OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 13 grudnia 2019 r.

Stosownie do § 26 ust. 7 oddział 2 Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 28 marca 2019 r.) zawiadamiam, że w dniu 20 grudnia 2019 r. /piątek/ o godz. 1000 odbędzie się XII zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów w Centrum Kultury i Bibliotece Gminy Augustów w Żarnowie z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości zaproszonych.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 29 listopada 2019 r. do 20 grudnia 2019 roku.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:
a) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Augustów w roku szkolnym 2019/2020
b) zmieniająca uchwałę nr I/4/2018 z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie ustalenia zakresu działania, składu osobowego stałej Komisji Budżetu, Planowania, Spraw Gospodarczych i Rolnictwa Rady Gminy.
c) w sprawie zmiany uchwały Nr IX/102/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 7 października 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty, niedochodzenia należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Augustów lub jej jednostkom organizacyjnym.
d) w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2020 rok
e) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2020 rok.
f) zmieniająca uchwałę nr III/18/2018 Rady Gminy Augustów z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2017-2021
g) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2019
h) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019 – 2027.
5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Augustów na lata 2020-2027.
6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok 2020.
- odczytanie projektu uchwały budżetowej
- odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez Przewodniczącego Komisji Budżetu, Planowania, Spraw Gospodarczych i Rolnictwa,
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu,
- dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
- głosowanie nad uchwałą budżetową,
7. Wolne wnioski.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
9. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Frąckiewicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zyskowska

Data wytworzenia: 2019-12-13

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2019-12-13

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2019-12-13