dziale oświata i wychowanie z inwestycji to rozbudowano magazynek szkolny w
Białobrzegach, wykonano monitoring w szkole podstawowej w Janówce, w Netcie, w
Rutkach, opracowano dokumentację na termomodernizację szkół w Netcie i w
Kolnicy. W dziale ochrona środowiska inwestycja powinna być zakończona w roku
2014, lecz wykonawca rozliczył się dopiero w miesiącu styczniu, więc cała inwestycja
w kwocie 1.552.000 zł figuruje w roku 2015. W Rzepiskach dokonano rozbudowy sieci
napowietrznej oświetlenia ulicznego w kwocie ok. 31 tys. zł.
Uwag nie zgłoszono.
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu
z realizacji budżetu za 2015 rok;
Zdzisław Chmielewski - Przewodniczący Rady zapoznał obecnych z treścią uchwały
Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia
opinii odnośnie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok i
sprawozdanie to zostało zaopiniowane pozytywnie.
Uchwała Nr RIO.V-00321-15/16 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez
Wójta Gminy Augustów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok stanowi
załącznik nr 7 do protokółu.
c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu i
wniosek w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy,
Radna Jolanta Jagłowska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała pozytywną
opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za
2015 rok.
Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za
2015 rok stanowi załącznik Nr 8 do protokółu.
Następnie Radna Jolanta Jagłowska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała
wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
stanowi załącznik nr 9 do protokółu.
d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji
Rewizyjnej w sprawie absolutorium;
Zdzisław Chmielewski - Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Regionalnej Izby
Obrachunkowej z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii odnośnie
przedłożonego przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Augustów wniosku o
udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2015 rok. Stwierdzono, że wniosek
Komisji Rewizyjnej spełnia wymogi określone w ustawie o samorządzie gminnym.
Uchwała Nr RIO.V.00322-24/16 w sprawie wyrażenia opinii odnośnie przedłożonego
przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Augustów wniosku o udzielenie Wójtowi
Gminy absolutorium za 2015 rok stanowi załącznik nr 10 do protokółu.
e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok,
W związku z brakiem uwag do sprawozdania finansowego Przewodniczący Rady
poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.
W głosowaniu brało udział 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Podjęto Uchwałę nr XIII/103/2016 w powyższej sprawie – stanowi załącznik nr 11 do
protokołu.
f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Augustów z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Augustów z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
W głosowaniu brało udział 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Podjęto Uchwałę nr XIII/104/2016 w powyższej sprawie, co jest zgodne z art. 28a ust.
2 ustawy o samorządzie gminnym – stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Zbigniew Buksiński - Wójt Gminy podziękował Radzie za zaufanie czego dowodem
jest udzielenie absolutorium oraz złożył podziękowania obecnym za współpracę.
Ad. 6.
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
Zbigniew Buksiński - Wójt Gminy poinformował o sprawach bieżących.
W budżecie zaplanowano kwotę 997 tys. zł. na wyremontowanie dróg. Z
przeprowadzonego przetargu pozostały oszczędności w ramach których dołożono
dodatkowe drogi do wyremontowania. Odbył się drugi przetarg, cena jest mniej
korzystna od poprzedniego przetargu, gdzie koszt 1 m asfaltu o gr. 5 cm wynosił 22,50
zł. Po drugim przetargu cena wzrosła do kwoty 26,50 zł, wygrała firma z Olecka. Będą
wykonane drogi: w Netcie 1050 metrów wykona firma Strabag a 1100 metrów firma z
Olecka, więc będzie porównanie, w Świderku będzie wykonane 1200 metrów. W
Żarnowie drogę od kościoła wykona firma Strabag. W Rutkach będą wykonane dwie
drogi po 1300 metrów, został zwiększony zakres robót z 900 metrów na 1300 metrów.
Dodatkowo środki będą przeznaczone na remont drogi w Netcie, w m. Czarnucha –
1200 metrów, lecz nawierzchnia będzie bardzo wąska. Ponadto w m. Bór będzie
wykonany asfalt o długości 500 metrów i szer. 3,5m. oraz w m. Turówka o długości
500 metrów i szer. 3,8 m. Na poprzedniej sesji był obecny Pan Andrzej Sobolewski –
Przewodniczący Rady Powiatu z prośbą o uwzględnienie odcinka drogi do
wyasfaltowania. Były przeznaczone środki w kwocie 30 tys. zł i rolnicy poszerzyli tą
drogę. Należy jeszcze uzupełnić tą drogę żwirem w związku z jej poszerzeniem, więc
być może asfalt zostanie położony w następnym roku.
Ponadto Wójt zaprezentował położenie działki gminnej, na które planuje się budowę
budynku urzędu gminy. Zostanie opracowana koncepcja zagospodarowania budynku.
W tym miejscu można wybudować tylko dwie kondygnacje budynku oraz piwnicę.
Wójt stwierdził, że są zabezpieczone środki na ten cel, budowa budynku nie powinna
wpływać na dalsze planowane inwestycje, planujemy ubiegać się o dofinansowanie na
budowę z Narodowego Programu Ochrony Środowiska w ramach programu „Lemur”
na budowę budynków użyteczności publicznej. Można otrzymać pożyczkę na
dogodnym oprocentowaniu 2%. Jeśli zostaną osiągnięte efekty ekologiczne przy
budowie budynku to pożyczka ta może być umorzona od 20, 40 do 60%. Zgodnie z
przepisami prawa od 2021 roku każdy obiekt użyteczności publicznej będzie musiał
spełniać określone normy. Obecna siedziba urzędu jest własnością gminy i środki ze
sprzedaży byłyby przeznaczone na budowę. Koszt całej inwestycji zostanie jeszcze
oszacowany.
Gminny Ośrodek Kultury przedstawił prezentację z okazji 25-lecia działalności
ośrodka kultury a następnie Pani Dyrektor wręczyła statuetkę Przewodniczącemu Rady
oraz podziękowania radnym, władzom samorządowym za współpracę z ośrodkiem
kultury i wspieranie instytucji kultury na terenie gminy.
Nie zgłoszono interpelacji i wniosków.
Ad. 7.
Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych i sołtysów.
Nie zgłoszono interpelacji i wniosków.
Ad. 8.
Oświadczenia radnych i sołtysów.
Nie zgłoszono.
Ad. 9.
Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
Do protokołu uwag nie zgłoszono zatem Przewodniczący zarządził głosowanie nad
przyjęciem protokołu.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Za przyjęciem protokołu nr XII/2016 głosowało 11 radnych, 2 głosy wstrzymujące się,
głosów przeciwnych nie było.
Ad. 10.
Zamknięcie obrad Rady Gminy.
Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Rady zamknął XIII sesję Rady Gminy
Augustów.
Obrady zakończono ok. godz. 12:15.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski

Protokółowała:
Katarzyna Szczęsna

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Szczęsna

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2016-10-11

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2016-07-19