UCHWAŁA NR XI/103/12

RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie Statutu Gminy Augustów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 3 ust. 1 i art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminy Augustów, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XII/90/04 Rady Gminy Augustów z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Augustów (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 48, poz. 874).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Chmielewski

 

Kompletna treść Uchwały w sprawie Statutu Gminy Augustów.

Metryka strony

Udostępniający: Katarzyna Szczęsna

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Klepacki

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Data wprowadzenia: 2004-07-12

Data modyfikacji: 2012-04-19

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2004-07-12