ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.47.2019
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 26 kwietnia 2019 roku
sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) § 12 pkt 4 uchwały nr V/74/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2019 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian budżetu gminy na 2019 rok w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa:
a) Zwiększyć planowane dochody o 875.274,77zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
b) Zwiększyć planowane wydatki o 875.274,77zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 2. Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 1.060 zł przeznacza się na wydatki w dziale 710 – Działalność usługowa, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§3. Dokonać przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 1.800zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.
§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1) plan dochodów ogółem 30.783.255,70 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 27.618.735,70 zł,
- majątkowe w wysokości 3.164.520,00zł,
a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 8.086.152,77 zł;
2) plan wydatków ogółem 33.898.346,96 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 26.530.603,96 zł,
- majątkowe w wysokości 7.367.743,00 zł,
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 8.086.152,77 zł.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Zbigniew Buksiński

Załączniki do treści

  • 47-2019.pdf (PDF, 193,69 KB)

    Kompletna treść Zarządzenia w formacie pdf.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Zalewska

Data wytworzenia: 2019-05-07

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2019-05-07

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2019-05-07