Uchwała Nr V/73/2019
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Specjalna Strefa Ekonomiczna” w gminie Augustów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) oraz art. 14 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) Rada Gminy Augustów uchwala, co następuje:
§ 1. Przystępuje się do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Specjalna Strefa Ekonomiczna” w gminie Augustów.
§ 2. Granice obszaru objętego projektem planu miejscowego określają załączniki:
1) wieś Mazurki – Załącznik nr 1;
2) wieś Janówka – Załącznik nr 2;
3) wieś Rutki Nowe – Załącznik nr 3;
4) wieś Żarnowo Pierwsze – Załącznik nr 4.
§ 3. Plan miejscowy sporządzony będzie w skali 1:1000.
§ 4. Plan miejscowy winien zawierać pełny zakres rozstrzygnięć i ustaleń określonych w art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski


Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/73/2019
Rady Gminy Augustów z dnia 28 marca 2019

Mazurki


Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/73/2019
Rady Gminy Augustów z dnia 28 marca 2019

Janówka


Załącznik nr 3 do Uchwały Nr V/73/2019
Rady Gminy Augustów z dnia 28 marca 2019

Rutki Nowe


Załącznik nr 4 do Uchwały Nr V/73/2019
Rady Gminy Augustów z dnia 28 marca 2019

Żarnowo Pierwsze

Załączniki do treści

  • V-73-2019.pdf (PDF, 551,37 KB)

    Kompletna treść Uchwały w formacie pdf.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Ireneusz Kukliński

Data wytworzenia: 2019-04-10

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2019-04-10

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2019-04-10