UCHWAŁA NR VIII/95/2019
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 28 sierpnia 2019 roku
zmieniająca Uchwałę Nr III/13/2014 Rady Gminy Augustów w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Augustów.

Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela /t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.967 i 2245 oraz z 2019 r. poz.730/ oraz z art. 18. ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.506, poz. 1309) w związku z art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1287) w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Augustów uchwala się, co następuje:

§ 1. W Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr III/13/2014 Rady Gminy Augustów z dnia 29 grudnia 2014 r. (Dz. Urzęd. Woj. Podl.z 2014 r. poz. 4232) wprowadza się następujące zmiany:
1) Dział IV § 8 ust 5 lit. a otrzymuje brzmienie:
„ a) wychowawcy klasy - 300 zł.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po czternastu dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1.09.2019 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Frąckiewicz


Uzasadnienie

Rada Gminy Augustów w dniu 29 grudnia 2014 r. podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Augustów. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały zawiera Dział IV, który określa dodatki funkcyjne. Z dniem 1 września 2019 r. wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy - Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1287), który w art.1 ust12 wprowadził zmianę w Karcie Nauczyciela przez dodanie art. 34 a w brzmieniu: 1.„Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy. 2. Minimalna wysokość dodatku, o którym mowa w ust 1, wynosi 300 zł.”
W związku z powyższym Rada Gminy Augustów zobowiązana jest dostosować uchwałę do przepisów prawa, które będą obowiązywały od dnia 1.09.2019 r.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zyskowska

Data wytworzenia: 2019-09-03

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2019-09-03

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2019-09-03