16. Sesja RG

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia 22 czerwca 2020 r.

 

     Stosownie do § 26 ust. 7 oddział 2  Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 28 maja 2019 r.)  zawiadamiam, że w dniu 30  czerwca 2020 r. /wtorek/ o godz. 1000 odbędzie się XVI zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów w Centrum Kultury i Bibliotece Gminy Augustów  w Żarnowie z następującym porządkiem obrad:

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości zaproszonych.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 27 maja 2020 r. do 30 czerwca 2020 roku.

4. Przyjęcie sprawozdań:

a) z działalności Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Augustów w Żarnowie za rok 2019;

b) z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie za rok 2019;

c) z działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2017-2021 za 2019 rok;

d) z realizacji Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019;

e) z wykonania planu finansowego Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół i Szkół Gminy Augustów za 2019 rok.

5. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Augustów za 2019 r.

- debata nad raportem,

- podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania Wójtowi Gminy Augustów.

6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok:

a) dyskusja dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2019 rok;

c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu gminy i wniosek w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy,

d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium;

e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok,

f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Augustów z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

a) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 roku dla Powiatu Augustowskiego;

b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 roku dla Powiatu Augustowskiego;

c) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2020;

d) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020 – 2027.

8. Wolne wnioski.

9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

10. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                   Ewa Frąckiewicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: UG Augustów

Data wytworzenia: 2020-06-23

Wprowadzający: Janusz Kondracki

Modyfikujący: Janusz Kondracki

Data modyfikacji: 2020-06-23

Opublikował: Janusz Kondracki

Data publikacji: 2020-06-23