UCHWAŁA NR VII/87/2019
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski


Załącznik, strona 1

Załącznik, strona 2

Załączniki do treści

  • VII-87-2019.pdf (PDF, 343,56 KB)

    Kompletna treść Uchwały w formacie pdf.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Tomaszewski

Data wytworzenia: 2019-06-27

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2019-06-27

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2019-06-27