UCHWAŁA Nr IX/102/2019
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 7 października 2019 roku
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty, niedochodzenia należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Augustów lub jej jednostkom organizacyjnym

Na podstawie art. 59 ust 1,2 i 3 oraz art. 59a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506), Rada Gminy Augustów uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania, rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny ,przypadających Gminie Augustów lub jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych od osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej dłużnikami oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazuje się organ uprawniony do udzielania tych ulg.
§ 2. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Wójt Gminy Augustów odstępuje od dochodzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Augustów lub jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 15,00zł.
2. Przepisu § 2 ust. 1 nie stosuje się do należności powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a także programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
§ 3.1. Należności, o których mowa w § 1, mogą być z urzędu umarzane w całości,
jeżeli :
1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000zł;
2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;
5) zachodzi interes publiczny.
2. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności, o których mowa w ust. 1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.
3. Przed udzieleniem ulgi, o której mowa w ust. 1, należy przeprowadzić postępowanie wyjaśniające mające na celu ustalenie dopuszczalności umorzenia należności.
§ 4. 1. Na pisemny wniosek dłużnika należności, o których mowa w § 1, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym mogą być:
1) umorzone w całości lub w części,
2) terminy spłaty całości lub części należności mogą zostać odroczone lub płatność całości lub części należności może zostać rozłożona na raty.
2. Dłużnik zobowiązany jest dołączyć do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dokumenty potwierdzające przesłanki do zastosowania ulg określonych niniejsza uchwałą.
3. W przypadku stwierdzenia, że wniosek zawiera braki formalne lub załączone do wniosku dokumenty nie potwierdzają okoliczności uzasadniających udzielenie ulgi, wzywa się dłużnika do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie. Nieuzupełnienie braków przez dłużnika w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
4. W przypadku zobowiązań solidarnych, gdy oprócz dłużnika głównego zobowiązane są solidarnie również inne osoby, ulga zastosowana wobec jednego z dłużników na jego wniosek nie wywołuje skutków względem pozostałych dłużników solidarnych, którzy wniosku nie złożyli.
5. Zastosowanie ulgi względem dłużników solidarnych na ich wniosek, może nastąpić wyłącznie, gdy okoliczność uzasadniająca udzielenie tej ulgi zachodzi w stosunku do wszystkich dłużników solidarnych, którzy wniosek złożyli.
§ 5. 1. Od należności, której termin zapłaty odroczono lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za opóźnienie, za okres od daty wpływu wniosku, do daty upływu terminów zapłaty, określonych przez organ przyznający ulgę.
2. W przypadku negatywnej decyzji w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty, odsetki za opóźnienie liczone są w pełnej wysokości do dnia dokonania zapłaty.
3. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności, wierzyciel oznacza termin zapłaty pozostałej należności, z zastrzeżeniem, że w razie niedotrzymania przez dłużnika terminu jej zapłaty, natychmiast wymagalna staje się cała należność.
4. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości rat ustalonych przez organ przyznający ulgę, pozostała do spłaty wierzytelność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami liczonymi od pierwotnego terminu zapłaty.
§ 6. 1. Umorzenie należności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje w formie pisemnej na podstawie przepisów prawa cywilnego.
2. W przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 umorzenie oraz niedochodzenie należności określone w § 2 następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli.
3. W przypadkach określonych w § 3ust. 1 pkt 3 umorzenie należności może nastąpić w formie jednostronnego oświadczenia woli, wówczas, gdy oświadczenie woli dłużnika jest niemożliwe albo znacznie utrudnione.
4. Odmowa umorzenia, odroczenia terminów spłaty lub rozłożenia na raty spłat należności następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli złożonego przez organ uprawniony, o którym mowa w § 7 niniejszej uchwały.
5. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do należności, których umarzanie, odraczanie terminów spłaty oraz rozkładanie na raty określają odrębne przepisy.
§ 7. 1. Do umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty spłat należności, o których mowa w § 1 uprawniony jest Wójt Gminy Augustów.
2. Do umarzania, odraczania, rozkładania na raty należności pobieranych przez inne gminne jednostki organizacyjne wymienione w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych, uprawniony jest:
1) samodzielnie kierownik tej jednostki jeżeli wartość należności nie przekracza kwoty 5.000zł;
2) kierownik jednostki za zgodą Wójta Gminy – jeżeli wartość należności jest wyższa niż kwota, o której mowa w pkt 1.
3. Przez kwotę należności, o której mowa w ust. 1 i 2 rozumie się należność główną wraz z odsetkami za zwlokę oraz innymi należnościami ubocznymi.
§ 8. 1. W przypadkach, w których ulga, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 oraz § 4 ust. 1, stanowić będzie pomoc publiczną, udzielenie jej następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L nr 352/1 z 24.12.2013r.) , Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE L nr 352/9 z 24.12.2013r.), rozporządzenie komisji (UE) 2019/316 z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1408/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz.UE L.51 I z 22 .02.2019, str. 1), a także zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.362 ze zm.).
2. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis albo pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zobowiązany jest dołączyć do wniosku:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go latach podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
2) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. 121, poz.810).
3. Łączna wartość pomocy udzielonej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć równowartości dopuszczalnej wartości pomocy, o której stanowią rozporządzenia wymienione w ust. 1.
4. W zakresie udzielania ulg stanowiących pomoc de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L nr 352/1 z 24.12.2013r.) oraz w zakresie udzielania ulg stanowiących pomoc de minimis w rolnictwie na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.) uchwała obowiązuje do 31 grudnia 2020 r.
§ 9. Wnioski o udzielenie ulg nierozpoznane do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały podlegają rozpatrzeniu w trybie i na zasadach określonych niniejszą uchwałą.
§ 10. Traci moc uchwała Nr XXII/204/10 Rady Gminy Augustów z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad umarzania odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Augustów lub jej jednostkom podległym.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Frąckiewicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zyskowska

Data wytworzenia: 2019-10-10

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2019-10-10

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2019-10-10