OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 20 maja 2019 r.

Stosownie do § 26 ust. 7 oddział 2 załącznika do Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr V/67/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 29 marca 2019 r.) zawiadamiam, że w dniu 28 maja 2019 r. /wtorek/ o godz. 10:00 odbędzie się VI zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów w Centrum Kultury i Bibliotece Gminy Augustów w Żarnowie z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości zaproszonych.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 29 marca 2019 r. do 28 maja 2019 roku.
4. Przyjęcie sprawozdań:
a) z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie za rok 2018
b) z działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2017 - 2021 oraz za 2018 rok.
c) z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2018 rok.
d) z realizacji Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018.
5. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2018.
6. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Augustów za 2018r.
- debata nad raportem
7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok:
a) dyskusja dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2018 rok;
c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu i wniosek w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy,
d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium;
e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok,
f) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania Wójtowi Gminy Augustów
g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Augustów z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:
a) w sprawie nadania Statutu Gminy Augustów.
b) w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Augustów
c) w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Augustów oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego.
d) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2019;
e) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2027.
8. Wolne wnioski.
9. Oświadczenia radnych i sołtysów.
10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
11. Zamknięcie obrad Rady Gminy.
Raport o stanie Gminy dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Augustów. W przypadku potrzeby otrzymania wydruku papierowego proszę o zgłoszenie się do pracownika urzędu (pok. nr 23).

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zyskowska

Data wytworzenia: 2019-05-23

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2019-05-23

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2019-05-23