Uchwała NR IV/26/2019
Rady Gminy Augustów
z dnia 1 lutego 2019 r.
w sprawie powierzenia spółce pod firmą: BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym zadania Gminy Augustów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi polegającego na budowie i prowadzeniu Międzygminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Augustowie oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Augustów umowy wykonawczej na świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, niezbędnej dla realizacji projektu pn.: ,,Biebrzański System Gospodarki Odpadami - etap III - PSZOKI",
współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349 i 1432, 2500), art. 3 ust. 2 pkt. 1 i pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r., poz. 1454, poz. 1629), oraz art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2017r., poz. 827, z 2018r. poz. 1496, poz. 1693) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Powierza się spółce pod firmą: BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym I 144, 19-124 Jaświły, realizację zadania Gminy Augustów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi polegającego na budowie i prowadzeniu Międzygminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Augustowie poprzez eksploatację instalacji, urządzeń i wyposażenia wymienionego MPSZOKu oraz prowadzenie działań edukacyjnych w ramach Międzygminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dolistowie Starym w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami.
2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter usługi publicznej, świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym i będzie realizowane w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnot samorządowych w ramach podstawowej działalności BIOM Sp. z o.o.
3. Powierzenie następuje na okres 23 lat od dnia oddania do użytku przez BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym instalacji, urządzeń i wyposażenia MPSZOKu w Augustowie, to jest do dnia 31 grudnia 2043 r., zrealizowanego w ramach projektu pn. „Biebrzański System Gospodarki Odpadami - etap III - PSZOKI”.
§ 2. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Augustów i spółkę pod firmą: BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym umowy wykonawczej na świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „Biebrzański System Gospodarki Odpadami - etap III - PSZOKI", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
§ 3. Traci moc uchwała NR XXVII/223/2018 RADY GMINY AUGUSTÓW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie powierzenia spółce pod firmą: BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym zadania Gminy Augustów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Augustów umowy wykonawczej na świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie, niezbędnej dla
realizacji projektu pn.: ,,Biebrzański System Gospodarki Odpadami - etap III - PSZOKI", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zyskowska

Data wytworzenia: 2019-02-07

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2019-02-07

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2019-02-07