Uchwała Nr IV/24/2019
Rady Gminy Augustów
z dnia 01 lutego 2019r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/168/2017 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Specjalna Strefa Ekonomiczna” w gminie Augustów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 oraz art. 14 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1845), Rada Gminy Augustów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/168/2017 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Specjalna Strefa Ekonomiczna” w gminie Augustów:
1) §2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
„1) wieś Mazurki – obszar obejmuje część działki nr ew. 46/16 wraz z fragmentem drogi publicznej w granicach obszaru – zgodnie z Załącznikiem nr 1 niniejszej uchwały;
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski

Załączniki do treści

  • IV-24-2019.pdf (PDF, 1,84 MB)

    Kompletna treść Uchwały w formacie pdf.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zyskowska

Data wytworzenia: 2019-02-07

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2019-02-07

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2019-02-07