OBWIESZCZENIE
WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 22 sierpnia 2019 r.

Stosownie do § 26 ust. 7 oddział 2 Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 28 marca 2019 r.) zawiadamiam, że w dniu 28 sierpnia 2019 r. /środa/ o godz. 10:00 odbędzie się VIII zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów w Centrum Kultury i Bibliotece Gminy Augustów w Żarnowie z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości zaproszonych.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 26 czerwca 2019 r. do 28 sierpnia 2019 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji przewodniczącego.
5. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Augustów.
Zgodnie z § 19 ust. 3 Rozdział 4 Statutu Gminy Augustów – Organizacja Organów Gminy w wypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rady przed upływem kadencji, Rada dokona wyboru na wakujące stanowisko.
- powołanie Komisji Skrutacyjnej
- zgłaszanie kandydatów (zgoda kandydata)
- przeprowadzenie tajnego głosowania
- podjęcie uchwały
6. Wybór ławnika do Sądu Rejonowego w Augustowie.
- opinia Zespołu do spraw wyboru ławników o zgłoszonym kandydacie na ławnika.
- powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania.
- wybór ławnika w głosowaniu tajnym.
- podjęcie uchwały w sprawie wybory ławnika do Sadu Rejonowego w Augustowie.
Zgłoszono 1 kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego w Augustowie. Rada Gminy wybiera 1 ławnika.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:
a) zmieniająca Uchwałę Nr III/13/2014 Rady Gminy Augustów w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli  zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Augustów.
b) w sprawie wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
c) zmieniająca uchwałę nr V/68/2019 Rady Gminy Augustów zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi  Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów i nadania Statutu.
d) w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Augustów.
e) w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Augustów do Związku Komunalnego Biebrza.
f) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
8. Wolne wnioski.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
10. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Danuta Kulbacka

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zyskowska

Data wytworzenia: 2019-08-22

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2019-08-22

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2019-08-22