OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 22 listopada 2019 r.

Stosownie do § 26 ust. 7 oddział 2 Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 28 marca 2019 r.) zawiadamiam, że w dniu 29 listopada 2019 r. /piątek/ o godz. 10:00 odbędzie się XI zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów w Centrum Kultury i Bibliotece Gminy Augustów w Żarnowie z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości zaproszonych.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 29 października 2019 r. do 29 listopada 2019 roku.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:
a) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
b) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
c) w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
d) sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych oraz w schronisku dla osób bezdomnych albo w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
e) w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019.
f) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2027.
5. Informacja dot. oświadczeń majątkowych złożonych Wojewodzie Podlaskiemu i Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Augustowie.
6. Wolne wnioski.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
8. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Frąckiewicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zyskowska

Data wytworzenia: 2019-11-26

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2019-11-26

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2019-11-26