UCHWAŁA NR VI/82/2019
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 28 maja 2019 roku
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Augustów oddziałach  przedszkolnych wpublicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania  przedszkolnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 13 ust. 2, ust 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669, 2245 z 2019 poz. 534, poz. 761, poz. 730) oraz art. 52 ust 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245) w związku z art. 44 pkt 30 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) uchwala się co następuje:

§1.Ustala się, że prowadzone przez Gminę Augustów oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych oraz publiczne inne formy wychowania przedszkolnego zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dla uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w wymiarze 5 godzin dziennie i dodatkowo
dwukrotnie po ½ godziny w tygodniu w czasie, w którym realizowana jest podstaw programowa wychowania przedszkolnego.
§2. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar, o którym mowa w §1 wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej oraz publicznej innej formie wychowania przedszkolnego.
§3. Opłata, o której mowa w § 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia dzieci w przypadku jej organizacji.
§4.Traci moc uchwała Nr XX/174/2013 Rady Gminy Augustów z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie opłat za świadczenia wykraczające poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w punktach i zespołach wychowania przedszkolnego w Gminie Augustów. (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 30 lipca 2013 r. poz. 3101).
§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów.
§5. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie 1 września 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski

Załączniki do treści

  • VI-82-2019.pdf (PDF, 294,54 KB)

    Kompletna treść Uchwały w formacie pdf.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zyskowska

Data wytworzenia: 2019-06-04

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2019-06-04

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2019-06-04