UCHWAŁA NR IV/27/2019
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 1 lutego 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały nr III/11/2018 z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnym, członkom komisji rady, przewodniczącym komisji rady, przewodniczącemu rady, wiceprzewodniczącym rady i sołtysom oraz zasad ich wypłacania.

Na podstawie art. 25 ust. 4 i 8 oraz art. 37 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 994, poz. 1000; poz.1349, poz.1432, poz. 2500) Rada Gminy Augustów uchwala co następuje:

§ 1. Treść § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,, Sołtysowi Gminy Augustów przysługuje dieta w wysokości 120,00 zł miesięcznie.''
§ 2. Treść § 7 uchwały nr III/11/2018 z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnym, członkom komisji rady, przewodniczącym komisji rady, przewodniczącemu rady, wiceprzewodniczącym rady i sołtysom oraz zasad ich wypłacania otrzymuje brzmienie:
,, Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.''
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zyskowska

Data wytworzenia: 2019-02-07

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2019-02-07

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2019-02-07