UCHWAŁA NR VIII/99/2019
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Augustów do Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309) w związku z § 9 ust. 1 Statutu Związku Komunalnego Biebrza (opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego z dnia 26 listopada 2001 r. Nr 59, poz. 1113, z dnia 17 lutego 2011r. Nr 49, poz. 624, z dnia 16 marca 2012r., poz. 922 z dnia 24 maja 2016 poz.2280, z dnia 29.09.2017 r. poz. 3548, z dnia 28.05.2019 r. poz. 2927) Rada Gminy Augustów uchwala, co następuje:

§ 1. Wybrać Pana Zdzisława Chmielewskiego Zastępcę Wójta Gminy Augustów jako przedstawiciela Gminy Augustów do Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza.
§ 2. Traci moc uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Augustów z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Augustów do Zgromadzeniu Związku Komunalnego Biebrza.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Frąckiewicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zyskowska

Data wytworzenia: 2019-09-03

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2019-09-03

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2019-09-03