OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 12 września 2018 r.

Stosownie do § 10 ust. 4 załącznika nr 6 do Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr XI/103/12 Rady Gminy Augustów z dnia 29 marca 2012 r.) zawiadamiam, że w dniu 20 września 2018 r. /czwartek/ o godz. 12:00 odbędzie się XXVII zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów w Centrum Kultury i Bibliotece Gminy Augustów w Żarnowie z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, zaproszonych gości.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy dotycząca działalności gminy w latach 2014-2018
4. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 18 czerwca 2018 r. do 20 września 2018 roku.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:
a) w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla spółki wodnej działającej na terenie Gminy Augustów będącej podmiotem niezaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania zleconego.
b) w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
c) w sprawie powierzenia spółce pod firmą: BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym zadania Gminy Augustów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Augustów umowy wykonawczej na świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie, niezbędnej dla realizacji projektu pn.: ,,Biebrzański System Gospodarki Odpadami - etap III - PSZOKI", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
d) w sprawie powierzenia spółce pod firmą: BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym zadania Gminy Augustów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi niesegregowanymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Augustów umowy wykonawczej na świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi niesegregowanymi, niezbędnej dla realizacji projektu pn.: ,,Biebrzański System Gospodarki Odpadami - etap III - RIPOK", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
h) w sprawie przekazania w 2018 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej
e) w sprawie zmiany uchwały nr XI/103/12 Rady Gminy Augustów z dnia 29 marca 2012 w sprawie Statutu Gminy Augustów
f) w sprawie zmiany w budżecie gminy Augustów na rok 2018.
g) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2026.
6. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
7. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych i sołtysów.
8. Oświadczenia radnych i sołtysów
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
10. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zyskowska

Data wytworzenia: 2018-09-17

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2018-09-17

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2018-09-17