PROTOKÓŁ  Nr XI/2016

z obrad XI Sesji Rady Gminy Augustów w dniu 11 marca 2016 roku.

 

Obrady Sesji rozpoczęto o godz. 1100 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Żarnowie.

Obrady XI Sesji Rady Gminy Augustów prowadził Wiceprzewodniczący Rady Gminy Augustów – Andrzej Kowalewski.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości zaproszonych.

2. Przyjęcie porządku obrad.

Prezentacja dotycząca „Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Augustów”.

3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 21 grudnia 2015 r. do 11 marca 2016 roku.

4. Przyjęcie sprawozdania z wykonania planu finansowego Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół i Szkół Gminy Augustów za 2015 rok.

5. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2015 roku.

6.  Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

a) zmieniająca uchwałę Nr XIV/116/08 Rady Gminy Augustów z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie.

b) w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Augustów” wraz z ,,Prognozą oddziaływania na środowisko przeprowadzoną w ramach Strategicznej Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Augustów”.

c) w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

d) w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Augustów w 2016 roku.

e) zmieniająca uchwałę Nr X/66/2015 Rady Gminy Augustów z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania Strategii Rozwoju Gminy Augustów na lata 1999-2015 r.

f) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu.

g) w sprawie przekazania w 2016 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej.

h) w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016.

i) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2019.

7. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych i sołtysów.

8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych i sołtysów.

9. Oświadczenia radnych i sołtysów.

10. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

11. Zamknięcie obrad Rady Gminy.                                             

Ad. 1.

Otwarcie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady powitał radnych Gminy, sołtysów, władze gminy, mecenasa, zaproszonych gości. Złożył życzenia z okazji święta sołtysów.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że na 15 radnych zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 13 radnych, a więc podejmowane uchwały będą prawomocne.

Radni nieobecni:

1. Chmielewski Zdzisław

2. Roszkowski Arkadiusz

W obradach Rady Gminy uczestniczyło ogółem 44 osoby.

Listy obecności stanowią załącznik Nr 1 do protokółu.

Ad. 2.

Przyjęcie porządku obrad.

Andrzej Kowalewski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany porządek obrad XI sesji Rady Gminy.

Uwag i wniosków nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowany porządek obrad.

Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych.

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Porządek obrad XI Sesji Rady Gminy Augustów został przyjęty jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Pana Mieczysława Ilkowskiego z firmy EKO-CONSULTING w calu zaprezentowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Augustów”.

Pan Mieczysław Ilkowski poinformował, że wszystkie jednostki samorządu, które chcą pozyskać środki finansowe z programu unijnego 2014-2020 muszą posiadać plan gospodarki nisko emisyjnej. Zaprezentowano definicję emisji i gospodarki niskoemisyjnej. W celu ograniczenia emisji można zastosować nowoczesne technologie, nowe źródła energii. W 2013 roku Ministerstwo Gospodarki podjęło decyzję o powstaniu planów gospodarki niskoemisyjnej w samorządach. Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, którego celem jest określenie wizji rozwoju gminy. Aby gmina mogła uzyskać dofinansowanie na działania m. im. termomodernizację budynków, transport publiczny czy wdrażanie odnawialnych źródeł energii musi posiadać plan gospodarki niskoemisyjnej. Następnie Pan Mieczysław Ilkowski omówił zawartość dokumentacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Augustów”. Zwrócił uwagę, że zwiększa się świadomość ekologiczna społeczeństwa, są organizowane konkursy z wiedzy ekologicznej.

Jerzy Dębski – sołtys wsi Rutki Stare zapytał czy z programu na termomodernizację budynków, montaż ogniw fotowoltaicznych, elektrownie wiatrowe mogą skorzystać indywidualni właściciele posesji.

Pan Mieczysław Ilkowski poinformował, że generalnie poprzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Bank Gospodarstwa Krajowego osoby indywidualne mogą przygotowywać wnioski. Wysoki jest koszt takich inwestycji, opłacalność jest niska z produkcji i sprzedaży energii elektrycznej pochodzących z odnawialnych źródeł energii. Warto złożyć zbiorowy wniosek wspólnie z samorządem gminnym.

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Pana Bogusława Ostaszewskiego – inspektora Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Białymstoku.

Pan Bogusław Ostaszewski – inspektor powiedział, że będzie organizowane na terenie Gminy Augustów pobieranie prób gleby do badania i opracowywania wyników analiz dotyczących potrzeb wapnowania gleb, zasobności gleb w fosfor, potas, magnez. Koszt badania wynosi 15.25 zł brutto za jedną próbę z powierzchni do 4 ha. Pan Bogusław Ostaszewski poinformował, że przedstawiciel Stacji Chemiczno-Rolniczej za pośrednictwem sołtysów skontaktuje się z zainteresowanymi rolnikami dostarczy sprzęt, wyjaśni zasady pobierania prób.

Pan Waldemar Borys – Wiceprezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „Białobrzegi” powiedział na temat działalności klubu sportowego w zakresie tenisa stołowego. Przedstawił wyjazdy zawodników UKS na turnieje tenisa stołowego oraz mecze III Ligi woj. Podlaskiego. Wiceprezes podziękował Wójtowi, radnym oraz zwrócił się o dalsze wsparcie finansowe na działalność klubu. 

Elżbieta Pszczoła – Sekretarz Gminy poinformowała, że obecnie jest ogłoszony nabór wniosków na imprezy sportowe o charakterze wojewódzkim. Można otrzymać dofinansowanie na tego typu działalność.

Ad. 3.

Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 21 grudnia 2015 r. do 11 marca 2016 roku.

Zbigniew Buksiński - Wójt Gminy przedstawił informację o podjętych Zarządzeniach w w/w okresie oraz o realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 21 grudnia 2015 r. Do przedłożonej informacji nie zgłoszono uwag i stanowi ona załącznik nr 2 do protokołu.

Ponadto Wójt poinformował, że w dniu dzisiejszym został rozstrzygnięty przetarg na transport żwiru na rok 2016. Wygrała firma EKODROM z Augustowa za kwotę 152.028 zł, tj. 6 tys. m3, cena wynosi 25,34 zł/m3. Wójt powiedział odnośnie planu gospodarki niskoemisyjnej stwierdził, że jest duże uniedogodnienie ze strony urzędu marszałkowskiego, ponieważ tylko w naszym województwie gmina nie może w imieniu mieszkańców złożyć wniosku o dofinansowanie inwestycji dot. solarów czy ogniw fotowoltaicznych. Dopiero za dwa lata będzie można dokonać zmiany, ponieważ działania dopiero są wdrażane i Unia Europejska nie wyrazi zgody na szybką zmianę w tej sprawie. 

Ad. 4.

Przyjęcie sprawozdania z wykonania planu finansowego Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół i Szkół Gminy Augustów za 2015 rok.

Jan Ordowski – Dyrektor ZOESz powiedział, że dokonano wydatków w oświacie w 2015 roku na kwotę 9.430.871 zł. Pan Dyrektor przedstawił wydatki w latach 2009-2015 r. W roku 2009 kwota wynosiła nieco ponad 7 mln. zł, w 2010 roku - 8,5 mln. zł. W roku 2011 – 9.874.000 zł. W kolejnych latach była to zbliżona kwota do roku 2011. W roku 2015 wydatkowano niższą kwotę, gdyż nie było realizowanych zadań ze środków unijnych, ze względu na przerwę z finansowaniem unijnym projektów, ponadto zakupiono i zużyto mniej oleju na opał. Zaoszczędzono także środki na dowożeniu dzieci do szkół. Źródłem finansowania wydatków oświatowych jest subwencja oświatowa – 6.208.981 zł, fundusze celowe, krajowe, środki własne gminy – 2.855.000 zł, fundusz sołecki – ok. 46 tys. zł., fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – 102 tys. zł.-dofinansowanie do budowy magazynku sportowego i remontu sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Białobrzegach. Następnie Pan Dyrektor przedstawił zestawienie liczbowe dotyczące dzieci według stanu na dzień 30 września 2015 roku oraz średni wydatek na jednego ucznia. Główne wydatki to płace i pochodne – ponad 90%. Dyrektor stwierdził, że utrzymanie szkół jest dość oszczędne, średnio w kraju wynosi ok. 15%, w gminie nie całe 10%. Największy wydatek poza płacowy to zakup oleju na ogrzewanie budynków. W szkole podstawowej jedno dziecko kosztowało gminę ok. 12.000 zł, najwięcej ok. 14.000 zł kosztowało dziecko w Szkole Podstawowej w Jabłońskich. W gimnazjach jeden uczeń kosztował gminę ok. 9,5 tys. zł. W 2015 r. średnia liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych wyniosła 85, w innych formach wychowania przedszkolnego – 80 dzieci. Pan Dyrektor przedstawił ilość dzieci w okresie od roku 2007. Dzieci uczęszczających do szkół jest coraz mniej, w związku z tym subwencja oświatowa jest coraz mniejsza. W ciągu 9 lat liczba dzieci zmniejszyła się o 100, w gimnazjach ubyło 80 dzieci. W roku szkolnym 2007/2008 liczba dzieci wyniosła 570 a w roku 2015 – 461 w szkołach podstawowych. Odnośnie przedszkoli, to zmieniła się ustawa o systemie oświaty, gdzie rodzice decydują czy dziecko 6-letnie pójdzie do pierwszej klasy szkoły podstawowej, co może prowadzić do niezbyt dobrych skutków dla gminy.

Pan Dyrektor zaproponował w tym punkcie posiedzenia omówienie także sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2015 roku.

Dyrektor stwierdził, że niewielka ilość nauczycieli stażystów pracuje w szkołach na terenie gminy, od września stanowi 0,68 etatu. Nauczyciele stażyści osiągnęli swoje średnie wynagrodzenie, otrzymali ok. 2,5 tys. zł. Dyrektor zwrócił uwagę, że wielu nauczycieli kontraktowych zmieniło stopień awansu na mianowanych, z 13 etatów nauczycieli kontraktowych zmniejszyło się do 7 etatów. Nauczyciele kontraktowi otrzymali średnie wynagrodzenie, dodatkowo otrzymali 7741 zł. Od września jest ponad 13 etatów nauczycieli mianowanych w związku z tym, że nauczyciele kontraktowi zmienili stopień awansu zawodowego na mianowanych i są to osoby które nie pracują na pełnym etacie.  W tym roku Wójt ogłosił granty dla nauczycieli mianowanych za dodatkowe zajęcia edukacyjne. Z tytułu grantów wypłacono z góry wynagrodzenie za zajęcia, które zrealizują do końca roku szkolnego. Nauczycielom mianowanym wypłacono 7.685,50 zł. Sytuacja wypłacania średniego wynagrodzenia jest na bieżąco monitorowana. Nauczycieli dyplomowanych jest ponad 67 etatów, wypracowali swoje średnie wynagrodzenie, nawet ponad 31.012,17 zł. Ogólnie wypłacono 33.676,84 zł, co jest niewielką kwotą w stosunku do lat poprzednich.

Następnie dyrektor przedstawił efekty remontów i zrealizowanych inwestycji w 2015 roku. W Zespole Szkół w Białobrzegach dokonano remontów bieżących oraz wyremontowano salę gimnastyczną i wybudowano magazynek sportowy. W SP Jabłońskie wyremontowano łazienki szkolne oraz remonty bieżące. W SP Kolnica wyremontowano klatki schodowe, wymieniono instalację elektryczną. W SP w Żarnowie rodzice odmalowali ogrodzenie, wyremontowano łazienki, założono monitoring. W SP w Netcie wyremontowano magazynek sportowy z pomocą rodziców, założono monitoring. W Gimnazjum w Janówce dokonano remontów bieżących oraz trwa remont instalacji odgromowej. W SP w Janówce wyremontowano chodnik przed budynkiem, założono monitoring. Dyrektor ZOESz podziękował za przyznanie funduszów sołeckich na bieżące prace remontowe szkół.

Uwag i wniosków nie zgłoszono.

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół i Szkół Gminy Augustów za 2015 rok.

W głosowaniu brało udział 11 radnych. Za przyjęciem sprawozdania głosowało 11 radnych obecnych na sali obrad, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Sprawozdanie w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 5.

Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2015 roku.

Uwag i wniosków nie zgłoszono.

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego    w 2015 roku.

W głosowaniu brało udział 10 radnych. Za przyjęciem sprawozdania głosowało 9 radnych obecnych na sali obrad, 1 głos wstrzymujący się, głosów przeciwnych nie było.

Sprawozdanie w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 6. 

Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

a) zmieniająca uchwałę Nr XIV/116/08 Rady Gminy Augustów z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie.

Tomasz Tomaszewski – Kierownik GOPS powiedział, że w związku ze zmianą przepisów oraz nałożeniem na gminę nowego zadania , dotyczącego realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, obowiązujący dotychczas statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie wymaga aktualizacji. Wobec powyższego zaistniała potrzeba naniesienia zmian w statucie, który odzwierciedla aktualnie obowiązujący stan prawny.

Uwag i wniosków nie zgłoszono.

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/116/08 Rady Gminy Augustów z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie.

W głosowaniu brało udział 12 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych obecnych na sali obrad, 1 głos wstrzymujący się, głosów przeciwnych nie było.

Uchwała Nr XI/78/2016 w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Następnie Kierownik GOPS powiedział na temat nowego programu „500 plus”. Omówił sposób załatwienia sprawy o przyznanie świadczeń pieniężnych. Rokiem bazowym do ustalenia dochodu na pierwsze dziecko jest rok 2014. Ustalono specjalną infolinię w celu odpowiadania na pytania czy wątpliwości w ramach realizacji tego programu. Ustawa będzie realizowana od 1 kwietnia 2016 roku, jeśli wnioskodawca złoży wniosek od 1 kwietnia 2016 roku do 1 lipca 2016 r. to organ właściwy przyzna prawo do świadczenia od dnia 1 kwietnia. Organ właściwy ma 3 miesiące na wypłacenie świadczenia pieniężnego. Kierownik poinformował, że ośrodek pomocy będzie udzielał wszelkich informacji w sprawie realizacji programu, ponadto informacje są dostępne na stronie internetowej oraz BIP GOPSu. 

Ponadto Kierownik powiedział, że ośrodek pomocy przygotowuje się do wykonania diagnozy problemów społecznych na terenie gminy w celu utworzenia nowej strategii rozwiązywania problemów społecznych. W związku z tym Kierownik zwrócił się z prośbą o wypełnienie ankiety potrzeb w rozwiązywaniu problemów społecznych, która jest dostępna także na stronie internetowej. 

b) w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki nisko emisyjnej gminy Augustów” wraz z ,,Prognozą oddziaływania na środowisko przeprowadzoną w ramach Strategicznej Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Augustów”.

Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że plan gospodarki nisko emisyjnej został omówiony na wstępie posiedzenia, więc poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki nisko emisyjnej gminy Augustów” wraz z ,,Prognozą oddziaływania na środowisko przeprowadzoną w ramach Strategicznej Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Planu Gospodarki Nisko emisyjnej Gminy Augustów”.

W głosowaniu brało udział 11 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych obecnych na sali obrad, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr XI/79/2016 w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

c) w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Zbigniew Buksiński – Wójt Gminy powiedział, że w 2012 roku podjęto uchwałę w niniejszej sprawie, lecz Prokuratura Rejonowa zwróciła uwagę, że w uchwale nie ma określonej odległości obiektów wymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości, tj. od szkół, przedszkoli, itp. W uchwale jest zapis, że ta odległość nie może być mniejsza niż 50 metrów, a odległość jest mierzona wytyczonymi ciągami komunikacyjnymi dla ruchu pieszych od głównych drzwi wejściowych punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, do głównych drzwi wejściowych obiektów. Wójt dodał, że wszystkie punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych będą w dalszym ciągu funkcjonować na terenie gminy.

Uwag i wniosków nie zgłoszono.

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

W głosowaniu brało udział 12 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych obecnych na sali obrad, 4 głosy wstrzymujące się, głosów przeciwnych nie było.

Uchwała Nr XI/80/2016 w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

d) w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Augustów w 2016 roku.

Zbigniew Buksiński – Wójt Gminy powiedział, że ustawa o ochronie zwierząt nakazuje radzie gminy coroczne opracowanie i realizację gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku realizowane jest poprzez umieszczenie bezdomnych zwierząt domowych w schronisku w celu zapewnienia im bezterminowej opieki na podstawie umowy zawartej  z Panią Martą Chmielewską prowadzącą działalność pod nazwą ,,Sonieczkowo” Schronisko i Fryzjer dla Zwierząt Marta Chmielewska, Żarnowo Pierwsze. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie gminy Augustów realizowane jest przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Jan Pomichter, Białobrzegi. Wójt dodał, że na realizację tego programu gmina wyda środki finansowe w wysokości 66.088 zł.

Uwag i wniosków nie zgłoszono.

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Augustów w 2016 roku.

W głosowaniu brało udział 12 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych obecnych na sali obrad, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr XI/81/2016 w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

e) zmieniająca uchwałę Nr X/66/2015 Rady Gminy Augustów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania Strategii Rozwoju Gminy Augustów na lata 1999-2015 r.

Elżbieta Pszczoła – Sekretarz Gminy poinformowała, że obecnie jest przygotowywany wniosek o dofinansowanie z programu PROW 2014-2020 dotyczący przebudowy drogi, dlatego należy wpisać tą inwestycje do przedłużonej strategii rozwoju gminy. W załączniku do planu finansowego pod pozycją 17 należy wpisać zadanie: Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo II – Białobrzegi (droga Prosta) okres realizacji: 2016-2017, ogólna wartość inwestycji: 2.308.987,96 zł, wkład własny z budżetu gminy: 839.779 zł, planowana dotacja z PROW wynosi 63,63% do kwoty brutto, tj. 1.469.209 zł.

Uwag i wniosków nie zgłoszono.

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/66/2015 Rady Gminy Augustów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania Strategii Rozwoju Gminy Augustów na lata 1999-2015 r.

W głosowaniu brało udział 11 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych obecnych na sali obrad, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr XI/82/2016 w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

f) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu.

Zbigniew Buksiński – Wójt Gminy powiedział, że Starosta Augustowski ponownie zwrócił się z prośbą o pomoc finansową w wysokości 25.000 zł. W ubiegłym roku te środki zostały przeznaczone na wyrównanie różnicy dofinansowania drogi powiatowej w Mazurkach. Sąsiednie gminy także dofinansują zakup aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie. Wójt dodał, że ubiegłoroczny bilans w budżecie szpitala był dodatni, prawdopodobnie zysk dla szpitala wyniósł 400 tys. zł.  Wsparcie finansowe gminy dodatkowo pomoże doposażyć szpital.

Uwag i wniosków nie zgłoszono.

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu.

W głosowaniu brało udział 12 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych obecnych na sali obrad, 1 głos wstrzymujący się, głosów przeciwnych nie było.

Uchwała Nr XI/83/2016 w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

g) w sprawie przekazania w 2016 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej.

Zbigniew Buksiński – Wójt Gminy powiedział, że w ubiegłym roku gmina udzieliła wsparcia finansowego na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej. W tym roku także Komendant Straży Granicznej wystąpił z wnioskiem o pomoc finansową w wysokości 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów służbowych placówki Straży Granicznej w Augustowie. Wójt dodał, że w tym roku straż graniczna obchodzi 25-lecie działalności, więc można tą placówkę dofinansować.

Uwag i wniosków nie zgłoszono.

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przekazania w 2016 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej.

W głosowaniu brało udział 12 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych obecnych na sali obrad, 1 głos wstrzymujący się, głosów przeciwnych nie było.

Uchwała Nr XI/84/2016 w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

h) w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016.

Małgorzata Zalewska – Skarbnik Gminy omówiła zmiany w budżecie na rok 2016.

Zmiany planowanych dochodów: Zmniejsza się planowane dochody majątkowe o 532.440zł  z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę gminną nr 102627B Rutki Stare – Biernatki i drogę gminną 102629B Rutki Stare – Ginie” ponieważ nasz wniosek nie uzyskał dofinansowania w ramach   „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój”.

Zwiększa się planowane dochody o 123zł w dziale  852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85212  -Świadczenia rodzinne, świadczenia  z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego wraz z odsetkami w roku 2015.

Zmiany planowanych wydatków: W dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, wprowadza się zadania inwestycyjne o łącznej wartości 1.135.000zł, w tym:

a)   na przebudowę dróg gminnych przez wieś Osowy Grąd  - 15.000zł, przez wieś Świderek – 176.000zł, przez wieś Promiski – 20.000zł, w miejscowości Rutki Nowe – granica gminy -  152.000zł;

b) na przebudowę odcinków następujących dróg gminnych: Rutki Stare – Biernatki   -  30.000zł, Chomontowo – po granicy gminy     - 15.000 zł, Czarnucha – Góry -     15.000zł, Jeziorki  -Kamionka   - 160.000zł, Netta Pierwsza  - Netta Druga   - 176.000zł, Rutki Nowe – Prawdziska   - 15.000 zł, Rutki Stare -  Ginie  - 152.000zł, Rutki Stare _ Trokiele  -  15.000zł, we wsi Turówka   - 15.000 zł, Żarnowo Drugie – Kościół  - 176.000zł;

c) na budowę przystanku w Jeziorkach – 3.000zł.

W związku z brakiem dofinansowania z  „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój” zmniejsza się wydatki inwestycyjne  wysokości 1.064.881zł przeznaczone na zadanie  „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę gminną nr 102627B Rutki Stare – Biernatki i drogę gminną 102629B Rutki Stare – Ginie”.

Powyższe zmiany spowodowały  zwiększenie wydatków inwestycyjnych w rozdziale 60016 o kwotę 70.119zł.

Ponadto  środki w kwocie 100.000zł  ujęte  dotychczas w budżecie na zadanie   pod nazwą „Opracowanie dokumentacji na drogę Białobrzegi – Żarnowo Drugie i Białobrzegi – Netta Pierwsza”  zostają rozdzielone na dwa zadania:

”Opracowanie dokumentacji na drogę  Białobrzegi – Netta Pierwsza” o wartości 40.000zł oraz

„Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo Drugie – Białobrzegi (droga Prosta)” o wartości 60.000zł. Przebudowa drogi Prostej realizowana będzie w latach 2016 – 2017.  W roku 2016 opłacimy faktury za sporządzenie dokumentacji na to zadanie, a wykonanie zadania nastąpi w roku 2017.  W marcu tego roku zostanie złożony wniosek na dofinansowanie tego zadania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Szacuje się, że wartość tego zadania, łącznie z dokumentacją, wyniesie 2.308.988zł. Dofinansowanie z UE w roku 2017 wyniesie  63,63% wartości zadania.

W dziale 700 -Gospodarka mieszkaniowa , rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 10.000zł przeznacza na sporządzenie kosztorysu remontu budynku gminnego położonego w Janówce.

W dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększa się wydatki o 35.362zł na opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Augustów wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

W dziale    754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- rozdziale 75406 – Straż Graniczna kwotę 2.500zł przeznacza  na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup paliwa do Placówki Straży Granicznej w Augustowie;

     - rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się wydatki bieżące o 2.700zł na zakup wyposażenia do remizy OSP w Prusce Wielkiej i jednocześnie zmniejsza się wydatki majątkowe o 2.700zł  przeznaczone na Modernizację remizy OSP w Prusce Wielkiej (zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego).

Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 2.100zł na zadanie Termoizolacja budynku OSP w Topiłówce. Ww. zmiany powodują zmniejszenie  planu wydatków w paragrafie 6050  o kwotę 600zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdziale 80104 – Przedszkola kwotę 120.000zł przenosi się z zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na zadania własne. Środki przeznaczone są na opłatę dla miasta Augustowa za dzieci mieszkające na terenie gminy Augustów i uczęszczające do przedszkoli miejskich.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne , kwotę 25.000zł przeznacza na pomoc finansową dla Powiatu Augustowskiego z przeznaczeniem na zakup aparatury medycznej do szpitala w Augustowie.

W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe  zwiększa się wydatki o 123zł na dodatki mieszkaniowe.

W dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, kwotę 25.000zł przeznacza na opracowanie dokumentacji na budowę budynku przy boisku w Biernatkach w ramach zadania „Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym w Biernatkach”.

Uwag i wniosków nie zgłoszono.

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016.

W głosowaniu brało udział 12 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych obecnych na sali obrad, 1 głos wstrzymujący się, głosów przeciwnych nie było.

Uchwała Nr XI/85/2016 w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

i) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2019.

Małgorzata Zalewska – Skarbnik Gminy omówiła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2019.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2016 -2019 zaktualizowano dane w zakresie dochodów i wydatków oraz zwiększono przychody dla roku 2016. Dochody ogółem w 2016 roku wyniosą 23.665.071zł, w tym dochody bieżące 23.351.557zł a dochody majątkowe 313.514zł. Dochody bieżące wzrosły o 4.107.800zł, a dochody majątkowe zmniejszyły się o 532.440zł. Po zmianach planowane wydatki wynoszą 23.683.100zł, w tym wydatki bieżące 21.839.395zł (wzrost o 4.155.362zł), a wydatki majątkowe 1.843.705zł (wzrost o 119.519zł). W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt budżetowy w wysokości 18.029zł. Przychody na rok 2016 wzrastają o 699.521zł z tytułu wolnych środków do kwoty 866.196zł. Rozchody w całym okresie prognozy pozostały w wielkościach wcześniej planowanych.

Dochody ogółem roku 2017 prognozuje się w wysokości 26.682.957zł, co stanowi 112,75% planowanych dochodów 2016 roku. Dochody bieżące wzrosną o 3,21% w porównaniu z rokiem 2016. Do dochodów majątkowych ujęto dotację w wysokości 1.469.209zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Dotacja ma wynieść 63,63% wartości zadania. W marcu będziemy składali wniosek na dofinansowanie projektu pn."Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo Drugie-Białobrzegi (droga Prosta)". Inwestycja ta będzie realizowana w przyszłym roku. Po zmianach dochody majątkowe zaplanowane na rok 2017 wyniosą 2.582.540zł.

Wydatki na rok 2017 prognozuje się w kwocie 25.834.790zł, co stanowi 109,09% w porównaniu do roku 2016, w tym wydatki bieżące 22.276.000zł, tj. 102% przewidywanego wykonania roku 2016, a wydatki majątkowe 3.558.790zł. W wydatkach majątkowych na rok 2017 ujęto dwa zadania:

- kontynuację z roku 2016 projektu pn.: " "Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie" o wartości 1.309.802zł, z dofinansowaniem z RPO w kwocie 1.113.331zł oraz - "Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo Drugie-Białobrzegi (droga Prosta)" o wartości 2.241.608zł z dofinansowaniem z PROW w kwocie 1.469.209zł.

W latach 2018 i 2019 dochody bieżące stanowią dochody ogółem.

Dochody na rok 2018 wyniosą - 24.890.167zł, zmniejszenie w stosunku do roku 2017 o 6,72%, a w roku 2019 - 25.745.594,65zł, wzrost o 3,44% w porównaniu do roku poprzedniego.

Wydatki w roku 2018 ujęto w wysokości 24.152.000zł, co stanowi 93,49% planu roku 2017. Wydatki bieżące planuje się w wysokości 23.052.000zł, tj. 103,48% planu roku poprzedniego, a wydatki majątkowe w kwocie 1.100.000zł, tj. 30,91% w porównaniu do roku 2017. W roku 2019 wydatki ogółem wyniosą 25.051.000zł, co stanowi 103,72 % wzrostu w stosunku do roku poprzedniego, w tym wydatki majątkowe – 1.200.000zł, a wydatki bieżące 23.851.000zł, tj. wzrost o 3,47% w porównaniu do roku 2018.

Różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w poszczególnych latach prognozuje się w wysokościach:

- w roku 2016 – 1.512.162zł,

- w roku 2017 – 1.824.417zł,

- w roku 2018 – 1.838.167zł,

- w roku 2019 – 1.894.594,65zł.

Zadłużenie Gminy na koniec poszczególnych lat nie zmieniło się i będzie wynosiło:

- na koniec roku 2016 – 2.280.928,65zł,

- w roku 2017 – 1.432.761,65zł,

- w roku 2018 – 694.594,65zł.

Całkowita spłata kredytów nastąpi na koniec roku 2019.

W całym okresie prognozy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych został zachowany.

W zakresie przedsięwzięć wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo Drugie-Białobrzegi (droga Prosta)". Realizacja zadania zaplanowana została na dwa lata. W roku 2016 zostaną poniesione koszty dokumentacji - 60.000zł, a realizacja nastąpi w 2017 roku. Limit wydatków na rok 2017 wynosi 2.248.988zł. Planuje się, że łączne koszty tej inwestycji wyniosą 2.308.998zł. Zadanie ma być dofinansowane w wysokości 63,63% wartości, tj. w wysokości 1.469.209zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wniosek na to zadanie zostanie złożony jeszcze w marcu bieżącego roku.

Po zmianach limity wydatków na przedsięwzięcia w roku 2016 wynoszą 428.841zł, a w roku 2017 - 3.558.790zł.

Uwag i wniosków nie zgłoszono.

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2019.

W głosowaniu brało udział 12 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych obecnych na sali obrad, 1 głos wstrzymujący się, głosów przeciwnych nie było.

Uchwała Nr XI/86/2016 w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad. 7.

Interpelacje, wnioski i zapytania radnych i sołtysów.

Zbigniew Buksiński – Wójt Gminy przypomniał o spotkaniu, które odbędzie się w dniu 21 marca 2016 r. w GOKu w Żarnowie z projektantką Studium uwarunkowań przestrzennego zagospodarowania Gminy Augustów. Obecnie to studium jest wyłożone do wglądu w urzędzie gminy, na stronie internetowej, więc można zgłaszać uwagi i wnioski do tego dokumentu planistycznego.

Radny Michał Szczepański powiedział, że planowana jest zmiana kategorii drogi wojewódzkiej Raczki-Augustów na drogę powiatową. Radny stwierdził, że zmiana tej drogi na powiatową może spowodować, że powiat  będzie w stanie przekazać drogę Mazurki-Topiłówka naszej gminie, co wiązałoby się z dodatkowymi naszymi kosztami dotyczącymi utrzymania drogi. W związku z powyższym radny zwrócił się do Wójta i radnych o interwencję w tej sprawie.

Bogdan Kowalewski - Sołtys wsi Jabłońskie poinformował, że stan nawierzchni  odcinka drogi asfaltowej z Topiłówki do drogi asfaltowej Augustów-Raczki jest zły, pojawiają się dziury pomimo naprawiania tej drogi.

Sołtys zwrócił się z wnioskiem o zwoływanie sesji rady gminy na wcześniejszą godzinę niż obecna, np. na godz. 9.00.

Ponadto sołtys zwrócił uwagę na wałęsającą się watahę bezdomnych psów, które znajdowały się w Raczkach, następnie w Jaśkach i w Jabłońskich.

Sołtys zwrócił się także z prośbą o remont parkingu i chodników poprzez ułożenie kostki brukowej wokół szkoły w Jabłońskich.

Jerzy Dębski – sołtys wsi Rutki Stare zwrócił się z prośbą o wymianę tablic sołeckich i tablic ogłoszeniowych, które są w nieodpowiednim stanie jakościowym. 

Radny Marek Pieńczykowski powiedział, że bardzo niebezpiecznie jest przejść przez drogę warszawką na skrzyżowaniu, ponieważ na tej drodze ruch pojazdów jest intensywny, a pojazdy jeżdżą z dużą prędkością. Radny zwrócił się z prośbą o wystosowanie pisma do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o wykonanie przejścia dla pieszych w tym miejscu. W Bargłowie Dwornym jest przejście na tego typu drodze.                                                                                    

Tadeusz Smoleński – sołtys wsi Netta Pierwsza stwierdził, że wyremontowanie drogi Białobrzegi – Netta byłoby bardziej potrzebne mieszkańcom niż przebudowa drogi Białobrzegi-Żarnowo.

Wójt odpowiedział, że droga Białobrzegi – Żarnowo ma największe szanse dofinansowania. Planowano dołączenie do tej drogi także drogę Białobrzegi-Netta, lecz na tej drodze nie ma żadnego obiektu użyteczności publicznej, za co są przyznawane dodatkowe punkty we wniosku. Wójt dodał, że planuje złożenie wniosku o dofinansowanie na remont drogi Białobrzegi-Netta w ramach programu „schetynówka”. Wójt zwrócił uwagę, że na drodze Białobrzegi-Augustów corocznie zdarzają się wypadki i wtedy wszyscy jeżdżą trasą Białobrzegi-Żarnowo. Ponadto gimbus jeździłby tą drogą, która byłaby skrótem. Wójt stwierdził, że ta droga jest potrzebna, łączy trzy drogi krajowe. Poza tym na terenie gminy nie ma innej drogi, która spełniałaby wymagania stawiane przez program PROW.

Bogdan Kowalewski - Sołtys wsi Jabłońskie poinformował, że po budowanej kanalizacji w Jabłońskich był remontowany odcinek drogi pod lasem, lecz w przeciwnym kierunku mieszka rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym. To dziecko jest dowożone, a kierowca skarży się na zły stan drogi. Sołtys stwierdził, że są liczne dziury i zwrócił się z prośbą o wyrównanie nawierzchni oraz wypełnienie żwirem  powstałych dziur. 

Wójt stwierdził, że nawierzchnia zgłoszonej drogi zostanie wyrównana w bardziej korzystnych warunkach atmosferycznych.

 

Ad. 8.

Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych i sołtysów.

Wójt Gminy poinformował, że na następnej sesji Rady Gminy można podjąć uchwałę w sprawie stanowiska Rady Gminy dot. zmiany kategorii drogi wojewódzkiej. Na komisjach można opracować projekt takiej uchwały.

Radny Michał Szczepański powiedział, że jeśli Urząd Marszałkowski przekazałby dla powiatu drogę Raczki-Augustów to oczekujemy wyremontowania przez urząd marszałkowski nawierzchni tej drogi.

Wójt Gminy powiedział, że porządek oraz termin sesji ustala Przewodniczący Rady Gminy.

Następnie Wójt Gminy stwierdził, że w przypadku pojawienia się watahy psów należy zgłaszać ten fakt do urzędu gminy, a następnie przekażemy to zgłoszenie do  realizacji przez schronisko.

Wójt poinformował, że należy zastanowić się nad ułożeniem chodnika wokół szkoły. Wójt zwrócił uwagę, że w tym roku szkolnym może nie być naboru dzieci do pierwszej klasy w szkole podstawowej w Jabłońskich ze względu na niską liczebność dzieci.

Wójt Gminy powiedział, że wskazany jest zakup tablic sołeckich czy ogłoszeniowych z funduszy sołeckich.

Jerzy Dębski – sołtys wsi Rutki Stare powiedział, że te tablice powinny być jednolite dla sołtysów z całej gminy.

Wójt Gminy powiedział, że tablice z napisem sołtys może zakupić gmina.

Ad. 9.

Oświadczenia radnych i sołtysów.

Nie zgłoszono.

Ad. 10.

Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

Uwag i wniosków nie zgłoszono. Protokół Nr X/2015 został przyjęty 10 głosami,       2 głosy wstrzymujące się, głosów przeciwnych nie było.

 

Ad. 11

Zamknięcie obrad Rady Gminy.

Po wyczerpaniu tematyki Wiceprzewodniczący Rady zamknął XI sesję Rady Gminy Augustów.

Obrady zakończono ok. godz. 1350

 

 

      Wiceprzewodniczący Rady Gminy

      Andrzej Kowalewski

 

 

Protokółowała:

Katarzyna Szczęsna

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Katarzyna Szczęsna

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Szczęsna

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Data wprowadzenia: 2016-04-12

Data modyfikacji: 2016-06-23

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2016-04-12