UCHWAŁA NR XI/78/04

Rady Gminy w Augustowie

z dnia 5 lutego 2004 roku

w sprawie budżetu gminy na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, nr214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568/ oraz art. 48 ust.1, art.110, art. 112 ust. 2, art.116, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U z 2003 r. Nr 15, poz. 148 Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1) dochody budżetu gminy w wysokości 11.895.789 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

2) wydatki budżetu gminy w wysokości 12.298.189 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych

zgodnie z załącznikiem Nr 3

4) źródło pokrycia deficytu budżetowego gminy w wysokości 402.400 zł

stanowi:

- pożyczka i kredyt - 350.000 zł

- wolne środki (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym) - 52.400 zł

5) na spłatę pożyczki długoterminowej przeznacza się wolne środki w wysokości 86.600 zł

§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 95.000 zł

§ 4. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2004 r. oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Ustala się:

1) dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 473.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7

2) dotacje dla innych podmiotów publicznych na realizację zadań własnych gminy w łącznej kwocie 30.300 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 7. Ustala się wydatki w kwocie 123.528 zł w związku z realizacją wspólnych zadań inwestycyjnych realizowane w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.000 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 3.226 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 10.

§ 9. Dochody w kwocie 72.000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 10. Przyjmuje się prognozę budżetu gminy i spłaty zobowiązań oraz kwoty długu stanowiące załącznik Nr 11.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

2) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy,

3) samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji ujętych w załączniku Nr 6, do kwoty nie przekraczającej jednorazowo 3.000.000 zł.

§ 12. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie 3.000.000 zł

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Krzysztof Kamiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/78/04 Rady

Gminy w Augustowie w sprawie budżetu na 2004 r.

Plan dochodów na rok 2004

 

Wyszczególnienie źródeł dochodów

Dział

Plan 2004

I. Dochody z podatków i opłat - ogółem

756

1668900

w tym: - podatek od nieruchomości - § 0310

715600

- podatek rolny - § 0320

607000

- podatek leśny - § 0330

110000

- podatek od środków transportowych - § 0340

15000

-wpływy z karty podatkowej - § 0350

1500

- podatek od spadków i darowizn - § 0360

2300

- opłata skarbowa - § 0410

105000

- opłaty lokalne §§ 0430, 0440, 0450

500

- podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500

38000

- odsetki od nieterminowych wpłat - § 0910

2000

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - § 0480

756

72000

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu pań.

756

450000

- w podatku dochodowym od osób fizycznych - § 0010

450000

III. Dochody z majątku gminy

56578

- z najmu i dzierżawy - § 0750

700

30000

- z najmu i dzierżawy - § 0750

801

24000

- użytkowanie wieczyste - § 0470

700

2578

IV. Pozostałe dochody

50437

- opłata produktowa - § 0400

900

1000

- dzierżawa obwodów łowieckich - § 0750

010

2000

- odsetki od rachunków bankowych - § 0920

758

23237

- różne dochody - § 0970

750

500

- różne dochody - § 0970

801

15500

- odpłatność za usługi opiekuńcze - § 0830

852

700

- odsetki od rachunków bankowych - § 0920

801

800

- wpływy z różnych opłat - § 0690

900

1000

- wpływy z różnych opłat - § 0690

750

5000

- odsetki od rachunków bankowych - § 0920

852

700

V. Dotacje celowe

959086

W tym na : - zadania własne inwestycyjne § 6330

585000

- oświaty

801

585000

- na zadania zlecone - § 2010

374086

z tego: - opieka społeczna

852

289000

- na aktualizację rejestru wyborców i wybory

751

1086

- administracja państwowa

750

84000

VI. Środki ze źródeł pozabudżetowych

2009730

- dotacja z AR i MR § 6292

''''010

60000

- dotacja z SAPARD u - § 6292

600

1869730

- środki na dofinans.własnych zadań bieżących § 2701

801

80000

VII. Subwencja ogólna - § 2920

758

6701058

W tym: 1. część oświatowa (rozdz. 75801)

4358247

- subwencja ogólna (rozdz.75807) - wyrównawcza

2302811

3. część rekompensująca (rozdz.75805)

40000

-rekompensująca dochody utracone z tyt.ulg ustawowych

40000

Ogółem

11895789


Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Dębowska

Wprowadzający: Halina Dębowska

Data wprowadzenia: 2004-03-02

Modyfikujący: Halina Dębowska

Data modyfikacji: 2005-03-02

Opublikował: Halina Dębowska

Data publikacji: 2004-03-02