OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 02 marca 2020 r.

Stosownie do § 26 ust. 7 oddział 2 Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 28 maja 2019 r.) zawiadamiam, że w dniu 10 marca 2020 r. /wtorek/ o godz. 10:00 odbędzie się XIV zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów w Centrum Kultury i Bibliotece Gminy Augustów w Żarnowie z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości zaproszonych.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 5 lutego 2020 roku do 10 marca 2020 roku.
4. Przyjęcie sprawozdań:
a) z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 za rok 2019;
b) z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021 w Gminie Augustów za rok 2019.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:
a) zmieniająca uchwałę nr XVII/128/2017 Rady Gminy Augustów z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2017-2021;
b) w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Augustów;
c) w sprawie zmiany uchwały Nr XI/110/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty;
d) w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Prokuratora Rejonowego w Augustowie na uchwałę Nr XI/110/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty oraz udzielenie odpowiedzi na skargę;
e) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;
f) w sprawie przekazania petycji do rozpatrzenia według właściwości;
g) w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Augustów;
h) w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Augustów;
i) w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Augustów;
j) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2020;
k) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020 – 2027.
6. Wolne wnioski.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
8. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Frąckiewicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Szczęsna

Data wytworzenia: 2020-03-02

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2020-03-02

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2020-03-02