153-2016

Zarządzenie Nr OR.0050.153.2016
Wójta Gminy Augustów
z dnia 8 lipca 2016 r.
w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy Augustów wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 z późń. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Zarządzenie określa:
1) sposób postępowania pracowników Urzędu Gminy Augustów, zwanego dalej "Urzędem", wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące:
a) zawodową działalność lobbingową, o której mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, oraz
b) czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej bez wpisu do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, zwanego dalej "rejestrem";
2) sposób dokumentowania kontaktów podejmowanych przez podmioty, o których mowa w pkt 1.
§ 2.
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) pracowniku, należy przez to rozumieć pracownika merytorycznego Urzędu Gminy Augustów, do którego wpłynęło zgłoszenie;
2) komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną urzędu tj. pracowników na samodzielnych stanowiskach, referat;
3) podmiocie - należy przez to rozumieć podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej;
4) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.
§ 3.
Wystąpienia podmiotów kierowane do Urzędu mogą mieć formę:
1) zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem założeń projektu uchwały (aktu prawa miejscowego) lub projektem zarządzenia;
2) propozycji spotkania w celu omówienia określonej kwestii uregulowanej prawnie ze wskazaniem przedmiotu spotkania.
§ 4.
1. Wpływające do Urzędu wystąpienie, o którym mowa w § 3, jest przekazywane do pracownika.
2. Komórki organizacyjne są obowiązane do przekazywania wszelkich informacji dotyczących wystąpień podmiotów.
3. Pracownik dokonuje rejestracji wystąpienia, z zastrzeżeniem ust. 4 - 6.
4. Do wystąpienia, o którym mowa w § 3, podmiot dołącza:
1) zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do rejestru;
2) oświadczenie wskazujące podmioty, na rzecz których wykonuje zawodową działalność lobbingową;
3) w przypadku gdy podmiot działa na rzecz osoby prawnej zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym - wyciąg albo oświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczącym tej osoby prawnej;
4) w przypadku gdy podmiot jest reprezentowany przez osobę umocowaną - pełnomocnictwa do złożenia wystąpienia lub do reprezentowania podmiotu w Urzędzie wraz z dołączonym potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej.
5. W przypadku wystąpienia mającego formę zgłoszenia, o którym mowa w § 3 pkt 1, stosuje się przepisy ustawy.
6. W przypadku stwierdzenia braku któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w ust. 4, lub stwierdzenia braków formalnych zgłoszenia, komórka koordynująca występuje o uzupełnienie braków wyznaczając podmiotowi termin nie dłuższy niż 7 dni. Nieuzupełnienie braków w wyznaczonym terminie przyjmuje się za rezygnację podmiotu z wystąpienia.
§ 5.
1. Pracownik przekazuje niezwłocznie do Sekretarza Gminy informację o wystąpieniu podmiotu wraz ze wskazaniem oczekiwanego przez ten podmiot sposobu rozstrzygnięcia, w celu udostępnienia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy.
2. W przypadku wystąpienia mającego formę zgłoszenia, o którym mowa w § 3 pkt 1, informacje, o których mowa w ust. 1, podlegają udostępnieniu przez Sekretarza Gminy również na stronie internetowej Gminy.
§ 6.
Wystąpienie wymagające udzielenia podmiotowi pisemnej odpowiedzi jest przekazywane do właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych w celu jego rozpatrzenia.
§ 7.
1. W przypadku wystąpienia, o którym mowa w § 3 pkt 2, nie zawierającego wskazania przedmiotu spotkania, pracownik ds. kancelaryjnych zwraca się do wnioskodawcy o uzupełnienie.
2. Pracownik ds. kancelaryjnych ustala w uzgodnieniu z pracownikiem termin spotkania, z zastrzeżeniem ust. 1.
3. Przyjęcia podmiotów odbywają się w miejscu wskazanym przez pracownika, w dniach pracy Urzędu.
§ 8.
1. Ze spotkania z podmiotem pracownik sporządza notatkę służbową.
2. Notatka służbowa zawiera, w szczególności:
1) datę spotkania;
2) imiona i nazwiska osób obecnych na spotkaniu, w tym wskazanie podmiotu;
3) określenie form podjętej zawodowej działalności podmiotu wraz ze wskazaniem, czy polegała ona na wspieraniu określonych projektów, czy też na występowaniu przeciwko tym projektom;
4) podpis pracownika sporządzającego notatkę.
§ 9.
1. Pracownik ds. kancelaryjnych prowadzi rejestr wystąpień podmiotów.
2. Rejestr wystąpień powinien zawierać w szczególności:
1) imię i nazwisko albo firmę podmiotu;
2) wzmiankę o zaświadczeniu albo oświadczeniu o wpisie do rejestru oraz pisemnym oświadczeniu wskazującym podmioty, na rzecz których wykonywana jest zawodowa działalność lobbingowa;
3) termin i formę wystąpienia;
4) informację, jakiego projektu aktu normatywnego dotyczyło wystąpienie;
5) informację, jaki jest oczekiwany przez podmiot sposób rozstrzygnięcia sprawy.
§ 10.
1. Sekretarz Gminy opracowuje do końca lutego każdego roku, informację o działaniach podejmowanych wobec Urzędu w roku poprzednim przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1) określenie spraw, w których zawodowa działalność lobbingowa była podejmowana;
2) wskazanie podmiotów, które wykonywały zawodową działalność lobbingową;
3) określenie form podjętej zawodowej działalności lobbingowej, wraz ze wskazaniem, czy polegała ona na wspieraniu określonych projektów aktów normatywnych opracowanych w urzędzie (starostwie), czy też na występowaniu przeciwko tym projektom;
4) określenie wpływu, jaki wywarł podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa w danej sprawie.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, podlega udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu (starostwa).
§ 11.
Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, stosuje się przepisy tego zarządzenia.
§ 12.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Augustów
Zbigniew Buksiński

UZASADNIENIE

Niniejsze zarządzenie ma za zadanie uregulowanie kwestii opisanej w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.
Projekt określa sposób postępowania pracowników Urzędu, wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące:
a) zawodową działalność lobbingową, o której mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, oraz
b) czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej bez wpisu do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, zwanego dalej "rejestrem".
Stosownie do przepisów projektu zarządzenia, wystąpienia podmiotów kierowane do Urzędu mogą mieć formę zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem założeń projektu uchwały (aktu prawa miejscowego) lub projektem zarządzenia albo propozycji spotkania w celu omówienia określonej kwestii uregulowanej prawnie. Powyższy projekt nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Pszczoła

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2016-07-09

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2016-07-09