Uchwała Nr VII/89/2019
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/176/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Łąki wsi Kamień” w gminie Augustów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) oraz art. 14 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009) Rada Gminy Augustów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/176/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przystapienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Łąki wsi Kamień” w gminie Augustów załącznik nr 1, o którym jest mowa w §2 zastępuje sie
załącznikem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski


Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/89/2019
Rady Gminy Augustów z dnia 26.06.2019

Mapka


UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/176/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Łąki wsi Kamień” w gminie Augustów

Rada Gminy Augustów podjęła uchwałę Nr XXIII/176/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Łąki wsi Kamień” w gminie Augustów.
W trakcie prac nad planem zaistniała potrzeba objęcia planem całej szerokości drogi krajowej.

Załączniki do treści

  • VII-89-2019.pdf (PDF, 207,45 KB)

    Kompletna treść Uchwały w formacie pdf.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zyskowska

Data wytworzenia: 2019-06-27

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2019-06-27

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2019-06-27