UCHWAŁA NR V/69/2019
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie poboru podatków od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso na terenie sołectw.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1987 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892, z 2018 r. poz. 1669) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821, z 2018 r. poz. 1669, z 2019 r. poz. 1588 ) oraz art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, poz. 1693, poz. 1722, poz. 1669, poz. 1588, poz. 2073) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w drodze inkasa.
§ 2. Inkaso podatków określone w § 1 obejmuje wpłatę podatku na konto Gminy Augustów w terminie określonym w ordynacji podatkowej. § 3. Określa się inkasentów podatków wymienionych w § 1 – sołtysów sołectw z terenu
Gminy Augustów zgodnie z załącznikiem Nr 1. § 4. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowo – prowizyjne od inkasa poszczególnych rat
podatków wymienionych w § 1 dla wszystkich inkasentów:
1) Stały, zróżnicowany ryczałt według Załącznika Nr 1 i 2) Prowizja według poniższych zasad:
do 5.000 zł - 90 zł
powyżej 5.000 zł do 7.500 zł - 130 zł
powyżej 7.500 zł do 10.000 zł - 170 zł
powyżej 10.000 zł do 12.500 zł - 210 zł
powyżej 12.500 zł - 250 zł
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów.
§ 6. Traci moc uchwała Nr V/26/2015 Rady Gminy Augustów z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie poboru podatków od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso na terenie sołectw.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski


Załącznik do Uchwały Nr V/69/2019
Rady Gminy Augustów z dnia 29 marca 2019 r.

Wykaz stałych dodatków dla sołtysów poszczególnych wsi Gminy Augustów

L.p.

Nazwa sołectwa

Imię i nazwisko inkasenta

Wysokość stałego

dodatku w zł

1

Białobrzegi

Bartosz Cichy

125

2

Biernatki

Rafał Rybicki

75

3

Bór

Waldemar Piźlecki 

75

4

Chomontowo

Wacław Kalinowski

75

5

Czarnucha

Krzysztof Łaniewski

75

6

Gabowe Grądy

Fiodorow Włodzimierz

75

7

Gliniski

Arkadiusz Roszkowski

75

8

Grabowo - Kolonie

Dorota Banaszewska 

75

9

Grabowo

Jerzy Galicki

75

10

Jabłońskie

Tomasz Basałaj

100

11

Janówka

Marek Kozłowski

150

12

Jeziorki

Ryszard Chmielewski

125

13

Kolnica BSD

Jadwiga Banaś

75

14

Kolnica

Wojciech Dawidowicz

150

15

Komaszówka

Stanisław Koronkiewicz

75

16

Mazurki

Krzysztof Łozowski

75

17

Mikołajówek

Marek Harasim 

75

18

Netta Pierwsza

Tadeusz Smoleński 

125

19

Netta Druga

Mateusz Pieńczykowski 

100

20

Netta Folwark

Krzysztof Ziarko

75

21

Osowy Grąd

Wacław Maksimowski

100

22

Ponizie

Antoni Jagłowski

100

23

Posielanie

Zbigniew Pietruliński

75

24

Promiski

Marianna Kozłowska 

75

25

Pruska Mała

Tadeusz Topolski

75

26

Pruska Wielka

Marek Klekotko

100

27

Rutki Nowe

Bożena Chmielewska

150

28

Rutki Stare

Jerzy Dębski

100

29

Rzepiski

Iwona Hofman

75

30

Świderek

Leszek Ślużyński 

75

31

Topiłówka

Danuta Kulbacka

150

32

Turówka

Halina Ostrowska

75

33

Uścianki

Krystyna Pieńczykowska

75

34

Żarnowo Pierwsze

Janusz Wasilewski

100

35

Żarnowo Drugie

Jan Klukowski

125

36

Żarnowo Trzecie

Maciej Kowalewski

100

 

Załączniki do treści

  • V-69-2019.pdf (PDF, 149,63 KB)

    Kompletna treść Uchwały w formacie pdf.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zyskowska

Data wytworzenia: 2019-04-10

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2019-04-10

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2019-04-10