OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 14 grudnia 2018 r.

Stosownie do § 10 ust. 4 załącznika nr 6 do Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr XI/103/12 Rady Gminy Augustów z dnia 29 marca 2012 r.) zawiadamiam, że w dniu 20 grudnia 2018 r. /czwartek/ o godz. 11:00 odbędzie się III zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów w Centrum Kultury i Bibliotece Gminy Augustów w Żarnowie z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości zaproszonych.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 29 listopada 2018 r. do 20 grudnia 2018 roku.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:
a) w sprawie ustalenia wysokości diet radnym, członkom komisji rady, przewodniczącym komisji rady, przewodniczącemu rady, wiceprzewodniczącym rady i sołtysom oraz zasad ich wypłacania.
b) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
c) w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi na terenie Gminy Augustów.
d) w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2019 rok
e) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2019 rok.
d) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
e) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności
f) zmieniająca uchwałę nr XXIII/173/2017 Rady Gminy Augustów z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2017-2021,
g) w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019,
h) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2018
i) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018 – 2027.
5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Augustów na lata 2019-2027.
6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok 2019.
- odczytanie projektu uchwały budżetowej
- odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez Przewodniczącego Komisji Budżetu, Planowania, Spraw Gospodarczych i Rolnictwa,
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu,
- dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
- głosowanie nad uchwałą budżetową,
7. Sprawy różne.
8. Oświadczenia radnych i sołtysów.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
10. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zyskowska

Data wytworzenia: 2018-12-18

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2018-12-20

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2018-12-18