20201008-Obwieszczenie Marszałka

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
15-888 Białystok

ul.Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

Białystok, 05 października 2020r.

ROR-IX.7131.5.2020

 

 

OBWIESZCZENIE

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Na podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1683)                                                                                                                              

zawiadamiam

o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie dokonania podziału Województwa Podlaskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, zwanego dalej „Projektem” oraz wyłożeniu Projektu do publicznego wglądu i umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Projekt dostępny jest do wglądu:

  • w siedzibie Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 14, 15-097 Białystok, II piętro, pokój nr 208, w poniedziałek w godzinach: 800 - 1600 oraz od wtorku do piątku w godzinach: 730 - 1530,
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl w zakładce: Urząd Marszałkowski/Łowiectwo.

Uwagi do Projektu mogą być składane:

  • w formie pisemnej na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

15-888 Białystok

  • lub w postaci elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufania ePUAP,

w terminie od 14 października 2020 r. do 4 listopada 2020 r.

Uwagi do Projektu może wnieść każdy właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości objętej Projektem wraz z przesłanym dokumentem potwierdzającym akt własności lub wieczystego użytkowania nieruchomości oraz określenie położenia nieruchomości poprzez wskazanie numeru i obrębu ewidencyjnego nieruchomości.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Marszałek Województwa Podlaskiego. Uwagi złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kaidynała Stefana Wyszyńskiego 1: 15-888 Białystok
tel. 85 65 54 549 fax 85 66 54 175, e-mail: kancelana@wrotapodlasia.pl, www.wrotapodlasia.pl

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: UG Augustów

Data wytworzenia: 2020-10-08

Wprowadzający: Janusz Kondracki

Modyfikujący: Janusz Kondracki

Data modyfikacji: 2020-10-08

Opublikował: Janusz Kondracki

Data publikacji: 2020-10-08