UCHWAŁA NR IX/103/2019
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 7 października 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym kancelarii Casus Noster z siedzibą w Lublinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. poz. 506, poz. 1309) i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. 2018 r. poz. 870) Rada Gminy Augustów uchwala co następuje:
§ 1. Nie uwzględnia się petycji w interesie publicznym Kancelarii Casus Noster z siedzibą w Lublinie w sprawie wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem zgodnie z zaleceniami Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
§ 2. Uzasadnienie nieuwzględnienia petycji określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Augustów zobowiązując go do przesłania kancelarii Casus Noster z siedzibą w Lublinie odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Frąckiewicz


Załącznik do Uchwały Nr IX/103/2019
Rady Gminy Augustów z dnia 7 października 2019 r.

Uzasadnienie

Do Rady Gminy Augustów wpłynęła petycja w interesie publicznym podpisana przez Radcę prawnego Konrada Cezarego Łakomy z kancelarii Casus Noster z siedzibą w Lublinie. Autor petycji postuluje wprowadzenie w Urzędzie Gminy Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów. Ponadto w celu realizacji tej polityki jest konieczne wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie tej polityki, a także wprowadzenie mechanizmu kontroli naruszeń wspomnianej polityki. Finalnie należałoby ustanowić konsekwencje za nieprzestrzeganie polityki Zarzadzania Konfliktem Interesów.
Petycje uznać trzeba za niezasadną. Żaden przepis nie wymaga od gminy wdrożenia w/w polityki, ani utworzenia stanowisk do jej realizacji. Przypomnieć należy, że przepisy rozstrzygające tego typu konflikty znajdują się już w przepisach rangi ustawowej i dotyczą czynności wykonywanych przez pracowników gminy, a także radnych. Ponadto istnieją gminne organy kontrolne w postaci komisji rewizyjnej i kontroli wewnętrznej. Ponadto w gminie Augustów - niewielkiej jednostce samorządu gminnego istnieje bezpośrednia kontrola mieszkańców, która jest wysoce efektywnym sposobem na bieżące kontrolowanie działań urzędników, wójta i rady gminy.
Należy też wskazać, że wdrożenie w/w polityki nie uchroniłoby gminy od powstania takich konfliktów, a miałoby głównie tylko charakter wychwytywania już zaistniałych przypadków. Stawia to pod znakiem zapytania konieczność wydawania środków budżetowych na tworzenie takiego stanowiska i przeszkolenie pracownika.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zyskowska

Data wytworzenia: 2019-10-10

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2019-10-10

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2019-10-10