ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.37.2019
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 18 marca 2019 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) § 12 pkt 4 uchwały nr IV/29/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2019 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian budżetu gminy na 2019 rok w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa:
a) Zmniejszyć planowane dochody o 8.831zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
b) Zmniejszyć planowane wydatki o 8.831zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 2. Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 29.497 zł przeznacza się na wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna -23.111zł oraz w dziale 852 – Pomoc społeczna - 6.386zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.
§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1) plan dochodów ogółem 29.879.442,93 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 26.714.922,93 zł,
- majątkowe w wysokości 3.164.520,00zł,
a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 7.199.342,00 zł;
2) plan wydatków ogółem 32.915.758,19 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 25.602.793,19 zł,
- majątkowe w wysokości 7.312.965,00 zł,
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 7.199.342,00 zł.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Zbigniew Buksiński

Załączniki do treści

  • 37-2019.pdf (PDF, 198,19 KB)

    Kompletna treść Zarządzenia w formacie pdf.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Zalewska

Data wytworzenia: 2019-03-20

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2019-03-20

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2019-03-20