OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 7 czerwca 2018 r.

Stosownie do § 10 ust. 4 załącznika nr 6 do Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr XI/103/12 Rady Gminy Augustów z dnia 29 marca 2012 r.) zawiadamiam, że w dniu 18 czerwca 2018 r. /poniedziałek/ o godz. 10:00 odbędzie się XXVI zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów w Centrum Kultury i Bibliotece Gminy Augustów w Żarnowie z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości zaproszonych.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 28 marca 2018 r. do 18 czerwca 2018 roku.
4. Przyjęcie sprawozdań:
a) z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Augustów na lata 2014-2015;
b) z wykonania planu finansowego Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół i Szkół Gminy Augustów za 2017 rok;
c) sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Augustów w Żarnowie za rok 2017;
d) z działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2017-2021 za 2017 rok;
e) z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy za 2017 r.
f) z realizacji Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017.
g) z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2017.
5. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2017.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium:
a) dyskusja dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2017 rok;
c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu i wniosek w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy,
d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium;
e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok,
f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Augustów z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:
a) zmieniająca uchwałę Nr XXIV/193/2018 Rady Gminy Augustów z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej;
b) zmieniająca uchwałę Nr XXIV/194/2018 Rady Gminy Augustów z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018;
c) w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Augustów;
d) w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
e) w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody: topoli białej;
f) w sprawie pomnika przyrody: grupa drzew (topola biała, 2 jesiony wyniosłe, lipa drobnolistna);
g) w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla spółki wodnej działającej na terenie Gminy Augustów będącej podmiotem niezaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania zleconego;
h) w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Augustów;
i) w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/168/2017 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Specjalna Strefa Ekonomiczna” w gminie Augustów;
j) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2018;
k) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2024.
8. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
9. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych i sołtysów.
10. Oświadczenia radnych i sołtysów.
11. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
12. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Szczęsna

Data wytworzenia: 2018-06-07

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2018-06-07

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2018-06-07