Zaproszenie na czwartą sesję Rady Gminy

OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 25 stycznia 2019 r.

Stosownie do § 10 ust. 4 załącznika nr 6 do Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr XI/103/12 Rady Gminy Augustów z dnia 29 marca 2012 r.) zawiadamiam, że w dniu 1 lutego 2019 r. /piatek/ o godz. 10:00 odbędzie się IV zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów w Centrum Kultury i Bibliotece Gminy Augustów w Żarnowie z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości zaproszonych.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 20 grudnia 2018 r. do 1 lutego 2019 roku.
4. Przyjęcie raportu za lata 2016-2017 z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Augustów na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:
a) w sprawie powierzenia spółce pod firmą: BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym zadania Gminy Augustów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi polegającego na budowie i prowadzeniu Międzygminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Augustowie oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Augustów umowy wykonawczej na świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, niezbędnej dla realizacji projektu pn.: ,,Biebrzański  System Gospodarki Odpadami - etap III - PSZOKI", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
b) w sprawie zmiany uchwały nr III/11/2018 z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnym, członkom komisji rady, przewodniczącym komisji rady, przewodniczącemu rady, wiceprzewodniczącym rady i sołtysom oraz zasad ich wypłacania.
c) w sprawie zmiany uchwały Nr III/19/2019 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
d) w sprawie zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2019r.
e) w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2027
7. Sprawy różne.
8. Oświadczenia radnych i sołtysów.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
10. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zyskowska

Data wytworzenia: 2019-01-25

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2019-01-25

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2019-01-25