ZARZĄDZENIE NR OR.0050.51.2019
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 14 maja 2019 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) oraz art. 63 ust 1 i 10 w związku art. 29 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz. U z 2018 r. poz. 996, poz.1000 poz. 1290, poz.1669, poz. 2245, z 2019 r. poz. 761, poz. 730) oraz § 1 ust 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły  podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587 ) zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich, Jabłońskie 25, 16-300 Augustów, dla której organem prowadzącym jest Gmina Augustów
§ 2. Tekst ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia
§ 3. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się:
- na stronie internetowej Gminy Augustów,
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Augustów,
- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Augustów.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi urzędu gminy do spraw oświaty i sportu.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Augustów
Zbigniew Buksiński

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Zuzanna Rogucka

Data wytworzenia: 2019-05-14

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2019-05-14

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2019-05-14