UCHWAŁA NR VIII/98/2019
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 28 sierpnia 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Augustów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. poz. 506, poz. 1309) i art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096, poz. 60, poz. 730, poz. 1133) Rada Gminy Augustów uchwala co następuje:

§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę Pani Marzeny Draźba skierowaną do Wojewody Podlaskiego w sprawie zaniedbań i nienależytego wykonywania przez Wójta Gminy Augustów zadań, poprzez posługiwanie się nieaktualną dokumentacją geodezyjną i jej nieuaktualnianie, z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Frąckiewicz


Załącznik do Uchwały Nr VIII/98/2019
Rady Gminy Augustów z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Uzasadnienie

Wojewoda Podlaski przesłał skargę pani Marzeny Draźba w sprawie zaniedbań i nienależytego wykonywania przez Wójta Gminy Augustów zadań, poprzez posługiwanie się nieaktualną dokumentacją geodezyjną. W uzasadnieniu skargi skarżąca podaje, że wójt nie wykonuje rozgraniczenia i dokumentacja geodezyjna, którą posługuje się urząd jest nieaktualna.
Należy jednak nadmienić, że bezczynność wójta w przedmiocie rozgraniczenia była przedmiotem badania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w roku 2016. Skarga została rzez Sąd odrzucona ze względu na nieopłacenia wpisu. Rozstrzygnięcie to zostało
poprzedzone przez postanowienie SKO w sprawie uznania za nieuzasadnione zażalenie w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości obejmujących działką nr 172 z działkami geodezyjnymi 175 i 176.
Skarżąca już kilkakrotnie próbowała zmienić zapadłe w sprawach rozstrzygnięcia, ale bezskutecznie. Przedmiotem rozgraniczenia mogą być grunty, które graniczą ze sobą, gdyż przedziela je ze sobą działka nr 326 będąca drogą gminną.
W tej sytuacji skarga nie jest zasadna. Niemożliwe jest bowiem rozgraniczenie gruntów, które ze sobą nie graniczą.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zyskowska

Data wytworzenia: 2019-09-03

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2019-09-03

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2019-09-03