12-SESJA-PROTOKÓŁ


PROTOKÓŁ Nr XII/2016
z obrad XII Sesji Rady Gminy Augustów w dniu 2 czerwca 2016 roku.


Obrady Sesji rozpoczęto o godz. 1000 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Żarnowie.
Obrady XII Sesji Rady Gminy Augustów prowadził Przewodniczący Rady Gminy Augustów – Zdzisław Chmielewski.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości zaproszonych.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 11 marca 2016 r. do 2 czerwca 2016 roku.
4. Przyjęcie sprawozdań:
a) z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2015 rok;
b) z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Augustów za 2015 rok;
c) z realizacji Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015.
d) z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2015.
e) z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy za 2015 r.
f) przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za 2015 rok
g) z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2015.
h) z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Żarnowie za rok 2015.
i) z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Augustów za rok 2015.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

a) w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla odbiorców wody z ujęć stanowiących własność gminy Augustów,
b) w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa wsi Biernatki,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
d) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
e) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
f) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,
g) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
h) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Augustów,
i) w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania „The new approach to the cross-border emergency management” w ramach projektu transgranicznego w programie „Program Europejska Współpraca Terytorialna Interreg V-A LITWA-POLSKA 2014-2020” i zabezpieczenia w budżecie na lata 2017-2018 środków finansowych na realizację tego zadania.
j) zmieniająca uchwałę Nr X/66/2015 Rady Gminy Augustów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania Strategii Rozwoju Gminy Augustów na lata 1999-2015 r.
k) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu,
l) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2016,
ł) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2019.
6. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
7. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych i sołtysów.
8. Oświadczenia radnych i sołtysów.
9. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
10. Zamknięcie obrad Rady Gminy.
Ad. 1.
Otwarcie obrad.
Przewodniczący Rady powitał radnych Gminy, sołtysów, władze gminy, mecenasa, zaproszonych gości.
Następnie Przewodniczący Rady stwierdził, że na 15 radnych zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 9 radnych, a więc podejmowane uchwały będą prawomocne. Po kilku minutach na obrady sesji przybyło 2 radnych.
Radni nieobecni:
1. Czerobka Kamil
2. Harasim Wiesław
3. Roszkowski Arkadiusz
4. Szczepański Michał
W obradach Rady Gminy uczestniczyło ogółem 40 osób.
Listy obecności stanowią załącznik Nr 1 do protokółu.
Ad. 2.
Przyjęcie porządku obrad.
Zdzisław Chmielewski – Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany porządek obrad XII sesji Rady Gminy.
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowany porządek obrad.
Udział w głosowaniu wzięło 11 radnych.
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad XII Sesji Rady Gminy Augustów został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 3.
Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 11 marca 2016 r. do 2 czerwca 2016 roku.
Zbigniew Buksiński - Wójt Gminy przedstawił informację o podjętych Zarządzeniach w w/w okresie oraz o realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 11 marca 2016 r. Do przedłożonej informacji nie zgłoszono uwag i stanowi ona załącznik nr 2 do protokołu.
Ad. 4.
Przyjęcie sprawozdań:
a) z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2015 rok;
Maria Dykowska – Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poinformowała, że w 2015 r. Komisja odbyła 7 posiedzeń .
W związku z nadużywaniem alkoholu do Komisji zgłoszono 26 osób, w tym 2 kobiety. Prokuratura Rejonowa zgłosiła - 14 osób; członkowie rodziny - 6 osób; pracownicy socjalni zgłosili 5 osób, asystent rodziny 1 osobę.
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pracuje z 39 osobami, w tym 13 zarejestrowanych w roku 2014 . Większość osób zgłoszonych przez Prokuraturę to zatrzymani za jazdę pod wpływem alkoholu, kilku z nich to recydywiści. W 2015 roku zamknięto 43 postępowania ze względu na:
• brak przesłanek do przymusowego leczenia /osoby samotne/ - 12 osób;
• na wniosek rodzin, które uważają, że zgłoszeni przez Prokuraturę członkowie ich rodzin /przeważnie są to rowerzyści jadący pod wpływem alkoholu/ nie mają problemu alkoholowego – 10 osób
• ze względu na zgon – 2 osoby
• orzeczono leczenie stacjonarne w przypadku 4 osób
• nie kwalifikują się do leczenia ze względu na stan zdrowia – 3 osoby
• przebywają w Zakładzie Karnym – 4 osoby;
• zmiana miejsca zamieszkania /wyjazd / - 8 osób.
Po rozmowach motywacyjnych z członkami Komisji na terapię w Poradni Uzależnień zgłosiło się 12 osób, w tym 2 kobiety. W GOPS nadal pracuje grupa samopomocowa „DAR”, w której bierze udział 5 osób z terenu naszej gminy.
Komisja wydała 5 pozytywnych postanowień na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, w związku z upływem okresu, na który otrzymali zezwolenie. Nie zwiększono liczby sklepów, które posiadają zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Zorganizowano szkolenie dla przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą i podawaniem alkoholu.
Aktualnie na jeden punkt sprzedaży alkoholu przypada około 200 mieszkańców.
Przedstawiciele Komisji ściśle współpracują z Lokalnym Zespołem Interdyscyplinarnym biorąc udział w 5 posiedzeniach Zespołu oraz w Grupach Roboczych powołanych dla 18 rodzin.
Do Sądu Rejonowego Wydział Spraw Rodzinnych i Nieletnich Komisja skierowała 1 wniosek o wgląd w sytuację dziecka w rodzinie. W rodzinie tej ustanowiono rodzinę zastępczą, a dodatkowo wspierana jest przez asystenta rodziny.
Prowadzona jest ścisła współpraca ze szkołami w sprawach rozpoznania sytuacji dziecka w rodzinie. Aby osiągnąć te cele należało kontynuować współpracę z NZOZ - „PZP – Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia”, która prowadzi
kompleksową terapię i psychoterapię osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, środków psychoaktywnych oraz udziela pomocy terapeutycznej osobom współuzależnionym/członkom rodziny. Maria Dytkowska stwierdziła, że działania profilaktyczne są prowadzone w celu przeciwdziałaniu alkoholizmowi jak i narkomanii. W tym zakresie współpracujemy przede wszystkim ze szkołami, szkolimy nauczycieli. W sprawozdaniach są wymienione tematy szkoleń nauczycieli, realizowane programy.
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2015 rok.
W głosowaniu brało udział 11 radnych. Za przyjęciem sprawozdania głosowało 11 radnych obecnych na sali obrad, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Sprawozdanie w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

b) z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Augustów za 2015 rok;
Przewodniczący Rady stwierdził, że Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych omówił ten temat w ppkt. 4a.
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Augustów za 2015 rok.
W głosowaniu brało udział 11 radnych. Za przyjęciem sprawozdania głosowało 11 radnych obecnych na sali obrad, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Sprawozdanie w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

c) z realizacji Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015.
Tomasz Tomaszewski – Kierownik GOPS powiedział, że szczegółowo omówiono sprawozdanie na posiedzeniu komisji. Kierownik wspomniał, że łącznie w 2015 roku udzielono dotacji na kwotę 35.000 zł. W ramach programu dofinansowanie otrzymały dwie organizacje pozarządowe w ramach wparcia realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu: Uczniowski Klub Sportowy „Grab” oraz Uczniowski Klub Sportowy „BIAŁOBRZEGI”.
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015.
W głosowaniu brało udział 11 radnych. Za przyjęciem sprawozdania głosowało 11 radnych obecnych na sali obrad, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Sprawozdanie w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

d) z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2015.
Tomasz Tomaszewski – Kierownik GOPS powiedział, że w 2015 roku Gmina Augustów ponosiła odpłatność za pobyt 6 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych: - 5 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej (odpowiednio: 3 dzieci 50% odpłatności, 2 dzieci 10% odpłatności) ,
- 1 dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo wychowawczej ( 50 % odpłatności)
W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:
- 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Kierownik powiedział, że GOPS zatrudnił w ramach umowy-zlecenia 2 asystentów rodziny, którzy prowadzili pracę z 21 rodzinami w miejscu zamieszkania.
Przewodniczący Rady zapytał czy w tym roku jest zatrudniony asystent rodziny.
Tomasz Tomaszewski – Kierownik GOPS powiedział, że zatrudnienie asystenta jest zadaniem obligatoryjnym gminy. Złożono wniosek do Ministerstwa o dotacje na rok 2016 z założeniem że zostanie zatrudniony jeszcze jeden asystent.
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2015.
W głosowaniu brało udział 11 radnych. Za przyjęciem sprawozdania głosowało 11 radnych obecnych na sali obrad, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Sprawozdanie w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

e) z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy za 2015 r.
Tomasz Tomaszewski – Kierownik GOPS powiedział, że w 2015 roku ogółem założono 19 Niebieskich Kart
- przez ośrodek pomocy społecznej 10
- przez KPP 6
- przez gminną komisję rpa 3.
Kierownik stwierdził, że zdecydowana większość to osoby, które mają problem z nadużywaniem alkoholu. W ramach współpracy z Gminną Komisją do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uczestniczymy w realizacji programów profilaktycznych. Programy są kierowane do dzieci w szkołach, w ramach konkursów, w ramach gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie.
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy za 2015 r.
W głosowaniu brało udział 11 radnych. Za przyjęciem sprawozdania głosowało 11 radnych obecnych na sali obrad, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Sprawozdanie w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

f) przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za 2015 rok.
Tomasz Tomaszewski – Kierownik GOPS powiedział, że jest to obszerny dokument, są tu zawarte dane demograficzne, społeczne o osobach korzystających z pomocy społecznej w poszczególnych latach. Są pokazane zmiany od roku 2011. Jest to elektroniczny dokument przekazywany przez gminy do Województwa i Ministerstwa. Dokument ten dotyczy wszystkich gmin w Polsce, więc niektórych danych nasza gmina nie posiada. Zadaniem gminy wynikającym z art. 16 a ustawy o pomocy społecznej jest coroczne sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej, która powinna być przyjęta do wiadomości przez radę gminy.
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ocenę zasobów pomocy społecznej za 2015 rok.
W głosowaniu brało udział 11 radnych. Za przyjęciem sprawozdania głosowało 11 radnych obecnych na sali obrad, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Sprawozdanie w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

g) z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2015.
Tomasz Tomaszewski – Kierownik GOPS powiedział, że z pomocy społecznej w 2015 roku korzystało ok. 9% wszystkich mieszkańców gminy. Przyczyną korzystania z pomocy społecznej jest potrzeba ochrony macierzyństwa-w systemie świadczeń rodzinnych pojawiły się nowe formy wsparcia. Ponadto korzystnie z pomocy społecznej wynika z nadużywania alkoholu, nieudolność w zaspakajaniu potrzeb opiekuńczych, z bezrobocia. Kierownik odnośnie finansowania zwrócił uwagę, że większość środków własnych gmina przekazuje na osoby umieszczone w domach pomocy społecznej. Na koniec roku 2015 wydano kwotę 175.892 zł, która wzrosła wyraźnie w stosunku do poprzednich lat. W sprawozdaniu znajdują się wszystkie obszary działalności ośrodka pomocy społecznej.
Przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej jest ustawowym obowiązkiem kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wynikającym z art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej. Potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie, oprócz zabezpieczenia w zakresie realizacji świadczeń, wymagają również zabezpieczenia środków na płace dla pracowników ośrodka i bieżące utrzymanie, zarówno w ramach zadań zleconych jak i własnych w tym: również niezbędne okresowe naprawy, konserwacje i modernizację posiadanego już sprzętu komputerowego, zakup materiałów, administrację i rozwój systemu informatycznego.
Podstawą do określenia potrzeb w zakresie pomocy społecznej jest diagnoza problemów społecznych, prowadzona na bieżąco przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie, który gromadzi dane dotyczące sytuacji rodzinnej, zawodowej, zdrowotnej mieszkańców gminy korzystających z pomocy, dane przekazywane przez inne podmioty działające w systemie pomocy społecznej, a także analizy zasobów gminy w sferze socjalnej (kadrowych i instytucjonalnych).
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2015.
W głosowaniu brało udział 11 radnych. Za przyjęciem sprawozdania głosowało 11 radnych obecnych na sali obrad, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Sprawozdanie w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

h) z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Żarnowie za rok 2015.
Elżbieta Sierzputowska – Dyrektor GBP i GOK powiedziała, że w roku 2015 nie nastąpiły żadne zmiany w sieci instytucji i placówek kultury na terenie Gminy Augustów. Przez cały rok działały:
1. Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie i Gminne Centrum Informacji
2. Świetlica Wiejska w Borze
3. Świetlica Wiejska w Netcie Folwark

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Świetlic Wiejskich w Borze i Netcie Folwark jest spójna i realizowana zgodnie ze statutowymi celami. Polega również na współpracy z innymi placówkami kultury oraz ze szkołami i instytucjami partnerstwa lokalnego. GOK i świetlice wiejskie w celu pełnego i właściwego realizowania i zaspakajania potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa, w 2015 roku prowadziły następujące zajęcia: Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie realizuje działania i skupia:
1) obsługę użytkowników Gminnego Centrum Informacji
2) koło plastyczne
3) koło komputerowe
4) koło muzyczne
5) zajęcia taneczne
6) zajęcia muzyczno- wokalne
7) gry i zabawy z dziećmi
8) koło sportowo – rekreacyjne:
- tenis stołowy i ziemny
- siatkówka
- aerobik
9) Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Aktywna Kobieta
10) twórcy Gminy Augustów

W 2015 r. Gminny Ośrodek Kultury w Augustowie z/s w Żarnowie zrealizował różne formy zespołowego uczestnictwa w kulturze, takie jak: Imprezy kulturalno – integracyjne, imprezy plenerowe, Konkursy, Przeglądy dla Szkół Gminy Augustów, turnieje rekreacyjno-sportowe, imprezy i zajęcia dla dzieci i młodzieży, konkursy i wystawy kultywujące tradycję i tożsamość kulturową, Spotkania: autorskie z Bożeną Klimaszewską oraz z p. Jarosławem Szlaszyńskim autorem monografii Gminy Augustów „W blasku i cieniu Augustowa”. Przeprowadzono warsztaty, twórczynie uczestniczyły w pokazie twórczości regionalnej z wykonywania palm, pisanek, kwiatów z bibuły na terenie gminy i poza gminą Augustów (MBP Augustów, Uniwersytet III wieku –dom Nauczyciela GBP Sztabin, pokaz i wykonanie wieńca dożynkowego w Kalinowie). W ciągu roku twórcy ludowi, Stowarzyszenia i zespół działający przy GOK-u, pod opieką instruktora GOK, brali udział w festiwalach, festynach, jarmarkach, spotkaniach, które promują Gminę Augustów. W 2015 r, dnia 19.04.2015 r, zorganizowano dla mieszkańców Gminy Augustów wyjazd do Opery i Filharmonii Podlaskiej na musical „Skrzypek na dachu” / uczestniczyło 60 osób.
W ramach współpracy instruktorzy GOK uczestniczyli w nagłośnieniu i prowadzeniu imprez w Szkole Podstawowej w Żarnowie (Andrzejki, Choinka, zakończenie roku szkolnego), impreza plenerowa w Borze, odbiór Świetlicy w Borze po remoncie. W GOK działa Gminne Centrum Informacji, prowadzone przy współpracy z Biblioteką Publiczną Gminy Augustów. Z GCI korzystają studenci, dzieci i młodzież poszukująca różnorodnych informacji niezbędnych do nauki oraz bezrobotni i rolnicy.
Zespół mniejszości religijnej Staroobrzędowców „Riabina”, działający pod opieką GOK w Żarnowie, uczestniczył w następujących imprezach i spotkaniach:
• koncert podczas Dnia Animatora Kultury w Żarnowie
• koncert podczas VIII Festynu Gminnego w Żarnowie
• Koncert – XVIII Międzynarodowy Jarmark Folkloru 2015
• Koncert – XXII Spotkania Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Puńsku.
Świetlica Wiejska w Netcie Folwark organizowała
1) koło sportowe – tenis stołowy
2) koło plastyczne
3) koło komputerowe

W Świetlicy zrealizowano: wystawy: „Rocznica wywózki na Sybir”, wystawa obrazów B. Klimaszewskiej, imprezy integracyjne, turnieje i konkursy. Świetlica Wiejska wynajmowała pomieszczenia dla społeczności lokalnej na imprezy takie jak: Andrzejki, Sylwester i inne uroczystości rodzinne. Świetlica Wiejska organizowała zajęcia dla dzieci podczas ferii zimowych i wakacji.

Świetlica Wiejska w Borze organizowała
1) koło plastyczne
2) koło muzyczne - zespół „ Riabina”
3) koło komputerowe
4) koło sportowe
5) kółko kulinarne
6) religia
W Świetlicy zrealizowano: wystawy: - wystawa twórczości B. Klimaszewskiej, spotkania, imprezy integracyjne, turnieje i konkursy, nagranie reportażu TVP – zabytkowe obiekty religijne, spotkanie założycielskie Europejskiego Stowarzyszenia Staroobrzędowców, spotkanie zespołu Riabina z lokalnymi przedstawicielami, spotkanie lokalnych przedstawicieli ze Stowarzyszeniem Miłośników Kultury Ulicznej, spotkanie – poznanie kultury staroobrzędowców - przyjazd uczniów Szk. Podst. Nr 6 z Augustowa.
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Aktywna Kobieta realizowało w partnerstwie w projekcie pn. „Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Augustów” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
W GOK i Świetlicach Wiejskich łącznie zatrudnionych było: 12 osób, z tego w ramach stosunku pracy 11 osób, co stanowi 7,5 etatów przeliczeniowych oraz 2 osoby na umowę zlecenia w wymiarze 20 godzin tygodniowo.
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Żarnowie za rok 2015.
W głosowaniu brało udział 11 radnych. Za przyjęciem sprawozdania głosowało 11 radnych obecnych na sali obrad, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Sprawozdanie w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

i) z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Augustów za rok 2015.
Elżbieta Sierzputowska – Dyrektor GBP i GOK powiedziała, że w 2015 roku na terenie Gminy Augustów stan organizacyjny bibliotek przedstawiał się następująco: 1 biblioteka gminna - Żarnowo –samodzielna instytucja kultury mająca osobowość prawną, wpisana do rejestru instytucji kultury Gminy Augustów pod poz. Nr 2. Posiada statut, regulamin organizacyjny, regulamin wynagradzania pracowników, regulamin pracy, 2 filie biblioteczne - Bór, Netta Folwark, 3 filie publiczno – szkolne - Białobrzegi, Janówka, Rutki. Przy Bibliotece Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie działa Ośrodek Informacji o Unii Europejskiej.
W ciągu roku do bibliotek z terenu Gminy Augustów przybyło ogółem 975 wol. na ogólną sumę 18.392,46 zł.
w tym księgozbioru:
zakupiono 863 wol. na sumę 16.259,75 zł
z tego:
• 324 wol. na sumę 6.100,00 zł z Biblioteki Narodowej
• 539 wol. na sumę 10.159,75 zł ze środków samorządowych
dar 112 wol. na sumę 2132,71 zł

W roku 2015 we wszystkich placówkach zarejestrowano ogółem 1344 czytelników,
co stanowi ok. 20 % mieszkańców gminy, w tym 733 czytelników do lat 15.
Zanotowano ogółem 21.640 wypożyczeń książek, 2.436 czasopism bieżących do domu.
Udostępnianie prezencyjne :
• 1764 woluminów książek,
• 4909 czasopism bieżących,
• 8406 udzielonych informacji,
o w tym elektronicznych 6571
W roku 2015 każda placówka biblioteczna posiadała komputery wraz z dostępem do Internetu nie mniejszym niż 1Mb/s dla pracowników i użytkowników bibliotek.
Biblioteki Publiczne Gminy Augustów wprowadziły w 100% księgozbiór do programu bibliotecznego Mak Plus. Wprowadzenie księgozbioru do Programu Mak Plus było zobowiązaniem w realizacji programu z Instytutu Książki "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2013". W roku 2015 Biblioteka Publiczna Gminy Augustów w Żarnowie uzyskała dodatkowe środki finansowe: w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” w kwocie 6.100,00 zł.
W 2015 r. biblioteki z terenu Gminy Augustów organizowały wiele zajęć oraz spotkań dla dzieci, młodzieży i dorosłych, które zostały szczegółowo opisane w sprawozdaniu. Środki finansowe zostały wykorzystane w 100%, nie wystąpiły żadne zobowiązania.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Augustów za rok 2015.
W głosowaniu brało udział 11 radnych. Za przyjęciem sprawozdania głosowało 11 radnych obecnych na sali obrad, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Sprawozdanie w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad. 5.
Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:
a) w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla odbiorców wody z ujęć stanowiących własność gminy Augustów,
Zbigniew Buksiński – Wójt Gminy powiedział, że wpłynął wniosek z firmy Optima Olecko w sprawie ceny wody, która zwiększy się z 2,09 zł do 2,14 zł + VAT. W związku ze wzrostem ceny energii elektrycznej, opłaty za korzystanie ze środowiska, ze wzrostem kosztów monitorowania jakości wody i ścieków wystąpiła podwyżka ceny wody. Ponadto przewidziane są remonty w hydroforniach w Rutkach i Netcie, należy wykonać zalecenia Sanepidu dla właściwego utrzymania ujęcia wody. Mieszkańcy Białobrzeg i odbiorcy wody z Augustowa płacą stawkę 3,45 zł za m3 . Wójt dodał, że cena wody w naszej gminie jest jedną z niższych w województwie.
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla odbiorców wody z ujęć stanowiących własność gminy Augustów.
W głosowaniu brało udział 11 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych obecnych na sali obrad, 1 głos wstrzymujący się, głosów przeciwnych nie było.
Uchwała Nr XII/87/2016 w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
b) w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa wsi Biernatki.
Zbigniew Buksiński – Wójt Gminy powiedział, że Pan Dariusz Masłowski zrezygnował ze pełnienia funkcji sołtysa wsi Biernatki, wyprowadził się z terenu gminy. W związku z tym należy zarządzić wybory sołtysa. Wójt powiedział, że termin wyborów można określić do dnia 31 sierpnia 2016 r., lecz postaramy się przeprowadzić te wybory w miesiącu czerwcu.
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa wsi Biernatki.
W głosowaniu brało udział 11 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych obecnych na sali obrad, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XII/88/2016 w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Zbigniew Buksiński – Wójt Gminy powiedział, że niedawno była podjęta uchwała w tej sprawie, lecz w ramach nadzoru są pewne zastrzeżenia do wzorów deklaracji. W związku z tym dostosowano wzory do wymogów stawianych przez organ nadzoru i kontroli.
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
W głosowaniu brało udział 11 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych obecnych na sali obrad, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XII/89/2016 w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
d) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
Zbigniew Buksiński – Wójt Gminy powiedział, że przedstawiono pakiet uchwał dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi. Wójt stwierdził, że 2 lata temu ustawodawca wprowadził zapis, że podjęte uchwały będą obowiązywały przez 2 lata po czym należy ponownie podjąć podobne uchwały. Te uchwały nie wprowadzają dodatkowych, nowych zapisów. Wójt poinformował, że segregowanie śmieci przez mieszkańców jest na bardzo niskim poziomie. W roku 2016 poziom odzysku odpadów powinien wynosić 18%, w roku 2017 – 20%, w roku 2018 – 30%, w roku 2019 – 40% a w roku 2020 – 50%. Gmina na jednego mieszkańca oddaje 104,3 kg śmieci a odzyskujemy tylko 2,8 kg. Gmina należy do Związku Komunalnego Biebrza, która liczy 19 gmin, za naszą gminą w rankingu ilości segregowanych śmieci jest tylko gmina Płaska i Gmina Trzcianne. Gmina Suchowola ma odzysk 23% odpadów, Gmina Janów 22%, Gmina Korycin 22%, miasto Augustów 10%. Wójt apelował o selekcjonowanie śmieci. Konsekwencją niesegregowania będzie wzrost stawki za śmieci zmieszane oraz kary pieniężne dla gminy.
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
W głosowaniu brało udział 11 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych obecnych na sali obrad, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XII/90/2016 w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
e) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W głosowaniu brało udział 11 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych obecnych na sali obrad, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XII/91/2016 w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
f) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
W głosowaniu brało udział 11 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych obecnych na sali obrad, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XII/92/2016 w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
g) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Zbigniew Buksiński – Wójt Gminy powiedział, że sprawa dotyczy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, który znajduje się w Przedsiębiorstwie Necko. Gmina opłaca ryczałt w wysokości 3 tys. zł. miesięcznie. W uchwale tej doprecyzowano, że ten punkt selektywnej zbiórki przyjmie odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne do 500 kg rocznie. Jeśli będzie większa ilość odpadów z rozbiórki to należy zobowiązać właściciela do zamówienia kontenera na własny koszt.
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
W głosowaniu brało udział 11 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych obecnych na sali obrad, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XII/93/2016 w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
h) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Augustów.
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Augustów.
W głosowaniu brało udział 11 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych obecnych na sali obrad, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XII/94/2016 w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
i) w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania „The new approach to the cross-border emergency management” w ramach projektu transgranicznego w programie "Program Europejska Współpraca Terytorialna Interreg V-A LITWA-POLSKA 2014-2020" i zabezpieczenia w budżecie na lata 2017-2018 środków finansowych na realizację tego zadania.
Zbigniew Buksiński – Wójt Gminy powiedział, że jest możliwość złożenia wniosku do Programu Polska-Litwa na zakup sprzętu strażackiego. Gmina planuje zakup średniego samochodu strażackiego w wysokości ok. 800 tys. zł. Dofinansowanie wynosi 85%, więc jest to korzystne dla gminy. Wniosek będzie składany z gminą Szypliszki i z gminą litewską, lecz należy podjąć stosowną intencyjną uchwałę w tej sprawie. Koszt przygotowania wniosku wynosi 8.000 zł + VAT, i będzie podzielony na 3 gminy.
Tadeusz Smoleński – sołtys wsi Netta Pierwsza zapytał w czyim posiadaniu byłby ten samochód strażacki.
Zbigniew Buksiński – Wójt Gminy stwierdził, że właścicielem samochodu byłaby gmina Augustów, a użytkownikiem prawdopodobnie Ochotnicza Straż Pożarna w Prusce Wielkiej, ponieważ tam znajduje się najstarszy samochód spośród wszystkich jednostek. Wójt powiedział, że w przypadku otrzymania dofinansowania to zwrot dotacji nastąpiłby do roku czasu.
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania „The new approach to the cross-border emergency management” w ramach projektu transgranicznego w programie "Program Europejska Współpraca Terytorialna Interreg V-A LITWA-POLSKA 2014-2020" i zabezpieczenia w budżecie na lata 2017-2018 środków finansowych na realizację tego zadania.
W głosowaniu brało udział 11 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych obecnych na sali obrad, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XII/95/2016 w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

j) zmieniająca uchwałę Nr X/66/2015 Rady Gminy Augustów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania Strategii Rozwoju Gminy Augustów na lata 1999-2015 r.
Zbigniew Buksiński – Wójt Gminy powiedział, że do Strategii wprowadzono ten program współpracy transgranicznej Polska-Litwa i tylko o to zadanie zwiększa się zakres planu finansowego na lata 2016-2025.
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/66/2015 Rady Gminy Augustów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania Strategii Rozwoju Gminy Augustów na lata 1999-2015 r.
W głosowaniu brało udział 11 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych obecnych na sali obrad, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XII/96/2016 w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
k) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu,
Zbigniew Buksiński – Wójt Gminy powiedział, że PSP w porozumieniu z OSP Jeziorki przekaże nożyce hydrauliczne dla strażaków za odpłatnością 5.000 zł. Pewien sponsor przekazał środki w wysokości 2.500 zł dla OSP Jeziorki, Gmina Augustów przekaże kolejne 2.500 zł, lecz musi to być w formie pomocy finansowej dla powiatu, który następnie przekaże środki dla PSP.
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu,
W głosowaniu brało udział 11 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych obecnych na sali obrad, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XII/97/2016 w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
l) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2016,
Zbigniew Buksiński – Wójt Gminy powiedział na temat załącznika inwestycyjnego dot. budowy dróg w uchwale w sprawie zmian w budżecie. Wójt poinformował, że planowano ok. 5 inwestycji, przetarg został rozstrzygnięty, w wyniku czego cena okazała się bardzo korzystna dla gminy. Planowano 150 tys. zł. za km asfaltu, natomiast wykonawca wykona ten zakres robót za cenę 90 tys. zł. Wójt stwierdził, że planowano wykonanie zatem dodatkowych inwestycji, lecz wykonawca zrealizuje inwestycje tylko w zakresie podstawowym, natomiast dodatkowe zadania inwestycyjne mógłby wykonać lecz po innej cenie. Wykonawca do zakresu podstawowego będzie musiał dołożyć z własnych środków ok. 80 tys. zł, ponieważ wzrosła cena ropy. Zakres podstawowy robót obejmuje inwestycje: Rutki – Ginie 980 metrów, Rutki Nowe-Prawdziska 990 metrów, Jeziorki-Kamionka 1200 metrów, Świderek 1200 metrów, Żarnowo przy kościele 1100 metrów, Netta Pierwsza-Netta Druga 1 km. Koszt wykonania tych dróg wynosi 575 tys. zł. Na tą inwestycję zaplanowano w budżecie kwotę 992 tys. zł. Wójt stwierdził, że pozostały oszczędności, więc w ramach tych środków planowano wykonanie dróg Czarnucha-Góry 1200 metrów, droga Bór, droga Turówka, Rutki Stare-Biernatki. Wójt dodał, że niestety na wykonanie tych dróg nie wystarczy środków. Na posiedzeniu komisji budżetu zaplanowano dokończenie całych odcinków rozpoczętych do budowy dróg. Zatem dokończenie odcinka Rutki-Ginie do 1300 metrów, Rutki Nowe-Prawdziska do 1300 metrów, ponadto można wykonać jeszcze 1 km drogi w Netcie i byłyby zakończone inwestycje w tych miejscowościach. Wójt powiedział, że zamierzano remontowanie dróg o szer. 4 metrów, ale warunki techniczne nie pozwalają na położenie asfaltu na wszystkich drogach o szer. 4 metrów. Wójt stwierdził, że planuje się realizację dodatkowych inwestycji drogowych tj. Czarnucha-Góry 1200 metrów, droga Turówka – 300 metrów do końca wsi, oraz droga w Borze, ponieważ w tym roku odbędzie się rocznica 150 lecia istnienia tej miejscowości i w związku z tym można wykonać ok. 500 metrów asfaltu o szer. 3,5 m. Wójt stwierdził, że planowano wykonanie drogi w Biernatkach ok. 760 metrów, lecz środki finansowe obecnie nie pozwalają na realizację tego zadania, wykonana jest tylko podbudowa tej drogi.
Pan Andrzej Sobolewski – Przewodniczący Rady Powiatu zaapelował o położenie asfaltu na drodze w Biernatkach, która została przygotowania 3 lata temu przez jego rodzinę, z jego własnych środków finansowych. Przygotowano tą drogę ze względu na wysoką wypadkowość. W związku z powyższym zwrócił się z prośbą o uwzględnienie realizacji położenia asfaltu przynajmniej na odcinku 400 metrów.
Zbigniew Buksiński – Wójt Gminy powiedział, że planowano wykonanie drogi o długości 760 metrów, lecz nie wystarczyło środków finansowych w ramach przetargu i oszczędności. Wiele osób także liczyło, że drogi będą wykonane. Wójt stwierdził, że wszystkie dodatkowe inwestycje zostaną wykonane, jeśli cena za ten dodatkowy zakres będzie korzystna dla gminy.
Małgorzata Zalewska – Skarbnik Gminy poinformowała o dalszych zmianach w budżecie gminy.

Zmiany planowanych dochodów:

Zmniejsza się planowane dochody bieżące o 81.560zł z tytułu:
- wpływów z podatku leśnego o 66.000 zł (rozdział 75615),
- części oświatowej subwencji ogólnej o 15.560zł (rozdział 75801).

Zwiększa się planowane dochody o 199.751 zł z tytułu:
- zwrotów wydatków z lat poprzednich – 66.548zł (dział 750, rozdział 75023) oraz wpływów z różnych opłat – o 2.000zł (dział 750, rozdział 75095);
- wpływów z podatku od nieruchomości - 45.000zł, z podatku rolnego - 34.000zł oraz z podatku od środków transportowych – 9.800 zł (dział 756, rozdział 75616);
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 10.000zł (dział 758, rozdział 75814);
- środków, które uzyskała Szkoła Podstawowa w Janówce z firmy ubezpieczeniowej – 938zł, (dział 801, rozdział 80101),
- wpłat gminy Bargłów i gminy Sztabin z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkujących ww. gminy do naszych oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego – w łącznej kwocie 7.181zł (dział 801, rozdziały 80103 i 80106);
- zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego wraz z odsetkami w latach 2014 i 2015 w łącznej kwocie 5.622zł (dział 852, rozdział 85212);
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 18.662zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Zmiany planowanych wydatków:

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się wydatki o 5.000zł na pomoc finansową dla Powiatu Augustowskiego na cele inwestycyjne związane z zakupem sprzętu i wyposażenia ratowniczego.

Skarbnik Gminy powiedziała, że w ramach projektu transgranicznego w partnerstwie z Gminą Szypliszki oraz Litewską Gminą Kazlų Rūda w programie „Program Europejska Współpraca Terytorialna Interreg V-A LITWA – POLSKA 2014-2020” w ramach osi priorytetowej „Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami i instytucjami” realizowany będzie projekt, którego celem będzie zakup samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem i przeszkoleniem strażaków. Realizacja nastąpi w latach 2017 -2018. W budżecie roku 2016 zabezpiecza się środki w kwocie 9.840 zł na sporządzenie wniosku o aplikację w ww. programie (rozdział 75412).

W dziale 801 – Oświata i wychowanie , rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwotę 51.500zł przeznacza na dotację dla miasta Suwałki z tytułu uczęszczania niepełnosprawnego dziecka zamieszkałego na terenie naszej gminy do oddziału przedszkolnego w Suwałkach.
W dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe kwotę 938 zł przeznacza na zakup materiałów do Szkoły Podstawowej w Janówce.
W dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, w wyniku zmiany funduszu sołeckiego wsi Chomontowo środki w kwocie 7.845zł przeznacza na remont drogi.

W dziale 700 -Gospodarka mieszkaniowa , rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 10.000zł przeznacza na utwardzenie placu przy oczyszczalni w Rutkach.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, środki w kwocie 3.482zł niewykorzystane w roku 2015 przeznacza na zakupy związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność zwiększa się wydatki o 5.622zł na opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej.
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwotę 31.809zł przeznacza na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Augustów. Dofinansowanie z WFOŚiGW do tego zadania wyniesie w 2016 roku 18.662zł i w I kwartale 2017 roku – 13.147zł.
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2016.
W głosowaniu brało udział 11 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych obecnych na sali obrad, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XII/98/2016 w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
ł) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2019.
Małgorzata Zalewska – Skarbnik Gminy omówiła zmiany w WPF na lata 2016-2019.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się uaktualnienia w związku ze zmianami wynikającymi z budżetu gminy na rok 2016 oraz z nowym projektem w partnerstwie z Gminą Szypliszki i gminą litewską. Uaktualniono dane dla roku 2016, 2017, 2018. Rok 2017 i 2018 stanowi zwiększenie wydatków o kwotę wynikającą z dofinansowania na ten projekt, którego koszt wyniesie łącznie 300 tys. zł. Euro, koszt podzielony jest na lata 2017-2018. W roku 2017 są to wydatki bieżące – 60 tys. Euro, a w roku 2018- 240 tys. Euro, z tego 227 tys. Euro stanowią wydatki majątkowe a 13 tys. Euro to wydatki bieżące. Dofinansowanie stanowi 85% wartości tego projektu. 300 tys. Euro według przelicznika z dnia 31 maja wynosi 1.314.600 zł. Wkład Gminy wynosi poniżej 200 tys. zł. w całym projekcie.
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2019.
W głosowaniu brało udział 11 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych obecnych na sali obrad, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr XII/99/2016 w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Ad. 6.
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
Leszek Ślużyński – sołtys wsi Świderek zaproponował przygotowanie cechu, aby poinformować mieszkańców o potrzebie segregacji odpadów komunalnych.
Jerzy Dębski – sołtys wsi Rutki Stare zwrócił się z prośbą o wyrównanie nawierzchni drogi w kierunku Prawdziska, na którą niedawno nawieziono żwir, ponieważ obecnie ta droga jest trudno przejezdna.
Radny Andrzej Kowalewski powiedział, że od 2 lat w Żarnowie Pierwszym mieszkańcy mają problem z wałęsającymi się psami, firma nie jest w stanie odłowić zwierząt, mieszkańcy nie pilnują swoich psów.
Zbigniew Buksiński – Wójt Gminy powiedział na temat programu „500 plus”. Na terenie gminy jest 1468 dzieci, wnioski złożono na ok. 900 dzieci. Za miesiąc kwiecień i maj wypłacono 732 tys. zł., w tym czasie przyjęto 464 wnioski.
Bogdan Kowalewski – Sołtys wsi Jabłońskie stwierdził, że mieszkańcy chętniej segregowaliby odpady komunalne jeśli śmieci byłyby odbieranie częściej niż co 2 miesiące. Ponadto sołtys powiedział, że cena zachęcałaby ludzi do segregowania, należałoby mieszkańców poinformować w formie cechu na temat segregacji.
Zbigniew Buksiński – Wójt Gminy powiedział, że można rozpocząć kampanię informacyjną dla mieszkańców odnośnie zachęcenia do segregowania śmieci. W tym roku odpady segregowane są odbieranie co 2 miesiące, wcześniej odbierano tego typu śmieci co kwartał. Wójt powiedział, że jeśli częstszy odbiór śmieci zwiększyłby atrakcyjność wśród mieszkańców do segregowania to można zamówić wywóz takich nieczystości raz w miesiącu.
Ponadto Wójt wspomniał, że obecnie trwają prace nad wykonywaniem podbudowy na drogach, lecz nie wszystkie nawierzchnie są dobrze przygotowane do położenia asfaltu.
Ad. 7.
Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych i sołtysów.
Został wyczerpany.
Ad. 8.
Oświadczenia radnych i sołtysów.
Nie zgłoszono.

Ad. 9.
Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
Uwag i wniosków nie zgłoszono. Protokół Nr XI/2016 został przyjęty 10 głosami, 1 głos wstrzymujący się, głosów przeciwnych nie było.
Ad. 10
Zamknięcie obrad Rady Gminy.
Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Rady zamknął XII sesję Rady Gminy Augustów.
Obrady zakończono ok. godz. 12:20.


Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Chmielewski


Protokołowała:
Katarzyna Szczęsna

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Szczęsna

Data wytworzenia: 2016-06-23

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2016-07-19

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2016-06-23