RADA GMINY AUGUSTÓW VIII KADENCJI (2018-2023)

 • Czerobka Kamil - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

 • Frąckiewicz Ewa - Przewodnicząca Rady Gminy

 • Galicki Jerzy (wybrany w wyborach uzupełniających w dniu 24 listopada 2019 r.)

 • Karczewski Henryk

 • Kondracka Bożena

 • Kowalewski Andrzej

 • Kulbacka Danuta - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

 • Łaniewski Krzysztof

 • Mikołajczyk Marek Henryk

 • Milanowski Karol

 • Pieńczykowski Marek

 • Roszkowski Arkadiusz

 • Sujata Marek

 • Szczepański Michał

 • Wiszniewski Grzegorz

 Zdzisław Chmielewski - złożył mandat radnego w trakcie kadencji (lipiec'2019)

 

Skład Komisji Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023)

Komisja Rewizyjna

Komisja Budżetu, Planowania, Spraw Gospodarczych i Rolnictwa

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

Komisja Skarg
Wniosków i Petycji

Przewodniczący Komisji:

KOWALEWSKI ANDRZEJ 

Wiceprzewodniczący Komisji:

MILANOWSKI KAROL 

Członkowie:

MIKOŁAJCZYK MAREK HENRYK
ŁANIEWSKI KRZYSZTOF
WISZNIEWSKI GRZEGORZ

Przewodniczący Komisji:

KARCZEWSKI HENRYK 

Wiceprzewodniczący Komisji:

CZEROBKA KAMIL 

Członkowie:

FRĄCKIEWICZ EWA
ROSZKOWSKI ARKADIUSZ
MILANOWSKI KAROL
GALICKI JERZY

Przewodniczący Komisji:

SUJATA MAREK

Wiceprzewodniczący Komisji:

FRĄCKIEWICZ EWA 

Członkowie:

KULBACKA DANUTA
KONDRACKA BOŻENA
WISZNIEWSKI GRZEGORZ
PIEŃCZYKOWSKI MAREK

 

Przewodniczący Komisji:

ROSZKOWSKI ARKADIUSZ 

Wiceprzewodniczący Komisji:

SZCZEPAŃSKI MICHAŁ 

Członkowie:


KOWALEWSKI ANDRZEJ
KARCZEWSKI HENRYK
SUJATA MAREK

 

Skład osobowy rady gminy ustalany jest w drodze wyborów. Wybory do rad gmin są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rad gmin określa odrębna ustawa. Kadencja rady gminy trwa 5 lat od dnia wyborów.

Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości rady gminy, zgodnie z art. 18 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym należy:

-uchwalanie statutu gminy,

-ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

-powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta,

-uchwalanie  budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,

-uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

-uchwalanie programów gospodarczych,

-ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

-podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

-podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących:

określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy, emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta, zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów, ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych  zaciąganych przez wójta w roku budżetowym, zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i  remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę gminy, tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich, określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta, tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek, ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym, określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania,

-podejmowania uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust.2 i 2a ustawy o samorządzie gminnym,

-podejmowanie uchwał w sprawch współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

-podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

-podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz  wznoszenia pomników,

-nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

-podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

-stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: UG Augustów

Data wytworzenia: 2003-09-12

Wprowadzający: Janusz Kondracki

Data wprowadzenia: 2003-09-12

Modyfikujący: Janusz Kondracki

Data modyfikacji: 2020-10-26

Opublikował: Janusz Kondracki

Data publikacji: 2003-09-12