UCHWAŁA NR V/70/2019
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Augustów w 2019 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 poz.1000,poz. 1349, poz.1432, poz.2500) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122) po zaopiniowaniu przez podmioty wymienione w art. 11a ust. 7 ustawy, w szczególności Powiatowego Lekarza Weterynarii w Augustowie, dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy, organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy Rada Gminy Augustów uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Augustów w 2019 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIV/195/2018 Rady Gminy Augustów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Augustów w 2018 roku
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski


Załącznik do Uchwały Nr V/70/2019
Rady Gminy Augustów
z dnia 29 marca 2019 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Augustów w 2019 roku

I. Cel i zadania Programu
Celem Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Augustów w 2019 r. zwanym dalej ,,Programem” jest zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122) oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Augustów.
Zadania Programu:
1) Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
2) Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
3) Odławianie bezdomnych zwierząt,
4) Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku świadczącym usługę dla gminy Augustów,
5) Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
6) Usypianie ślepych miotów w schronisku świadczącym usługę dla gminy Augustów,
7) Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
8) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
9) Plan sterylizacji i kastracji zwierząt, przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają,
10) Edukacja mieszkańców na temat zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków właścicieli wobec zwierząt domowych i gospodarskich.
Wykonawcami Programu są:
1) Wójt Gminy Augustów przy pomocy Urzędu Gminy Augustów,
2) ,,SONIECZKOWO” Schronisko i Fryzjer dla Zwierząt, Żarnowo Pierwsze 9A, gm. Augustów,
3) Zakład Leczniczy dla Zwierząt MEDWET, P.H.U. Agaciak Bartosz, ul. Mazurska 6, 16-300 Augustów
4) Podmioty, z którymi Gmina zawrze umowy lub porozumienia w celu realizacji zadań określonych w Programie.
5) Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt we współpracy z organami Gminy Augustów.
II. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku realizowane jest na podstawie umowy zawartej z Panią Martą Chmielewską prowadzącą działalność pod nazwą ,,SONIECZKOWO” Schronisko i Fryzjer dla Zwierząt Marta Chmielewska, Żarnowo
Pierwsze 9A, 16-300 Augustów.
III. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie.
Koty wolno żyjące nie są zwierzętami bezdomnymi i nie są odławiane na zasadach określonych w pkt. IV niniejszego programu. Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest poprzez:
1) ustalenie miejsc (w tym obiektów budowlanych), w których przebywają koty wolno żyjące;
2) zapewnianie dokarmiania oraz zapewnianie im wody pitnej w miejscach ich przebywania;
3) w miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności na okres zimowy,
4) realizacja opieki nad kotami wolno żyjącymi odbywa się w uzgodnieniu z Urzędem Gminy przy pomocy:
- jednostek pomocniczych gminy – sołtysów sołectwa, na terenie którego wystąpił problem kotów wolno żyjących
- Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt we współpracy z organami Gminy Augustów,
- Schroniska dla bezdomnych zwierząt: ,,SONIECZKOWO” Schronisko i Fryzjer dla Zwierząt Marta Chmielewska, Żarnowo Pierwsze 9A, 16-300 Augustów,
W przypadku wystąpienia wolno żyjących kotów, gmina podejmie opiekę nad tymi zwierzętami realizując w/w zadania.
IV. Odławianie bezdomnych zwierząt.
1) Odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Augustów objęte będą zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały w szczególności
chorych lub powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa;
2) Zgłoszenia o zwierzętach przebywających na terenie gminy Augustów, co do których istnieje przypuszczenie, że są bezdomne przyjmuje Urząd Gminy Augustów, który podejmuje działania zmierzające do odłowienia zwierzęcia i umieszczenia w schronisku
dla bezdomnych zwierząt;
3) Wyłapywanie bezdomnych zwierząt odbywa się na wezwanie telefoniczne lub pisemne w przypadku zaistnienia takiej potrzeby;
4) Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Augustów prowadzone jest przez ,,SONIECZKOWO” Schronisko i Fryzjer dla Zwierząt Marta Chmielewska, Żarnowo Pierwsze 9A, 16-300 Augustów.
5) Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia;
6) Transport zwierząt bezdomnych będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt;
V. Sterylizacja albo kastracja zwierząt:
Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez zabiegi kastracji i sterylizacji realizowane będzie przez:
1) ,,SONIECZKOWO” Schronisko i Fryzjer dla Zwierząt Marta Chmielewska, Żarnowo Pierwsze 9A, 16-300 Augustów poprzez przeprowadzenie zabiegów kastracji albo sterylizacji zwierząt w schronisku jeżeli zabieg nie będzie zagrażał zdrowiu lub życiu zwierzęcia.
2) Gmina Augustów umożliwia przeprowadzenie kastracji i sterylizacji psów posiadających właściciela będącego mieszkańcem Gminy Augustów w ramach wspólnego zadania ze Związkiem Komunalnym "Biebrza", do momentu wyczerpania środków finansowych
zabezpieczonych na realizację przedmiotowego zadania.
3) Kastracje i sterylizacje psów, które posiadają właściciela przeprowadzane będą przez wyłonionego przez Gminę Augustów lekarza weterynarii na zgłoszenie mieszkańca, po ustaleniu ilości zabiegów w stosunku do możliwości finansowych i po zatwierdzeniu przez
upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Augustów.
4) Kastracja i sterylizacja psów, które posiadają właściciela są dokonywane pod warunkiem udziału finansowego właściciela na pokrycie kosztów zabiegu.
VI. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.
1) Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest przez ,,SONIECZKOWO” Schronisko i Fryzjer dla Zwierząt Marta Chmielewska, Żarnowo Pierwsze 9A, gm. Augustów m. in. poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej
schroniska o zwierzętach przeznaczonych do adopcji.
VII. Usypianie ślepych miotów realizuje:
Usypianie ślepych miotów realizowane będzie przez ,,SONIECZKOWO” Schronisko i Fryzjer dla Zwierząt Marta Chmielewska, Żarnowo Pierwsze 9A, 16-300 Augustów. Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które jeszcze są ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla nich właścicieli.
VIII. Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich.
Tymczasową opiekę nad zwierzętami odebranymi właścicielowi w wyniku nie przestrzegania ustawy o ochronie zwierząt, a także takimi, które utraciły właściciela zapewnia się w gospodarstwie położonym we wsi Jeziorki 36.
IX. Opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie gminy Augustów realizowane jest przez Zakład Leczniczy dla Zwierząt MEDWET, P.H.U. Agaciak Bartosz, ul. Mazurska 6, 16-300 Augustów
Lekarz weterynarii zobowiązany jest niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia z Urzędu Gminy Augustów, Policji, Straży Pożarnej, Inspekcji Weterynaryjnej lub Zarządcy Drogi udać się na miejsce przebywania zwierzęcia i udzielić mu pomocy bądź w razie potrzeby zabrać do lecznicy i otoczyć go opieką weterynaryjną;
X. Edukacja mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami
1. Gmina może prowadzić we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami działania edukacyjne mające na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat obowiązków, jakie ciążą na właścicielach zwierząt domowych, promowanie prawidłowych
postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.
2. W celu ograniczenia liczby wałęsających się psów działania te mogą być podejmowane przez dzierżawców obwodów łowieckich na zasadach określonych w art. 33a ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt.
XI. Finansowanie Programu
1) Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina Augustów.
2) Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy Augustów na rok 2019 w kwocie 80 784,00 zł i wydatkowane będą poprzez zlecenie świadczenia usług zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
3) Wspomniane wyżej środki wydatkowane będą na zadania określone w niniejszym Programie zgodnie z cenami usług określonymi w umowach zawartych z odpowiednimi podmiotami.
4) Zadania realizowane przez podmioty w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Augustów w 2019 r. z uwzględnieniem środków finansowych:

Wydatki


Uzasadnienie
do Uchwały Nr V/70/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 29 marca 2019 r.

Zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019r. poz. 122) do zadań własnych gminy należy coroczne opracowanie i realizacja gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Projekt programu na podstawie art. 11a ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz.122) przygotowuje Wójt Gminy.
Zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, projekt programu podlega zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Augustowie, organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy, dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich działającym na obszarze gminy.
Na podstawie art. 11a, ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840) Nadleśnictwo Szczebra oraz Koło Łowieckie ,,Kania” wydały pisemne, pozytywne opinie o projekcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Augustów w 2019 r.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Augustowie, Augustowskie Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami ,,Kudłacz”, Koło Łowieckie ,,Hańcza”, Koło Łowieckie ,,Serwy”, Koło Łowieckie ,,Batalion” i Koło Łowieckie ,,Leśnik” do których również zwrócono się o zaopiniowanie projektu, w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu programu nie przekazały opinii o projekcie, co uznaje się za akceptację przesłanego programu.
Łączne środki finansowe budżetu gminy na realizację Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Augustów w 2019 r. przeznacza się w wysokości 80 784,00 zł.
Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.

Załączniki do treści

  • V-70-2019.pdf (PDF, 106,77 KB)

    Kompletna treść Uchwały w formacie pdf.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Raczyńska-Pycz

Data wytworzenia: 2019-04-10

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2019-04-10

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2019-04-10