UCHWAŁA NR VI/79/2019
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 28 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Augustów z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 oraz art. 28 a, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 271, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:
§ 1. Po zapoznaniu się i rozpatrzeniu:
1) sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
2) sprawozdania finansowego;
3) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu;
4) informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;
5) stanowiska Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu;
6) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium;
postanawia się udzielić absolutorium Wójtowi Gminy Augustów z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski

Załączniki do treści

  • VI-79-2019.pdf (PDF, 165,77 KB)

    Kompletna treść Uchwały w formacie pdf.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zyskowska

Data wytworzenia: 2019-06-04

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2019-06-04

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2019-06-04